เลขภาษาอังกฤษ
900 ถึง 1,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
900 nine hundred ไนน์ ฮันเดรด เก้าร้อย
901 nine hundred and one ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้าร้อยเอ็ด
902 nine hundred and two ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้าร้อยสอง
903 nine hundred and three ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้าร้อยสาม
904 nine hundred and four ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟ เก้าร้อยสี่
905 nine hundred and five ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เก้าร้อยห้า
906 nine hundred and six ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เก้าร้อยหก
907 nine hundred and seven ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้าร้อยเจ็ด
908 nine hundred and eight ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้าร้อยแปด
909 nine hundred and nine ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้าร้อยเก้า
910 nine hundred and ten ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้าร้อยสิบ
911 nine hundred and eleven ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้าร้อยสิบเอ็ด
912 nine hundred and twelve ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เก้าร้อยสิบสอง
913 nine hundred and thirteen ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้าร้อยสิบสาม
914 nine hundred and fourteen ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เก้าร้อยสิบสี่
915 nine hundred and fifteen ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้าร้อยสิบห้า
916 nine hundred and sixteen ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน เก้าร้อยสิบหก
917 nine hundred and seventeen ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้าร้อยสิบเจ็ด
918 nine hundred and eighteen ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้าร้อยสิบแปด
919 nine hundred and nineteen ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน เก้าร้อยสิบเก้า
920 nine hundred and twenty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้าร้อยยี่สิบ
921 nine hundred and twenty one ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
922 nine hundred and twenty two ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้าร้อยยี่สิบสอง
923 nine hundred and twenty three ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้าร้อยยี่สิบสาม
924 nine hundred and twenty four ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ เก้าร้อยยี่สิบสี่
925 nine hundred and twenty five ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว เก้าร้อยยี่สิบห้า
926 nine hundred and twenty six ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ เก้าร้อยยี่สิบหก
927 nine hundred and twenty seven ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
928 nine hundred and twenty eight ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้าร้อยยี่สิบแปด
929 nine hundred and twenty nine ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้าร้อยยี่สิบเก้า
930 nine hundred and thirty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้าร้อยสามสิบ
931 nine hundred and thirty one ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้าร้อยสามสิบเอ็ด
932 nine hundred and thirty two ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้าร้อยสามสิบสอง
933 nine hundred and thirty three ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้าร้อยสามสิบสาม
934 nine hundred and thirty four ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เก้าร้อยสามสิบสี่
935 nine hundred and thirty five ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เก้าร้อยสามสิบห้า
936 nine hundred and thirty six ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เก้าร้อยสามสิบหก
937 nine hundred and thirty seven ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้าร้อยสามสิบเจ็ด
938 nine hundred and thirty eight ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้าร้อยสามสิบแปด
939 nine hundred and thirty nine ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้าร้อยสามสิบเก้า
940 nine hundred and forty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เก้าร้อยสี่สิบ
941 nine hundred and forty one ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
942 nine hundred and forty two ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เก้าร้อยสี่สิบสอง
943 nine hundred and forty three ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เก้าร้อยสี่สิบสาม
944 nine hundred and forty four ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เก้าร้อยสี่สิบสี่
945 nine hundred and forty five ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เก้าร้อยสี่สิบห้า
946 nine hundred and forty six ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เก้าร้อยสี่สิบหก
947 nine hundred and forty seven ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
948 nine hundred and forty eight ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท เก้าร้อยสี่สิบแปด
949 nine hundred and forty nine ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ เก้าร้อยสี่สิบเก้า
950 nine hundred and fifty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้าร้อยห้าสิบ
951 nine hundred and fifty one ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
952 nine hundred and fifty two ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้าร้อยห้าสิบสอง
953 nine hundred and fifty three ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้าร้อยห้าสิบสาม
954 nine hundred and fifty four ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ เก้าร้อยห้าสิบสี่
955 nine hundred and fifty five ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว เก้าร้อยห้าสิบห้า
956 nine hundred and fifty six ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ เก้าร้อยห้าสิบหก
957 nine hundred and fifty seven ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
958 nine hundred and fifty eight ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้าร้อยห้าสิบแปด
959 nine hundred and fifty nine ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้าร้อยห้าสิบเก้า
960 nine hundred and sixty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เก้าร้อยหกสิบ
961 nine hundred and sixty one ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เก้าร้อยหกสิบเอ็ด
962 nine hundred and sixty two ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เก้าร้อยหกสิบสอง
963 nine hundred and sixty three ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เก้าร้อยหกสิบสาม
964 nine hundred and sixty four ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เก้าร้อยหกสิบสี่
965 nine hundred and sixty five ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เก้าร้อยหกสิบห้า
966 nine hundred and sixty six ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เก้าร้อยหกสิบหก
967 nine hundred and sixty seven ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เก้าร้อยหกสิบเจ็ด
968 nine hundred and sixty eight ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เก้าร้อยหกสิบแปด
969 nine hundred and sixty nine ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เก้าร้อยหกสิบเก้า
970 nine hundred and seventy ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้าร้อยเจ็ดสิบ
971 nine hundred and seventy one ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
972 nine hundred and seventy two ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
973 nine hundred and seventy three ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
974 nine hundred and seventy four ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
975 nine hundred and seventy five ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว เก้าร้อยเจ็ดสิบห้า
976 nine hundred and seventy six ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เก้าร้อยเจ็ดสิบหก
977 nine hundred and seventy seven ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
978 nine hundred and seventy eight ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
979 nine hundred and seventy nine ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
980 nine hundred and eighty ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เก้าร้อยแปดสิบ
981 nine hundred and eighty one ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
982 nine hundred and eighty two ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เก้าร้อยแปดสิบสอง
983 nine hundred and eighty three ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เก้าร้อยแปดสิบสาม
984 nine hundred and eighty four ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เก้าร้อยแปดสิบสี่
985 nine hundred and eighty five ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เก้าร้อยแปดสิบห้า
986 nine hundred and eighty six ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เก้าร้อยแปดสิบหก
987 nine hundred and eighty seven ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
988 nine hundred and eighty eight ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เก้าร้อยแปดสิบแปด
989 nine hundred and eighty nine ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เก้าร้อยแปดสิบเก้า
990 nine hundred and ninety ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้าร้อยเก้าสิบ
991 nine hundred and ninety one ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
992 nine hundred and ninety two ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้าร้อยเก้าสิบสอง
993 nine hundred and ninety three ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้าร้อยเก้าสิบสาม
994 nine hundred and ninety four ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ เก้าร้อยเก้าสิบสี่
995 nine hundred and ninety five ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว เก้าร้อยเก้าสิบห้า
996 nine hundred and ninety six ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เก้าร้อยเก้าสิบหก
997 nine hundred and ninety seven ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
998 nine hundred and ninety eight ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้าร้อยเก้าสิบแปด
999 nine hundred and ninety nine ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้าร้อยเก้าสิบเก้า
1,000 one thousand วัน เธาเซินด์ หนึ่งพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน การถอนหรือฝากเงินกับธนาคารจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 900 ไปจนถึงเลข 1,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 100 ตัวอย่างเช่น 900 = nine hundred (เก้าร้อย) , 901 = nine hundred and one (เก้าร้อยเอ็ด) , 902 = nine hundred and two (เก้าร้อยสอง) , 903 = nine hundred and three (เก้าร้อยสาม) , 904 = nine hundred and four (เก้าร้อยสี่)