เลขภาษาอังกฤษ
800 ถึง 900

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
800 eight hundred เอท ฮันเดรด แปดร้อย
801 eight hundred and one เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน แปดร้อยเอ็ด
802 eight hundred and two เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู แปดร้อยสอง
803 eight hundred and three เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปดร้อยสาม
804 eight hundred and four เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ แปดร้อยสี่
805 eight hundred and five เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว แปดร้อยห้า
806 eight hundred and six เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ แปดร้อยหก
807 eight hundred and seven เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปดร้อยเจ็ด
808 eight hundred and eight เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท แปดร้อยแปด
809 eight hundred and nine เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปดร้อยเก้า
810 eight hundred and ten เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปดร้อยสิบ
811 eight hundred and eleven เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปดร้อยสิบเอ็ด
812 eight hundred and twelve เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว แปดร้อยสิบสอง
813 eight hundred and thirteen เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปดร้อยสิบสาม
814 eight hundred and fourteen เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน แปดร้อยสิบสี่
815 eight hundred and fifteen เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปดร้อยสิบห้า
816 eight hundred and sixteen เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน แปดร้อยสิบหก
817 eight hundred and seventeen เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปดร้อยสิบเจ็ด
818 eight hundred and eighteen เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปดร้อยสิบแปด
819 eight hundred and nineteen เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน แปดร้อยสิบเก้า
820 eight hundred and twenty เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปดร้อยยี่สิบ
821 eight hundred and twenty one เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปดร้อยยี่สิบเอ็ด
822 eight hundred and twenty two เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปดร้อยยี่สิบสอง
823 eight hundred and twenty three เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปดร้อยยี่สิบสาม
824 eight hundred and twenty four เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ แปดร้อยยี่สิบสี่
825 eight hundred and twenty five เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว แปดร้อยยี่สิบห้า
826 eight hundred and twenty six เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ แปดร้อยยี่สิบหก
827 eight hundred and twenty seven เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปดร้อยยี่สิบเจ็ด
828 eight hundred and twenty eight เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปดร้อยยี่สิบแปด
829 eight hundred and twenty nine เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปดร้อยยี่สิบเก้า
830 eight hundred and thirty เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปดร้อยสามสิบ
831 eight hundred and thirty one เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปดร้อยสามสิบเอ็ด
832 eight hundred and thirty two เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปดร้อยสามสิบสอง
833 eight hundred and thirty three เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปดร้อยสามสิบสาม
834 eight hundred and thirty four เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ แปดร้อยสามสิบสี่
835 eight hundred and thirty five เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว แปดร้อยสามสิบห้า
836 eight hundred and thirty six เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ แปดร้อยสามสิบหก
837 eight hundred and thirty seven เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปดร้อยสามสิบเจ็ด
838 eight hundred and thirty eight เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปดร้อยสามสิบแปด
839 eight hundred and thirty nine เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปดร้อยสามสิบเก้า
840 eight hundred and forty เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที แปดร้อยสี่สิบ
841 eight hundred and forty one เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน แปดร้อยสี่สิบเอ็ด
842 eight hundred and forty two เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู แปดร้อยสี่สิบสอง
843 eight hundred and forty three เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี แปดร้อยสี่สิบสาม
844 eight hundred and forty four เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ แปดร้อยสี่สิบสี่
845 eight hundred and forty five เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว แปดร้อยสี่สิบห้า
846 eight hundred and forty six เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ แปดร้อยสี่สิบหก
847 eight hundred and forty seven เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน แปดร้อยสี่สิบเจ็ด
848 eight hundred and forty eight เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท แปดร้อยสี่สิบแปด
849 eight hundred and forty nine เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ แปดร้อยสี่สิบเก้า
850 eight hundred and fifty เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปดร้อยห้าสิบ
851 eight hundred and fifty one เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปดร้อยห้าสิบเอ็ด
852 eight hundred and fifty two เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปดร้อยห้าสิบสอง
853 eight hundred and fifty three เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปดร้อยห้าสิบสาม
854 eight hundred and fifty four เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ แปดร้อยห้าสิบสี่
855 eight hundred and fifty five เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว แปดร้อยห้าสิบห้า
856 eight hundred and fifty six เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ แปดร้อยห้าสิบหก
857 eight hundred and fifty seven เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปดร้อยห้าสิบเจ็ด
858 eight hundred and fifty eight เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปดร้อยห้าสิบแปด
859 eight hundred and fifty nine เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปดร้อยห้าสิบเก้า
860 eight hundred and sixty เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที แปดร้อยหกสิบ
861 eight hundred and sixty one เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน แปดร้อยหกสิบเอ็ด
862 eight hundred and sixty two เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู แปดร้อยหกสิบสอง
863 eight hundred and sixty three เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี แปดร้อยหกสิบสาม
864 eight hundred and sixty four เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ แปดร้อยหกสิบสี่
865 eight hundred and sixty five เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว แปดร้อยหกสิบห้า
866 eight hundred and sixty six เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ แปดร้อยหกสิบหก
867 eight hundred and sixty seven เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน แปดร้อยหกสิบเจ็ด
868 eight hundred and sixty eight เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท แปดร้อยหกสิบแปด
869 eight hundred and sixty nine เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ แปดร้อยหกสิบเก้า
870 eight hundred and seventy เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปดร้อยเจ็ดสิบ
871 eight hundred and seventy one เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
872 eight hundred and seventy two เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปดร้อยเจ็ดสิบสอง
873 eight hundred and seventy three เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปดร้อยเจ็ดสิบสาม
874 eight hundred and seventy four เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ แปดร้อยเจ็ดสิบสี่
875 eight hundred and seventy five เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว แปดร้อยเจ็ดสิบห้า
876 eight hundred and seventy six เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ แปดร้อยเจ็ดสิบหก
877 eight hundred and seventy seven เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
878 eight hundred and seventy eight เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปดร้อยเจ็ดสิบแปด
879 eight hundred and seventy nine เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
880 eight hundred and eighty เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที แปดร้อยแปดสิบ
881 eight hundred and eighty one เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน แปดร้อยแปดสิบเอ็ด
882 eight hundred and eighty two เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู แปดร้อยแปดสิบสอง
883 eight hundred and eighty three เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี แปดร้อยแปดสิบสาม
884 eight hundred and eighty four เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ แปดร้อยแปดสิบสี่
885 eight hundred and eighty five เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว แปดร้อยแปดสิบห้า
886 eight hundred and eighty six เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ แปดร้อยแปดสิบหก
887 eight hundred and eighty seven เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน แปดร้อยแปดสิบเจ็ด
888 eight hundred and eighty eight เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท แปดร้อยแปดสิบแปด
889 eight hundred and eighty nine เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ แปดร้อยแปดสิบเก้า
890 eight hundred and ninety เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปดร้อยเก้าสิบ
891 eight hundred and ninety one เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
892 eight hundred and ninety two เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปดร้อยเก้าสิบสอง
893 eight hundred and ninety three เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปดร้อยเก้าสิบสาม
894 eight hundred and ninety four เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ แปดร้อยเก้าสิบสี่
895 eight hundred and ninety five เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว แปดร้อยเก้าสิบห้า
896 eight hundred and ninety six เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ แปดร้อยเก้าสิบหก
897 eight hundred and ninety seven เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
898 eight hundred and ninety eight เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปดร้อยเก้าสิบแปด
899 eight hundred and ninety nine เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปดร้อยเก้าสิบเก้า
900 nine hundred ไนน์ ฮันเดรด เก้าร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วตัวแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นวิธีการใช้เป็นตัวเลือกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขจำนวนตัวเลขซึ่งจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้ จากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 800 ไปจนถึงเลข 900 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 3 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 800 = eight hundred (แปดร้อย) , 801 = eight hundred and one (แปดร้อยเอ็ด) , 802 = eight hundred and two (แปดร้อยสอง) , 803 = eight hundred and three (แปดร้อยสาม) , 804 = eight hundred and four (แปดร้อยสี่)