เลขภาษาอังกฤษ
5,000 ถึง 5,100

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
5,000 five thousand ไฟฟว เธาเซินด์ ห้าพัน
5,001 five thousand and one ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ วัน ห้าพันเอ็ด
5,002 five thousand and two ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทู ห้าพันสอง
5,003 five thousand and three ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ธรี ห้าพันสาม
5,004 five thousand and four ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟ ห้าพันสี่
5,005 five thousand and five ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไฟฟว ห้าพันห้า
5,006 five thousand and six ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ ห้าพันหก
5,007 five thousand and seven ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวิน ห้าพันเจ็ด
5,008 five thousand and eight ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอท ห้าพันแปด
5,009 five thousand and nine ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ ห้าพันเก้า
5,010 five thousand and ten ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เทน ห้าพันสิบ
5,011 five thousand and eleven ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ อีเลฟเวิน ห้าพันสิบเอ็ด
5,012 five thousand and twelve ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวลฟว ห้าพันสิบสอง
5,013 five thousand and thirteen ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอทีน ห้าพันสิบสาม
5,014 five thousand and fourteen ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟทีน ห้าพันสิบสี่
5,015 five thousand and fifteen ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟทีน ห้าพันสิบห้า
5,016 five thousand and sixteen ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ทีน ห้าพันสิบหก
5,017 five thousand and seventeen ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินทีน ห้าพันสิบเจ็ด
5,018 five thousand and eighteen ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอททีน ห้าพันสิบแปด
5,019 five thousand and nineteen ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนนทีน ห้าพันสิบเก้า
5,020 five thousand and twenty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ห้าพันยี่สิบ
5,021 five thousand and twenty one ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที วัน ห้าพันยี่สิบเอ็ด
5,022 five thousand and twenty two ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ทู ห้าพันยี่สิบสอง
5,023 five thousand and twenty three ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ธรี ห้าพันยี่สิบสาม
5,024 five thousand and twenty four ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที โฟ ห้าพันยี่สิบสี่
5,025 five thousand and twenty five ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟว ห้าพันยี่สิบห้า
5,026 five thousand and twenty six ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ ห้าพันยี่สิบหก
5,027 five thousand and twenty seven ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้าพันยี่สิบเจ็ด
5,028 five thousand and twenty eight ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เอท ห้าพันยี่สิบแปด
5,029 five thousand and twenty nine ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้าพันยี่สิบเก้า
5,030 five thousand and thirty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ห้าพันสามสิบ
5,031 five thousand and thirty one ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที วัน ห้าพันสามสิบเอ็ด
5,032 five thousand and thirty two ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ทู ห้าพันสามสิบสอง
5,033 five thousand and thirty three ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ธรี ห้าพันสามสิบสาม
5,034 five thousand and thirty four ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที โฟ ห้าพันสามสิบสี่
5,035 five thousand and thirty five ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ไฟฟว ห้าพันสามสิบห้า
5,036 five thousand and thirty six ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ซิคซ์ ห้าพันสามสิบหก
5,037 five thousand and thirty seven ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้าพันสามสิบเจ็ด
5,038 five thousand and thirty eight ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เอท ห้าพันสามสิบแปด
5,039 five thousand and thirty nine ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ไนน์ ห้าพันสามสิบเก้า
5,040 five thousand and forty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ห้าพันสี่สิบ
5,041 five thousand and forty one ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที วัน ห้าพันสี่สิบเอ็ด
5,042 five thousand and forty two ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ทู ห้าพันสี่สิบสอง
5,043 five thousand and forty three ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ธรี ห้าพันสี่สิบสาม
5,044 five thousand and forty four ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที โฟ ห้าพันสี่สิบสี่
5,045 five thousand and forty five ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ไฟฟว ห้าพันสี่สิบห้า
5,046 five thousand and forty six ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ซิคซ์ ห้าพันสี่สิบหก
5,047 five thousand and forty seven ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เซฟเวิน ห้าพันสี่สิบเจ็ด
5,048 five thousand and forty eight ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เอท ห้าพันสี่สิบแปด
5,049 five thousand and forty nine ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ไนน์ ห้าพันสี่สิบเก้า
5,050 five thousand and fifty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ห้าพันห้าสิบ
5,051 five thousand and fifty one ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที วัน ห้าพันห้าสิบเอ็ด
5,052 five thousand and fifty two ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ทู ห้าพันห้าสิบสอง
5,053 five thousand and fifty three ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้าพันห้าสิบสาม
5,054 five thousand and fifty four ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที โฟ ห้าพันห้าสิบสี่
5,055 five thousand and fifty five ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว ห้าพันห้าสิบห้า
5,056 five thousand and fifty six ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ ห้าพันห้าสิบหก
5,057 five thousand and fifty seven ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้าพันห้าสิบเจ็ด
5,058 five thousand and fifty eight ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เอท ห้าพันห้าสิบแปด
5,059 five thousand and fifty nine ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้าพันห้าสิบเก้า
5,060 five thousand and sixty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ห้าพันหกสิบ
5,061 five thousand and sixty one ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที วัน ห้าพันหกสิบเอ็ด
5,062 five thousand and sixty two ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ทู ห้าพันหกสิบสอง
5,063 five thousand and sixty three ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ธรี ห้าพันหกสิบสาม
5,064 five thousand and sixty four ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที โฟ ห้าพันหกสิบสี่
5,065 five thousand and sixty five ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว ห้าพันหกสิบห้า
5,066 five thousand and sixty six ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ ห้าพันหกสิบหก
5,067 five thousand and sixty seven ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน ห้าพันหกสิบเจ็ด
5,068 five thousand and sixty eight ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เอท ห้าพันหกสิบแปด
5,069 five thousand and sixty nine ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ ห้าพันหกสิบเก้า
5,070 five thousand and seventy ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้าพันเจ็ดสิบ
5,071 five thousand and seventy one ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้าพันเจ็ดสิบเอ็ด
5,072 five thousand and seventy two ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้าพันเจ็ดสิบสอง
5,073 five thousand and seventy three ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้าพันเจ็ดสิบสาม
5,074 five thousand and seventy four ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟ ห้าพันเจ็ดสิบสี่
5,075 five thousand and seventy five ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว ห้าพันเจ็ดสิบห้า
5,076 five thousand and seventy six ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ ห้าพันเจ็ดสิบหก
5,077 five thousand and seventy seven ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้าพันเจ็ดสิบเจ็ด
5,078 five thousand and seventy eight ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้าพันเจ็ดสิบแปด
5,079 five thousand and seventy nine ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้าพันเจ็ดสิบเก้า
5,080 five thousand and eighty ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที ห้าพันแปดสิบ
5,081 five thousand and eighty one ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที วัน ห้าพันแปดสิบเอ็ด
5,082 five thousand and eighty two ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที ทู ห้าพันแปดสิบสอง
5,083 five thousand and eighty three ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที ธรี ห้าพันแปดสิบสาม
5,084 five thousand and eighty four ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที โฟ ห้าพันแปดสิบสี่
5,085 five thousand and eighty five ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที ไฟฟว ห้าพันแปดสิบห้า
5,086 five thousand and eighty six ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที ซิคซ์ ห้าพันแปดสิบหก
5,087 five thousand and eighty seven ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที เซฟเวิน ห้าพันแปดสิบเจ็ด
5,088 five thousand and eighty eight ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที เอท ห้าพันแปดสิบแปด
5,089 five thousand and eighty nine ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที ไนน์ ห้าพันแปดสิบเก้า
5,090 five thousand and ninety ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ห้าพันเก้าสิบ
5,091 five thousand and ninety one ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที วัน ห้าพันเก้าสิบเอ็ด
5,092 five thousand and ninety two ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ทู ห้าพันเก้าสิบสอง
5,093 five thousand and ninety three ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้าพันเก้าสิบสาม
5,094 five thousand and ninety four ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที โฟ ห้าพันเก้าสิบสี่
5,095 five thousand and ninety five ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว ห้าพันเก้าสิบห้า
5,096 five thousand and ninety six ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ ห้าพันเก้าสิบหก
5,097 five thousand and ninety seven ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้าพันเก้าสิบเจ็ด
5,098 five thousand and ninety eight ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เอท ห้าพันเก้าสิบแปด
5,099 five thousand and ninety nine ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้าพันเก้าสิบเก้า
5,100 five thousand one hundred ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าพันหนึ่งร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจพบว่ามีติดฉลากสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิธีที่จะอธิบายจำนวนตัวเลขที่ต้องการสื่อให้ถูกต้องที่สุดจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 5,000 ไปจนถึงเลข 5,100 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 5,000 = five thousand (ห้าพัน) , 5,001 = five thousand and one (ห้าพันเอ็ด) , 5,002 = five thousand and two (ห้าพันสอง) , 5,003 = five thousand and three (ห้าพันสาม) , 5,004 = five thousand and four (ห้าพันสี่)