เลขภาษาอังกฤษ
500 ถึง 600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
500 five hundred ไฟฟว ฮันเดรด ห้าร้อย
501 five hundred and one ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้าร้อยเอ็ด
502 five hundred and two ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้าร้อยสอง
503 five hundred and three ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้าร้อยสาม
504 five hundred and four ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟ ห้าร้อยสี่
505 five hundred and five ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว ห้าร้อยห้า
506 five hundred and six ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ ห้าร้อยหก
507 five hundred and seven ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้าร้อยเจ็ด
508 five hundred and eight ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้าร้อยแปด
509 five hundred and nine ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้าร้อยเก้า
510 five hundred and ten ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าร้อยสิบ
511 five hundred and eleven ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้าร้อยสิบเอ็ด
512 five hundred and twelve ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว ห้าร้อยสิบสอง
513 five hundred and thirteen ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้าร้อยสิบสาม
514 five hundred and fourteen ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน ห้าร้อยสิบสี่
515 five hundred and fifteen ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้าร้อยสิบห้า
516 five hundred and sixteen ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน ห้าร้อยสิบหก
517 five hundred and seventeen ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้าร้อยสิบเจ็ด
518 five hundred and eighteen ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้าร้อยสิบแปด
519 five hundred and nineteen ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน ห้าร้อยสิบเก้า
520 five hundred and twenty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าร้อยยี่สิบ
521 five hundred and twenty one ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
522 five hundred and twenty two ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้าร้อยยี่สิบสอง
523 five hundred and twenty three ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้าร้อยยี่สิบสาม
524 five hundred and twenty four ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ ห้าร้อยยี่สิบสี่
525 five hundred and twenty five ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว ห้าร้อยยี่สิบห้า
526 five hundred and twenty six ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ ห้าร้อยยี่สิบหก
527 five hundred and twenty seven ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
528 five hundred and twenty eight ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้าร้อยยี่สิบแปด
529 five hundred and twenty nine ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้าร้อยยี่สิบเก้า
530 five hundred and thirty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าร้อยสามสิบ
531 five hundred and thirty one ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้าร้อยสามสิบเอ็ด
532 five hundred and thirty two ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้าร้อยสามสิบสอง
533 five hundred and thirty three ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้าร้อยสามสิบสาม
534 five hundred and thirty four ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ ห้าร้อยสามสิบสี่
535 five hundred and thirty five ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว ห้าร้อยสามสิบห้า
536 five hundred and thirty six ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ ห้าร้อยสามสิบหก
537 five hundred and thirty seven ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้าร้อยสามสิบเจ็ด
538 five hundred and thirty eight ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้าร้อยสามสิบแปด
539 five hundred and thirty nine ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้าร้อยสามสิบเก้า
540 five hundred and forty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าร้อยสี่สิบ
541 five hundred and forty one ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน ห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
542 five hundred and forty two ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู ห้าร้อยสี่สิบสอง
543 five hundred and forty three ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี ห้าร้อยสี่สิบสาม
544 five hundred and forty four ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ ห้าร้อยสี่สิบสี่
545 five hundred and forty five ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว ห้าร้อยสี่สิบห้า
546 five hundred and forty six ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ ห้าร้อยสี่สิบหก
547 five hundred and forty seven ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน ห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
548 five hundred and forty eight ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท ห้าร้อยสี่สิบแปด
549 five hundred and forty nine ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ ห้าร้อยสี่สิบเก้า
550 five hundred and fifty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าร้อยห้าสิบ
551 five hundred and fifty one ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
552 five hundred and fifty two ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้าร้อยห้าสิบสอง
553 five hundred and fifty three ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้าร้อยห้าสิบสาม
554 five hundred and fifty four ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ ห้าร้อยห้าสิบสี่
555 five hundred and fifty five ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว ห้าร้อยห้าสิบห้า
556 five hundred and fifty six ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ ห้าร้อยห้าสิบหก
557 five hundred and fifty seven ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
558 five hundred and fifty eight ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้าร้อยห้าสิบแปด
559 five hundred and fifty nine ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้าร้อยห้าสิบเก้า
560 five hundred and sixty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าร้อยหกสิบ
561 five hundred and sixty one ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน ห้าร้อยหกสิบเอ็ด
562 five hundred and sixty two ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู ห้าร้อยหกสิบสอง
563 five hundred and sixty three ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี ห้าร้อยหกสิบสาม
564 five hundred and sixty four ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ ห้าร้อยหกสิบสี่
565 five hundred and sixty five ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว ห้าร้อยหกสิบห้า
566 five hundred and sixty six ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ ห้าร้อยหกสิบหก
567 five hundred and sixty seven ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน ห้าร้อยหกสิบเจ็ด
568 five hundred and sixty eight ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท ห้าร้อยหกสิบแปด
569 five hundred and sixty nine ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ ห้าร้อยหกสิบเก้า
570 five hundred and seventy ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าร้อยเจ็ดสิบ
571 five hundred and seventy one ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
572 five hundred and seventy two ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
573 five hundred and seventy three ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
574 five hundred and seventy four ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
575 five hundred and seventy five ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว ห้าร้อยเจ็ดสิบห้า
576 five hundred and seventy six ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ ห้าร้อยเจ็ดสิบหก
577 five hundred and seventy seven ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
578 five hundred and seventy eight ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
579 five hundred and seventy nine ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
580 five hundred and eighty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าร้อยแปดสิบ
581 five hundred and eighty one ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน ห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
582 five hundred and eighty two ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู ห้าร้อยแปดสิบสอง
583 five hundred and eighty three ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี ห้าร้อยแปดสิบสาม
584 five hundred and eighty four ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ ห้าร้อยแปดสิบสี่
585 five hundred and eighty five ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว ห้าร้อยแปดสิบห้า
586 five hundred and eighty six ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ ห้าร้อยแปดสิบหก
587 five hundred and eighty seven ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน ห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
588 five hundred and eighty eight ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท ห้าร้อยแปดสิบแปด
589 five hundred and eighty nine ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ ห้าร้อยแปดสิบเก้า
590 five hundred and ninety ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าร้อยเก้าสิบ
591 five hundred and ninety one ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
592 five hundred and ninety two ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้าร้อยเก้าสิบสอง
593 five hundred and ninety three ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้าร้อยเก้าสิบสาม
594 five hundred and ninety four ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ ห้าร้อยเก้าสิบสี่
595 five hundred and ninety five ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว ห้าร้อยเก้าสิบห้า
596 five hundred and ninety six ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ ห้าร้อยเก้าสิบหก
597 five hundred and ninety seven ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
598 five hundred and ninety eight ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้าร้อยเก้าสิบแปด
599 five hundred and ninety nine ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้าร้อยเก้าสิบเก้า
600 six hundred ซิคซ์ ฮันเดรด หกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน การถอนหรือฝากเงินกับธนาคารจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 500 ไปจนถึงเลข 600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 3 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 100 ตัวอย่างเช่น 500 = five hundred (ห้าร้อย) , 501 = five hundred and one (ห้าร้อยเอ็ด) , 502 = five hundred and two (ห้าร้อยสอง) , 503 = five hundred and three (ห้าร้อยสาม) , 504 = five hundred and four (ห้าร้อยสี่)