เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
10,800 ถึง 11,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
10,800 ten thousand eight hundred เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดร้อย
10,810 ten thousand eight hundred and ten เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นแปดร้อยสิบ
10,820 ten thousand eight hundred and twenty เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบ
10,830 ten thousand eight hundred and thirty เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบ
10,840 ten thousand eight hundred and forty เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบ
10,850 ten thousand eight hundred and fifty เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบ
10,860 ten thousand eight hundred and sixty เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบ
10,870 ten thousand eight hundred and seventy เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบ
10,880 ten thousand eight hundred and eighty เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบ
10,890 ten thousand eight hundred and ninety เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบ
10,900 ten thousand nine hundred เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าร้อย
10,910 ten thousand nine hundred and ten เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสิบ
10,920 ten thousand nine hundred and twenty เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบ
10,930 ten thousand nine hundred and thirty เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสามสิบ
10,940 ten thousand nine hundred and forty เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบ
10,950 ten thousand nine hundred and fifty เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบ
10,960 ten thousand nine hundred and sixty เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบ
10,970 ten thousand nine hundred and seventy เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบ
10,980 ten thousand nine hundred and eighty เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบ
10,990 ten thousand nine hundred and ninety เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบ
11,000 eleven thousand อีเลฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
11,010 eleven thousand and ten อีเลฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบ
11,020 eleven thousand and twenty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบ
11,030 eleven thousand and thirty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบ
11,040 eleven thousand and forty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบ
11,050 eleven thousand and fifty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบ
11,060 eleven thousand and sixty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบ
11,070 eleven thousand and seventy อีเลฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบ
11,080 eleven thousand and eighty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบ
11,090 eleven thousand and ninety อีเลฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบ
11,100 eleven thousand one hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
11,110 eleven thousand one hundred and ten อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ
11,120 eleven thousand one hundred and twenty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
11,130 eleven thousand one hundred and thirty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ
11,140 eleven thousand one hundred and forty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
11,150 eleven thousand one hundred and fifty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
11,160 eleven thousand one hundred and sixty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบ
11,170 eleven thousand one hundred and seventy อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
11,180 eleven thousand one hundred and eighty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
11,190 eleven thousand one hundred and ninety อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
11,200 eleven thousand two hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 10,800 ไปจนถึงเลข 11,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 10,800 = ten thousand eight hundred (หนึ่งหมื่นแปดร้อย) , 10,810 = ten thousand eight hundred and ten (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสิบ) , 10,820 = ten thousand eight hundred and twenty (หนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบ) , 10,830 = ten thousand eight hundred and thirty (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบ) , 10,840 = ten thousand eight hundred and forty (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบ)