เลขภาษาอังกฤษ
700 ถึง 800

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
700 seven hundred เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดร้อย
701 seven hundred and one เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ดร้อยเอ็ด
702 seven hundred and two เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ดร้อยสอง
703 seven hundred and three เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ดร้อยสาม
704 seven hundred and four เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เจ็ดร้อยสี่
705 seven hundred and five เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เจ็ดร้อยห้า
706 seven hundred and six เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เจ็ดร้อยหก
707 seven hundred and seven เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ดร้อยเจ็ด
708 seven hundred and eight เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ดร้อยแปด
709 seven hundred and nine เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ดร้อยเก้า
710 seven hundred and ten เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดร้อยสิบ
711 seven hundred and eleven เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ดร้อยสิบเอ็ด
712 seven hundred and twelve เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เจ็ดร้อยสิบสอง
713 seven hundred and thirteen เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ดร้อยสิบสาม
714 seven hundred and fourteen เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เจ็ดร้อยสิบสี่
715 seven hundred and fifteen เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ดร้อยสิบห้า
716 seven hundred and sixteen เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน เจ็ดร้อยสิบหก
717 seven hundred and seventeen เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ดร้อยสิบเจ็ด
718 seven hundred and eighteen เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ดร้อยสิบแปด
719 seven hundred and nineteen เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน เจ็ดร้อยสิบเก้า
720 seven hundred and twenty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดร้อยยี่สิบ
721 seven hundred and twenty one เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ด
722 seven hundred and twenty two เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ดร้อยยี่สิบสอง
723 seven hundred and twenty three เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ดร้อยยี่สิบสาม
724 seven hundred and twenty four เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ เจ็ดร้อยยี่สิบสี่
725 seven hundred and twenty five เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว เจ็ดร้อยยี่สิบห้า
726 seven hundred and twenty six เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ เจ็ดร้อยยี่สิบหก
727 seven hundred and twenty seven เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด
728 seven hundred and twenty eight เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ดร้อยยี่สิบแปด
729 seven hundred and twenty nine เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
730 seven hundred and thirty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดร้อยสามสิบ
731 seven hundred and thirty one เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
732 seven hundred and thirty two เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ดร้อยสามสิบสอง
733 seven hundred and thirty three เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ดร้อยสามสิบสาม
734 seven hundred and thirty four เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เจ็ดร้อยสามสิบสี่
735 seven hundred and thirty five เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เจ็ดร้อยสามสิบห้า
736 seven hundred and thirty six เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เจ็ดร้อยสามสิบหก
737 seven hundred and thirty seven เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด
738 seven hundred and thirty eight เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ดร้อยสามสิบแปด
739 seven hundred and thirty nine เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ดร้อยสามสิบเก้า
740 seven hundred and forty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดร้อยสี่สิบ
741 seven hundred and forty one เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด
742 seven hundred and forty two เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เจ็ดร้อยสี่สิบสอง
743 seven hundred and forty three เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เจ็ดร้อยสี่สิบสาม
744 seven hundred and forty four เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เจ็ดร้อยสี่สิบสี่
745 seven hundred and forty five เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เจ็ดร้อยสี่สิบห้า
746 seven hundred and forty six เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เจ็ดร้อยสี่สิบหก
747 seven hundred and forty seven เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด
748 seven hundred and forty eight เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท เจ็ดร้อยสี่สิบแปด
749 seven hundred and forty nine เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ เจ็ดร้อยสี่สิบเก้า
750 seven hundred and fifty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดร้อยห้าสิบ
751 seven hundred and fifty one เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
752 seven hundred and fifty two เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ดร้อยห้าสิบสอง
753 seven hundred and fifty three เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ดร้อยห้าสิบสาม
754 seven hundred and fifty four เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ เจ็ดร้อยห้าสิบสี่
755 seven hundred and fifty five เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว เจ็ดร้อยห้าสิบห้า
756 seven hundred and fifty six เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ เจ็ดร้อยห้าสิบหก
757 seven hundred and fifty seven เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
758 seven hundred and fifty eight เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ดร้อยห้าสิบแปด
759 seven hundred and fifty nine เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
760 seven hundred and sixty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดร้อยหกสิบ
761 seven hundred and sixty one เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
762 seven hundred and sixty two เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เจ็ดร้อยหกสิบสอง
763 seven hundred and sixty three เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เจ็ดร้อยหกสิบสาม
764 seven hundred and sixty four เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เจ็ดร้อยหกสิบสี่
765 seven hundred and sixty five เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เจ็ดร้อยหกสิบห้า
766 seven hundred and sixty six เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เจ็ดร้อยหกสิบหก
767 seven hundred and sixty seven เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
768 seven hundred and sixty eight เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เจ็ดร้อยหกสิบแปด
769 seven hundred and sixty nine เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เจ็ดร้อยหกสิบเก้า
770 seven hundred and seventy เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
771 seven hundred and seventy one เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
772 seven hundred and seventy two เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
773 seven hundred and seventy three เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
774 seven hundred and seventy four เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
775 seven hundred and seventy five เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า
776 seven hundred and seventy six เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
777 seven hundred and seventy seven เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
778 seven hundred and seventy eight เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
779 seven hundred and seventy nine เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
780 seven hundred and eighty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดร้อยแปดสิบ
781 seven hundred and eighty one เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
782 seven hundred and eighty two เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เจ็ดร้อยแปดสิบสอง
783 seven hundred and eighty three เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เจ็ดร้อยแปดสิบสาม
784 seven hundred and eighty four เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เจ็ดร้อยแปดสิบสี่
785 seven hundred and eighty five เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เจ็ดร้อยแปดสิบห้า
786 seven hundred and eighty six เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เจ็ดร้อยแปดสิบหก
787 seven hundred and eighty seven เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
788 seven hundred and eighty eight เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เจ็ดร้อยแปดสิบแปด
789 seven hundred and eighty nine เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
790 seven hundred and ninety เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดร้อยเก้าสิบ
791 seven hundred and ninety one เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
792 seven hundred and ninety two เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
793 seven hundred and ninety three เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
794 seven hundred and ninety four เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
795 seven hundred and ninety five เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว เจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
796 seven hundred and ninety six เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เจ็ดร้อยเก้าสิบหก
797 seven hundred and ninety seven เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
798 seven hundred and ninety eight เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
799 seven hundred and ninety nine เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
800 eight hundred เอท ฮันเดรด แปดร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน การถอนหรือฝากเงินกับธนาคารจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 700 ไปจนถึงเลข 800 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 3 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 100 ตัวอย่างเช่น 700 = seven hundred (เจ็ดร้อย) , 701 = seven hundred and one (เจ็ดร้อยเอ็ด) , 702 = seven hundred and two (เจ็ดร้อยสอง) , 703 = seven hundred and three (เจ็ดร้อยสาม) , 704 = seven hundred and four (เจ็ดร้อยสี่)