เลขภาษาอังกฤษ
4,900 ถึง 5,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
4,900 four thousand nine hundred โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่พันเก้าร้อย
4,901 four thousand nine hundred and one โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่พันเก้าร้อยเอ็ด
4,902 four thousand nine hundred and two โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่พันเก้าร้อยสอง
4,903 four thousand nine hundred and three โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่พันเก้าร้อยสาม
4,904 four thousand nine hundred and four โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟ สี่พันเก้าร้อยสี่
4,905 four thousand nine hundred and five โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว สี่พันเก้าร้อยห้า
4,906 four thousand nine hundred and six โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ สี่พันเก้าร้อยหก
4,907 four thousand nine hundred and seven โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่พันเก้าร้อยเจ็ด
4,908 four thousand nine hundred and eight โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่พันเก้าร้อยแปด
4,909 four thousand nine hundred and nine โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่พันเก้าร้อยเก้า
4,910 four thousand nine hundred and ten โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่พันเก้าร้อยสิบ
4,911 four thousand nine hundred and eleven โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่พันเก้าร้อยสิบเอ็ด
4,912 four thousand nine hundred and twelve โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว สี่พันเก้าร้อยสิบสอง
4,913 four thousand nine hundred and thirteen โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่พันเก้าร้อยสิบสาม
4,914 four thousand nine hundred and fourteen โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน สี่พันเก้าร้อยสิบสี่
4,915 four thousand nine hundred and fifteen โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันเก้าร้อยสิบห้า
4,916 four thousand nine hundred and sixteen โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน สี่พันเก้าร้อยสิบหก
4,917 four thousand nine hundred and seventeen โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่พันเก้าร้อยสิบเจ็ด
4,918 four thousand nine hundred and eighteen โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่พันเก้าร้อยสิบแปด
4,919 four thousand nine hundred and nineteen โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน สี่พันเก้าร้อยสิบเก้า
4,920 four thousand nine hundred and twenty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่พันเก้าร้อยยี่สิบ
4,921 four thousand nine hundred and twenty one โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
4,922 four thousand nine hundred and twenty two โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสอง
4,923 four thousand nine hundred and twenty three โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสาม
4,924 four thousand nine hundred and twenty four โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสี่
4,925 four thousand nine hundred and twenty five โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว สี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้า
4,926 four thousand nine hundred and twenty six โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบหก
4,927 four thousand nine hundred and twenty seven โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
4,928 four thousand nine hundred and twenty eight โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่พันเก้าร้อยยี่สิบแปด
4,929 four thousand nine hundred and twenty nine โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้า
4,930 four thousand nine hundred and thirty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่พันเก้าร้อยสามสิบ
4,931 four thousand nine hundred and thirty one โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่พันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด
4,932 four thousand nine hundred and thirty two โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่พันเก้าร้อยสามสิบสอง
4,933 four thousand nine hundred and thirty three โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่พันเก้าร้อยสามสิบสาม
4,934 four thousand nine hundred and thirty four โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ สี่พันเก้าร้อยสามสิบสี่
4,935 four thousand nine hundred and thirty five โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว สี่พันเก้าร้อยสามสิบห้า
4,936 four thousand nine hundred and thirty six โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ สี่พันเก้าร้อยสามสิบหก
4,937 four thousand nine hundred and thirty seven โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่พันเก้าร้อยสามสิบเจ็ด
4,938 four thousand nine hundred and thirty eight โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่พันเก้าร้อยสามสิบแปด
4,939 four thousand nine hundred and thirty nine โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่พันเก้าร้อยสามสิบเก้า
4,940 four thousand nine hundred and forty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่พันเก้าร้อยสี่สิบ
4,941 four thousand nine hundred and forty one โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
4,942 four thousand nine hundred and forty two โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสอง
4,943 four thousand nine hundred and forty three โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสาม
4,944 four thousand nine hundred and forty four โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสี่
4,945 four thousand nine hundred and forty five โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว สี่พันเก้าร้อยสี่สิบห้า
4,946 four thousand nine hundred and forty six โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบหก
4,947 four thousand nine hundred and forty seven โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
4,948 four thousand nine hundred and forty eight โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท สี่พันเก้าร้อยสี่สิบแปด
4,949 four thousand nine hundred and forty nine โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเก้า
4,950 four thousand nine hundred and fifty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่พันเก้าร้อยห้าสิบ
4,951 four thousand nine hundred and fifty one โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
4,952 four thousand nine hundred and fifty two โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสอง
4,953 four thousand nine hundred and fifty three โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสาม
4,954 four thousand nine hundred and fifty four โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสี่
4,955 four thousand nine hundred and fifty five โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว สี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้า
4,956 four thousand nine hundred and fifty six โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบหก
4,957 four thousand nine hundred and fifty seven โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
4,958 four thousand nine hundred and fifty eight โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่พันเก้าร้อยห้าสิบแปด
4,959 four thousand nine hundred and fifty nine โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
4,960 four thousand nine hundred and sixty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันเก้าร้อยหกสิบ
4,961 four thousand nine hundred and sixty one โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน สี่พันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
4,962 four thousand nine hundred and sixty two โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู สี่พันเก้าร้อยหกสิบสอง
4,963 four thousand nine hundred and sixty three โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี สี่พันเก้าร้อยหกสิบสาม
4,964 four thousand nine hundred and sixty four โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ สี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่
4,965 four thousand nine hundred and sixty five โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว สี่พันเก้าร้อยหกสิบห้า
4,966 four thousand nine hundred and sixty six โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ สี่พันเก้าร้อยหกสิบหก
4,967 four thousand nine hundred and sixty seven โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน สี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
4,968 four thousand nine hundred and sixty eight โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท สี่พันเก้าร้อยหกสิบแปด
4,969 four thousand nine hundred and sixty nine โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ สี่พันเก้าร้อยหกสิบเก้า
4,970 four thousand nine hundred and seventy โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
4,971 four thousand nine hundred and seventy one โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4,972 four thousand nine hundred and seventy two โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
4,973 four thousand nine hundred and seventy three โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
4,974 four thousand nine hundred and seventy four โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
4,975 four thousand nine hundred and seventy five โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า
4,976 four thousand nine hundred and seventy six โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
4,977 four thousand nine hundred and seventy seven โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4,978 four thousand nine hundred and seventy eight โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
4,979 four thousand nine hundred and seventy nine โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
4,980 four thousand nine hundred and eighty โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่พันเก้าร้อยแปดสิบ
4,981 four thousand nine hundred and eighty one โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
4,982 four thousand nine hundred and eighty two โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสอง
4,983 four thousand nine hundred and eighty three โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสาม
4,984 four thousand nine hundred and eighty four โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่
4,985 four thousand nine hundred and eighty five โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว สี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้า
4,986 four thousand nine hundred and eighty six โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบหก
4,987 four thousand nine hundred and eighty seven โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
4,988 four thousand nine hundred and eighty eight โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท สี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปด
4,989 four thousand nine hundred and eighty nine โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
4,990 four thousand nine hundred and ninety โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบ
4,991 four thousand nine hundred and ninety one โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
4,992 four thousand nine hundred and ninety two โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
4,993 four thousand nine hundred and ninety three โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
4,994 four thousand nine hundred and ninety four โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
4,995 four thousand nine hundred and ninety five โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
4,996 four thousand nine hundred and ninety six โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบหก
4,997 four thousand nine hundred and ninety seven โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
4,998 four thousand nine hundred and ninety eight โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
4,999 four thousand nine hundred and ninety nine โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
5,000 five thousand ไฟฟว เธาเซินด์ ห้าพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน การถอนหรือฝากเงินกับธนาคารจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 4,900 ไปจนถึงเลข 5,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 100 ตัวอย่างเช่น 4,900 = four thousand nine hundred (สี่พันเก้าร้อย) , 4,901 = four thousand nine hundred and one (สี่พันเก้าร้อยเอ็ด) , 4,902 = four thousand nine hundred and two (สี่พันเก้าร้อยสอง) , 4,903 = four thousand nine hundred and three (สี่พันเก้าร้อยสาม) , 4,904 = four thousand nine hundred and four (สี่พันเก้าร้อยสี่)