เลขภาษาอังกฤษ
600 ถึง 700

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
600 six hundred ซิคซ์ ฮันเดรด หกร้อย
601 six hundred and one ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หกร้อยเอ็ด
602 six hundred and two ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หกร้อยสอง
603 six hundred and three ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หกร้อยสาม
604 six hundred and four ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟ หกร้อยสี่
605 six hundred and five ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว หกร้อยห้า
606 six hundred and six ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ หกร้อยหก
607 six hundred and seven ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หกร้อยเจ็ด
608 six hundred and eight ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หกร้อยแปด
609 six hundred and nine ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หกร้อยเก้า
610 six hundred and ten ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หกร้อยสิบ
611 six hundred and eleven ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หกร้อยสิบเอ็ด
612 six hundred and twelve ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว หกร้อยสิบสอง
613 six hundred and thirteen ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หกร้อยสิบสาม
614 six hundred and fourteen ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน หกร้อยสิบสี่
615 six hundred and fifteen ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หกร้อยสิบห้า
616 six hundred and sixteen ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน หกร้อยสิบหก
617 six hundred and seventeen ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หกร้อยสิบเจ็ด
618 six hundred and eighteen ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หกร้อยสิบแปด
619 six hundred and nineteen ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน หกร้อยสิบเก้า
620 six hundred and twenty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกร้อยยี่สิบ
621 six hundred and twenty one ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หกร้อยยี่สิบเอ็ด
622 six hundred and twenty two ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หกร้อยยี่สิบสอง
623 six hundred and twenty three ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หกร้อยยี่สิบสาม
624 six hundred and twenty four ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ หกร้อยยี่สิบสี่
625 six hundred and twenty five ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว หกร้อยยี่สิบห้า
626 six hundred and twenty six ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ หกร้อยยี่สิบหก
627 six hundred and twenty seven ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หกร้อยยี่สิบเจ็ด
628 six hundred and twenty eight ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หกร้อยยี่สิบแปด
629 six hundred and twenty nine ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หกร้อยยี่สิบเก้า
630 six hundred and thirty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกร้อยสามสิบ
631 six hundred and thirty one ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หกร้อยสามสิบเอ็ด
632 six hundred and thirty two ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หกร้อยสามสิบสอง
633 six hundred and thirty three ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หกร้อยสามสิบสาม
634 six hundred and thirty four ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ หกร้อยสามสิบสี่
635 six hundred and thirty five ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว หกร้อยสามสิบห้า
636 six hundred and thirty six ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ หกร้อยสามสิบหก
637 six hundred and thirty seven ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หกร้อยสามสิบเจ็ด
638 six hundred and thirty eight ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หกร้อยสามสิบแปด
639 six hundred and thirty nine ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หกร้อยสามสิบเก้า
640 six hundred and forty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกร้อยสี่สิบ
641 six hundred and forty one ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน หกร้อยสี่สิบเอ็ด
642 six hundred and forty two ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู หกร้อยสี่สิบสอง
643 six hundred and forty three ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี หกร้อยสี่สิบสาม
644 six hundred and forty four ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ หกร้อยสี่สิบสี่
645 six hundred and forty five ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว หกร้อยสี่สิบห้า
646 six hundred and forty six ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ หกร้อยสี่สิบหก
647 six hundred and forty seven ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน หกร้อยสี่สิบเจ็ด
648 six hundred and forty eight ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท หกร้อยสี่สิบแปด
649 six hundred and forty nine ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ หกร้อยสี่สิบเก้า
650 six hundred and fifty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกร้อยห้าสิบ
651 six hundred and fifty one ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หกร้อยห้าสิบเอ็ด
652 six hundred and fifty two ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หกร้อยห้าสิบสอง
653 six hundred and fifty three ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หกร้อยห้าสิบสาม
654 six hundred and fifty four ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ หกร้อยห้าสิบสี่
655 six hundred and fifty five ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว หกร้อยห้าสิบห้า
656 six hundred and fifty six ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ หกร้อยห้าสิบหก
657 six hundred and fifty seven ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หกร้อยห้าสิบเจ็ด
658 six hundred and fifty eight ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หกร้อยห้าสิบแปด
659 six hundred and fifty nine ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หกร้อยห้าสิบเก้า
660 six hundred and sixty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกร้อยหกสิบ
661 six hundred and sixty one ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน หกร้อยหกสิบเอ็ด
662 six hundred and sixty two ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู หกร้อยหกสิบสอง
663 six hundred and sixty three ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี หกร้อยหกสิบสาม
664 six hundred and sixty four ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ หกร้อยหกสิบสี่
665 six hundred and sixty five ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว หกร้อยหกสิบห้า
666 six hundred and sixty six ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ หกร้อยหกสิบหก
667 six hundred and sixty seven ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน หกร้อยหกสิบเจ็ด
668 six hundred and sixty eight ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท หกร้อยหกสิบแปด
669 six hundred and sixty nine ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ หกร้อยหกสิบเก้า
670 six hundred and seventy ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกร้อยเจ็ดสิบ
671 six hundred and seventy one ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
672 six hundred and seventy two ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หกร้อยเจ็ดสิบสอง
673 six hundred and seventy three ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หกร้อยเจ็ดสิบสาม
674 six hundred and seventy four ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ หกร้อยเจ็ดสิบสี่
675 six hundred and seventy five ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว หกร้อยเจ็ดสิบห้า
676 six hundred and seventy six ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ หกร้อยเจ็ดสิบหก
677 six hundred and seventy seven ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
678 six hundred and seventy eight ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หกร้อยเจ็ดสิบแปด
679 six hundred and seventy nine ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หกร้อยเจ็ดสิบเก้า
680 six hundred and eighty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หกร้อยแปดสิบ
681 six hundred and eighty one ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน หกร้อยแปดสิบเอ็ด
682 six hundred and eighty two ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู หกร้อยแปดสิบสอง
683 six hundred and eighty three ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี หกร้อยแปดสิบสาม
684 six hundred and eighty four ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ หกร้อยแปดสิบสี่
685 six hundred and eighty five ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว หกร้อยแปดสิบห้า
686 six hundred and eighty six ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ หกร้อยแปดสิบหก
687 six hundred and eighty seven ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน หกร้อยแปดสิบเจ็ด
688 six hundred and eighty eight ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท หกร้อยแปดสิบแปด
689 six hundred and eighty nine ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ หกร้อยแปดสิบเก้า
690 six hundred and ninety ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกร้อยเก้าสิบ
691 six hundred and ninety one ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หกร้อยเก้าสิบเอ็ด
692 six hundred and ninety two ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หกร้อยเก้าสิบสอง
693 six hundred and ninety three ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หกร้อยเก้าสิบสาม
694 six hundred and ninety four ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ หกร้อยเก้าสิบสี่
695 six hundred and ninety five ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว หกร้อยเก้าสิบห้า
696 six hundred and ninety six ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ หกร้อยเก้าสิบหก
697 six hundred and ninety seven ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หกร้อยเก้าสิบเจ็ด
698 six hundred and ninety eight ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หกร้อยเก้าสิบแปด
699 six hundred and ninety nine ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หกร้อยเก้าสิบเก้า
700 seven hundred เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจพบว่ามีติดฉลากสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิธีที่จะอธิบายจำนวนตัวเลขที่ต้องการสื่อให้ถูกต้องที่สุดจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 600 ไปจนถึงเลข 700 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 3 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 600 = six hundred (หกร้อย) , 601 = six hundred and one (หกร้อยเอ็ด) , 602 = six hundred and two (หกร้อยสอง) , 603 = six hundred and three (หกร้อยสาม) , 604 = six hundred and four (หกร้อยสี่)