เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
10,000 ถึง 10,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
10,000 ten thousand เทน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่น
10,010 ten thousand and ten เทน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสิบ
10,020 ten thousand and twenty เทน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นยี่สิบ
10,030 ten thousand and thirty เทน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามสิบ
10,040 ten thousand and forty เทน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสี่สิบ
10,050 ten thousand and fifty เทน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าสิบ
10,060 ten thousand and sixty เทน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหกสิบ
10,070 ten thousand and seventy เทน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเจ็ดสิบ
10,080 ten thousand and eighty เทน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดสิบ
10,090 ten thousand and ninety เทน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเก้าสิบ
10,100 ten thousand one hundred เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย
10,110 ten thousand one hundred and ten เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบ
10,120 ten thousand one hundred and twenty เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบ
10,130 ten thousand one hundred and thirty เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบ
10,140 ten thousand one hundred and forty เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบ
10,150 ten thousand one hundred and fifty เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบ
10,160 ten thousand one hundred and sixty เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบ
10,170 ten thousand one hundred and seventy เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
10,180 ten thousand one hundred and eighty เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบ
10,190 ten thousand one hundred and ninety เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบ
10,200 ten thousand two hundred เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองร้อย
10,210 ten thousand two hundred and ten เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองร้อยสิบ
10,220 ten thousand two hundred and twenty เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบ
10,230 ten thousand two hundred and thirty เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบ
10,240 ten thousand two hundred and forty เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบ
10,250 ten thousand two hundred and fifty เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบ
10,260 ten thousand two hundred and sixty เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบ
10,270 ten thousand two hundred and seventy เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบ
10,280 ten thousand two hundred and eighty เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสองร้อยแปดสิบ
10,290 ten thousand two hundred and ninety เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบ
10,300 ten thousand three hundred เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามร้อย
10,310 ten thousand three hundred and ten เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสามร้อยสิบ
10,320 ten thousand three hundred and twenty เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสามร้อยยี่สิบ
10,330 ten thousand three hundred and thirty เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบ
10,340 ten thousand three hundred and forty เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสามร้อยสี่สิบ
10,350 ten thousand three hundred and fifty เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบ
10,360 ten thousand three hundred and sixty เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบ
10,370 ten thousand three hundred and seventy เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบ
10,380 ten thousand three hundred and eighty เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบ
10,390 ten thousand three hundred and ninety เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสามร้อยเก้าสิบ
10,400 ten thousand four hundred เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 10,000 ไปจนถึงเลข 10,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 10,000 = ten thousand (หนึ่งหมื่น) , 10,010 = ten thousand and ten (หนึ่งหมื่นสิบ) , 10,020 = ten thousand and twenty (หนึ่งหมื่นยี่สิบ) , 10,030 = ten thousand and thirty (หนึ่งหมื่นสามสิบ) , 10,040 = ten thousand and forty (หนึ่งหมื่นสี่สิบ)