เลขภาษาอังกฤษ
4,000 ถึง 4,100

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
4,000 four thousand โฟ เธาเซินด์ สี่พัน
4,001 four thousand and one โฟ เธาเซินด์ แอนด์ วัน สี่พันเอ็ด
4,002 four thousand and two โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทู สี่พันสอง
4,003 four thousand and three โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ธรี สี่พันสาม
4,004 four thousand and four โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟ สี่พันสี่
4,005 four thousand and five โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไฟฟว สี่พันห้า
4,006 four thousand and six โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ สี่พันหก
4,007 four thousand and seven โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่พันเจ็ด
4,008 four thousand and eight โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอท สี่พันแปด
4,009 four thousand and nine โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ สี่พันเก้า
4,010 four thousand and ten โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เทน สี่พันสิบ
4,011 four thousand and eleven โฟ เธาเซินด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่พันสิบเอ็ด
4,012 four thousand and twelve โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวลฟว สี่พันสิบสอง
4,013 four thousand and thirteen โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอทีน สี่พันสิบสาม
4,014 four thousand and fourteen โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟทีน สี่พันสิบสี่
4,015 four thousand and fifteen โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันสิบห้า
4,016 four thousand and sixteen โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ทีน สี่พันสิบหก
4,017 four thousand and seventeen โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่พันสิบเจ็ด
4,018 four thousand and eighteen โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอททีน สี่พันสิบแปด
4,019 four thousand and nineteen โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนนทีน สี่พันสิบเก้า
4,020 four thousand and twenty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สี่พันยี่สิบ
4,021 four thousand and twenty one โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่พันยี่สิบเอ็ด
4,022 four thousand and twenty two โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่พันยี่สิบสอง
4,023 four thousand and twenty three โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่พันยี่สิบสาม
4,024 four thousand and twenty four โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที โฟ สี่พันยี่สิบสี่
4,025 four thousand and twenty five โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟว สี่พันยี่สิบห้า
4,026 four thousand and twenty six โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ สี่พันยี่สิบหก
4,027 four thousand and twenty seven โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่พันยี่สิบเจ็ด
4,028 four thousand and twenty eight โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่พันยี่สิบแปด
4,029 four thousand and twenty nine โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่พันยี่สิบเก้า
4,030 four thousand and thirty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สี่พันสามสิบ
4,031 four thousand and thirty one โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที วัน สี่พันสามสิบเอ็ด
4,032 four thousand and thirty two โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ทู สี่พันสามสิบสอง
4,033 four thousand and thirty three โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่พันสามสิบสาม
4,034 four thousand and thirty four โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที โฟ สี่พันสามสิบสี่
4,035 four thousand and thirty five โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ไฟฟว สี่พันสามสิบห้า
4,036 four thousand and thirty six โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ซิคซ์ สี่พันสามสิบหก
4,037 four thousand and thirty seven โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่พันสามสิบเจ็ด
4,038 four thousand and thirty eight โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เอท สี่พันสามสิบแปด
4,039 four thousand and thirty nine โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่พันสามสิบเก้า
4,040 four thousand and forty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สี่พันสี่สิบ
4,041 four thousand and forty one โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที วัน สี่พันสี่สิบเอ็ด
4,042 four thousand and forty two โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ทู สี่พันสี่สิบสอง
4,043 four thousand and forty three โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ธรี สี่พันสี่สิบสาม
4,044 four thousand and forty four โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที โฟ สี่พันสี่สิบสี่
4,045 four thousand and forty five โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ไฟฟว สี่พันสี่สิบห้า
4,046 four thousand and forty six โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ซิคซ์ สี่พันสี่สิบหก
4,047 four thousand and forty seven โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เซฟเวิน สี่พันสี่สิบเจ็ด
4,048 four thousand and forty eight โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เอท สี่พันสี่สิบแปด
4,049 four thousand and forty nine โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ไนน์ สี่พันสี่สิบเก้า
4,050 four thousand and fifty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สี่พันห้าสิบ
4,051 four thousand and fifty one โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่พันห้าสิบเอ็ด
4,052 four thousand and fifty two โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่พันห้าสิบสอง
4,053 four thousand and fifty three โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่พันห้าสิบสาม
4,054 four thousand and fifty four โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที โฟ สี่พันห้าสิบสี่
4,055 four thousand and fifty five โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว สี่พันห้าสิบห้า
4,056 four thousand and fifty six โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ สี่พันห้าสิบหก
4,057 four thousand and fifty seven โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่พันห้าสิบเจ็ด
4,058 four thousand and fifty eight โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่พันห้าสิบแปด
4,059 four thousand and fifty nine โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่พันห้าสิบเก้า
4,060 four thousand and sixty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันหกสิบ
4,061 four thousand and sixty one โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที วัน สี่พันหกสิบเอ็ด
4,062 four thousand and sixty two โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ทู สี่พันหกสิบสอง
4,063 four thousand and sixty three โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ธรี สี่พันหกสิบสาม
4,064 four thousand and sixty four โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที โฟ สี่พันหกสิบสี่
4,065 four thousand and sixty five โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว สี่พันหกสิบห้า
4,066 four thousand and sixty six โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ สี่พันหกสิบหก
4,067 four thousand and sixty seven โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน สี่พันหกสิบเจ็ด
4,068 four thousand and sixty eight โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เอท สี่พันหกสิบแปด
4,069 four thousand and sixty nine โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ สี่พันหกสิบเก้า
4,070 four thousand and seventy โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่พันเจ็ดสิบ
4,071 four thousand and seventy one โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่พันเจ็ดสิบเอ็ด
4,072 four thousand and seventy two โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่พันเจ็ดสิบสอง
4,073 four thousand and seventy three โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่พันเจ็ดสิบสาม
4,074 four thousand and seventy four โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟ สี่พันเจ็ดสิบสี่
4,075 four thousand and seventy five โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว สี่พันเจ็ดสิบห้า
4,076 four thousand and seventy six โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ สี่พันเจ็ดสิบหก
4,077 four thousand and seventy seven โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่พันเจ็ดสิบเจ็ด
4,078 four thousand and seventy eight โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่พันเจ็ดสิบแปด
4,079 four thousand and seventy nine โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่พันเจ็ดสิบเก้า
4,080 four thousand and eighty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที สี่พันแปดสิบ
4,081 four thousand and eighty one โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที วัน สี่พันแปดสิบเอ็ด
4,082 four thousand and eighty two โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที ทู สี่พันแปดสิบสอง
4,083 four thousand and eighty three โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที ธรี สี่พันแปดสิบสาม
4,084 four thousand and eighty four โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที โฟ สี่พันแปดสิบสี่
4,085 four thousand and eighty five โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที ไฟฟว สี่พันแปดสิบห้า
4,086 four thousand and eighty six โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที ซิคซ์ สี่พันแปดสิบหก
4,087 four thousand and eighty seven โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที เซฟเวิน สี่พันแปดสิบเจ็ด
4,088 four thousand and eighty eight โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที เอท สี่พันแปดสิบแปด
4,089 four thousand and eighty nine โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที ไนน์ สี่พันแปดสิบเก้า
4,090 four thousand and ninety โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สี่พันเก้าสิบ
4,091 four thousand and ninety one โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่พันเก้าสิบเอ็ด
4,092 four thousand and ninety two โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่พันเก้าสิบสอง
4,093 four thousand and ninety three โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่พันเก้าสิบสาม
4,094 four thousand and ninety four โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที โฟ สี่พันเก้าสิบสี่
4,095 four thousand and ninety five โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว สี่พันเก้าสิบห้า
4,096 four thousand and ninety six โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ สี่พันเก้าสิบหก
4,097 four thousand and ninety seven โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่พันเก้าสิบเจ็ด
4,098 four thousand and ninety eight โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่พันเก้าสิบแปด
4,099 four thousand and ninety nine โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่พันเก้าสิบเก้า
4,100 four thousand one hundred โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่พันหนึ่งร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจพบว่ามีติดฉลากสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิธีที่จะอธิบายจำนวนตัวเลขที่ต้องการสื่อให้ถูกต้องที่สุดจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 4,000 ไปจนถึงเลข 4,100 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 4,000 = four thousand (สี่พัน) , 4,001 = four thousand and one (สี่พันเอ็ด) , 4,002 = four thousand and two (สี่พันสอง) , 4,003 = four thousand and three (สี่พันสาม) , 4,004 = four thousand and four (สี่พันสี่)