เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
10 ถึง 400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
10 ten เทน สิบ
20 twenty ทเวนที ยี่สิบ
30 thirty เธอที สามสิบ
40 forty โฟที สี่สิบ
50 fifty ฟิฟที ห้าสิบ
60 sixty ซิคซ์ที หกสิบ
70 seventy เซฟเวินที เจ็ดสิบ
80 eighty เอที แปดสิบ
90 ninety ไนน์ที เก้าสิบ
100 one hundred วัน ฮันเดรด หนึ่งร้อย
110 one hundred and ten วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งร้อยสิบ
120 one hundred and twenty วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งร้อยยี่สิบ
130 one hundred and thirty วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งร้อยสามสิบ
140 one hundred and forty วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งร้อยสี่สิบ
150 one hundred and fifty วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งร้อยห้าสิบ
160 one hundred and sixty วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งร้อยหกสิบ
170 one hundred and seventy วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
180 one hundred and eighty วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งร้อยแปดสิบ
190 one hundred and ninety วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งร้อยเก้าสิบ
200 two hundred ทู ฮันเดรด สองร้อย
210 two hundred and ten ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สองร้อยสิบ
220 two hundred and twenty ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองร้อยยี่สิบ
230 two hundred and thirty ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองร้อยสามสิบ
240 two hundred and forty ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองร้อยสี่สิบ
250 two hundred and fifty ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองร้อยห้าสิบ
260 two hundred and sixty ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองร้อยหกสิบ
270 two hundred and seventy ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองร้อยเจ็ดสิบ
280 two hundred and eighty ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สองร้อยแปดสิบ
290 two hundred and ninety ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองร้อยเก้าสิบ
300 three hundred ธรี ฮันเดรด สามร้อย
310 three hundred and ten ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สามร้อยสิบ
320 three hundred and twenty ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามร้อยยี่สิบ
330 three hundred and thirty ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามร้อยสามสิบ
340 three hundred and forty ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามร้อยสี่สิบ
350 three hundred and fifty ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามร้อยห้าสิบ
360 three hundred and sixty ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามร้อยหกสิบ
370 three hundred and seventy ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามร้อยเจ็ดสิบ
380 three hundred and eighty ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สามร้อยแปดสิบ
390 three hundred and ninety ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามร้อยเก้าสิบ
400 four hundred โฟ ฮันเดรด สี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 10 ไปจนถึงเลข 400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 3 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 390 ตัวอย่างเช่น 10 = ten (สิบ) , 20 = twenty (ยี่สิบ) , 30 = thirty (สามสิบ) , 40 = forty (สี่สิบ) , 50 = fifty (ห้าสิบ)