เลขภาษาอังกฤษ
400 ถึง 500

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
400 four hundred โฟ ฮันเดรด สี่ร้อย
401 four hundred and one โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่ร้อยเอ็ด
402 four hundred and two โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่ร้อยสอง
403 four hundred and three โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่ร้อยสาม
404 four hundred and four โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟ สี่ร้อยสี่
405 four hundred and five โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว สี่ร้อยห้า
406 four hundred and six โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ สี่ร้อยหก
407 four hundred and seven โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่ร้อยเจ็ด
408 four hundred and eight โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่ร้อยแปด
409 four hundred and nine โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่ร้อยเก้า
410 four hundred and ten โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่ร้อยสิบ
411 four hundred and eleven โฟ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่ร้อยสิบเอ็ด
412 four hundred and twelve โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว สี่ร้อยสิบสอง
413 four hundred and thirteen โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่ร้อยสิบสาม
414 four hundred and fourteen โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน สี่ร้อยสิบสี่
415 four hundred and fifteen โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่ร้อยสิบห้า
416 four hundred and sixteen โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน สี่ร้อยสิบหก
417 four hundred and seventeen โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่ร้อยสิบเจ็ด
418 four hundred and eighteen โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่ร้อยสิบแปด
419 four hundred and nineteen โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน สี่ร้อยสิบเก้า
420 four hundred and twenty โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่ร้อยยี่สิบ
421 four hundred and twenty one โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
422 four hundred and twenty two โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่ร้อยยี่สิบสอง
423 four hundred and twenty three โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่ร้อยยี่สิบสาม
424 four hundred and twenty four โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ สี่ร้อยยี่สิบสี่
425 four hundred and twenty five โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว สี่ร้อยยี่สิบห้า
426 four hundred and twenty six โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ สี่ร้อยยี่สิบหก
427 four hundred and twenty seven โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
428 four hundred and twenty eight โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่ร้อยยี่สิบแปด
429 four hundred and twenty nine โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่ร้อยยี่สิบเก้า
430 four hundred and thirty โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่ร้อยสามสิบ
431 four hundred and thirty one โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่ร้อยสามสิบเอ็ด
432 four hundred and thirty two โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่ร้อยสามสิบสอง
433 four hundred and thirty three โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่ร้อยสามสิบสาม
434 four hundred and thirty four โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ สี่ร้อยสามสิบสี่
435 four hundred and thirty five โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว สี่ร้อยสามสิบห้า
436 four hundred and thirty six โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ สี่ร้อยสามสิบหก
437 four hundred and thirty seven โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่ร้อยสามสิบเจ็ด
438 four hundred and thirty eight โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่ร้อยสามสิบแปด
439 four hundred and thirty nine โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่ร้อยสามสิบเก้า
440 four hundred and forty โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่ร้อยสี่สิบ
441 four hundred and forty one โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน สี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
442 four hundred and forty two โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู สี่ร้อยสี่สิบสอง
443 four hundred and forty three โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี สี่ร้อยสี่สิบสาม
444 four hundred and forty four โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ สี่ร้อยสี่สิบสี่
445 four hundred and forty five โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว สี่ร้อยสี่สิบห้า
446 four hundred and forty six โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ สี่ร้อยสี่สิบหก
447 four hundred and forty seven โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน สี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
448 four hundred and forty eight โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท สี่ร้อยสี่สิบแปด
449 four hundred and forty nine โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ สี่ร้อยสี่สิบเก้า
450 four hundred and fifty โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่ร้อยห้าสิบ
451 four hundred and fifty one โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
452 four hundred and fifty two โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่ร้อยห้าสิบสอง
453 four hundred and fifty three โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่ร้อยห้าสิบสาม
454 four hundred and fifty four โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ สี่ร้อยห้าสิบสี่
455 four hundred and fifty five โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว สี่ร้อยห้าสิบห้า
456 four hundred and fifty six โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ สี่ร้อยห้าสิบหก
457 four hundred and fifty seven โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
458 four hundred and fifty eight โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่ร้อยห้าสิบแปด
459 four hundred and fifty nine โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่ร้อยห้าสิบเก้า
460 four hundred and sixty โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่ร้อยหกสิบ
461 four hundred and sixty one โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน สี่ร้อยหกสิบเอ็ด
462 four hundred and sixty two โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู สี่ร้อยหกสิบสอง
463 four hundred and sixty three โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี สี่ร้อยหกสิบสาม
464 four hundred and sixty four โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ สี่ร้อยหกสิบสี่
465 four hundred and sixty five โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว สี่ร้อยหกสิบห้า
466 four hundred and sixty six โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ สี่ร้อยหกสิบหก
467 four hundred and sixty seven โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน สี่ร้อยหกสิบเจ็ด
468 four hundred and sixty eight โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท สี่ร้อยหกสิบแปด
469 four hundred and sixty nine โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ สี่ร้อยหกสิบเก้า
470 four hundred and seventy โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่ร้อยเจ็ดสิบ
471 four hundred and seventy one โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
472 four hundred and seventy two โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
473 four hundred and seventy three โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
474 four hundred and seventy four โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
475 four hundred and seventy five โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว สี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
476 four hundred and seventy six โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ สี่ร้อยเจ็ดสิบหก
477 four hundred and seventy seven โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
478 four hundred and seventy eight โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
479 four hundred and seventy nine โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
480 four hundred and eighty โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่ร้อยแปดสิบ
481 four hundred and eighty one โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน สี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
482 four hundred and eighty two โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู สี่ร้อยแปดสิบสอง
483 four hundred and eighty three โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี สี่ร้อยแปดสิบสาม
484 four hundred and eighty four โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ สี่ร้อยแปดสิบสี่
485 four hundred and eighty five โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว สี่ร้อยแปดสิบห้า
486 four hundred and eighty six โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ สี่ร้อยแปดสิบหก
487 four hundred and eighty seven โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน สี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
488 four hundred and eighty eight โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท สี่ร้อยแปดสิบแปด
489 four hundred and eighty nine โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ สี่ร้อยแปดสิบเก้า
490 four hundred and ninety โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่ร้อยเก้าสิบ
491 four hundred and ninety one โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
492 four hundred and ninety two โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่ร้อยเก้าสิบสอง
493 four hundred and ninety three โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่ร้อยเก้าสิบสาม
494 four hundred and ninety four โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ สี่ร้อยเก้าสิบสี่
495 four hundred and ninety five โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว สี่ร้อยเก้าสิบห้า
496 four hundred and ninety six โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ สี่ร้อยเก้าสิบหก
497 four hundred and ninety seven โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
498 four hundred and ninety eight โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่ร้อยเก้าสิบแปด
499 four hundred and ninety nine โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่ร้อยเก้าสิบเก้า
500 five hundred ไฟฟว ฮันเดรด ห้าร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจพบว่ามีติดฉลากสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิธีที่จะอธิบายจำนวนตัวเลขที่ต้องการสื่อให้ถูกต้องที่สุดจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 400 ไปจนถึงเลข 500 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 3 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 400 = four hundred (สี่ร้อย) , 401 = four hundred and one (สี่ร้อยเอ็ด) , 402 = four hundred and two (สี่ร้อยสอง) , 403 = four hundred and three (สี่ร้อยสาม) , 404 = four hundred and four (สี่ร้อยสี่)