เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
10,400 ถึง 10,800

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
10,400 ten thousand four hundred เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่ร้อย
10,410 ten thousand four hundred and ten เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบ
10,420 ten thousand four hundred and twenty เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบ
10,430 ten thousand four hundred and thirty เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบ
10,440 ten thousand four hundred and forty เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบ
10,450 ten thousand four hundred and fifty เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบ
10,460 ten thousand four hundred and sixty เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบ
10,470 ten thousand four hundred and seventy เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบ
10,480 ten thousand four hundred and eighty เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบ
10,490 ten thousand four hundred and ninety เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบ
10,500 ten thousand five hundred เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าร้อย
10,510 ten thousand five hundred and ten เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบ
10,520 ten thousand five hundred and twenty เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบ
10,530 ten thousand five hundred and thirty เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบ
10,540 ten thousand five hundred and forty เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบ
10,550 ten thousand five hundred and fifty เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบ
10,560 ten thousand five hundred and sixty เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบ
10,570 ten thousand five hundred and seventy เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบ
10,580 ten thousand five hundred and eighty เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบ
10,590 ten thousand five hundred and ninety เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบ
10,600 ten thousand six hundred เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกร้อย
10,610 ten thousand six hundred and ten เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหกร้อยสิบ
10,620 ten thousand six hundred and twenty เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบ
10,630 ten thousand six hundred and thirty เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหกร้อยสามสิบ
10,640 ten thousand six hundred and forty เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหกร้อยสี่สิบ
10,650 ten thousand six hundred and fifty เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบ
10,660 ten thousand six hundred and sixty เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบ
10,670 ten thousand six hundred and seventy เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบ
10,680 ten thousand six hundred and eighty เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหกร้อยแปดสิบ
10,690 ten thousand six hundred and ninety เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบ
10,700 ten thousand seven hundred เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
10,710 ten thousand seven hundred and ten เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบ
10,720 ten thousand seven hundred and twenty เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบ
10,730 ten thousand seven hundred and thirty เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบ
10,740 ten thousand seven hundred and forty เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบ
10,750 ten thousand seven hundred and fifty เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบ
10,760 ten thousand seven hundred and sixty เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบ
10,770 ten thousand seven hundred and seventy เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
10,780 ten thousand seven hundred and eighty เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบ
10,790 ten thousand seven hundred and ninety เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบ
10,800 ten thousand eight hundred เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 10,400 ไปจนถึงเลข 10,800 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 10,400 = ten thousand four hundred (หนึ่งหมื่นสี่ร้อย) , 10,410 = ten thousand four hundred and ten (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบ) , 10,420 = ten thousand four hundred and twenty (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบ) , 10,430 = ten thousand four hundred and thirty (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบ) , 10,440 = ten thousand four hundred and forty (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบ)