เลขภาษาอังกฤษ
3,800 ถึง 3,900

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
3,800 three thousand eight hundred ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามพันแปดร้อย
3,801 three thousand eight hundred and one ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน สามพันแปดร้อยเอ็ด
3,802 three thousand eight hundred and two ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู สามพันแปดร้อยสอง
3,803 three thousand eight hundred and three ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี สามพันแปดร้อยสาม
3,804 three thousand eight hundred and four ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ สามพันแปดร้อยสี่
3,805 three thousand eight hundred and five ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว สามพันแปดร้อยห้า
3,806 three thousand eight hundred and six ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ สามพันแปดร้อยหก
3,807 three thousand eight hundred and seven ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สามพันแปดร้อยเจ็ด
3,808 three thousand eight hundred and eight ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท สามพันแปดร้อยแปด
3,809 three thousand eight hundred and nine ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สามพันแปดร้อยเก้า
3,810 three thousand eight hundred and ten ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สามพันแปดร้อยสิบ
3,811 three thousand eight hundred and eleven ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สามพันแปดร้อยสิบเอ็ด
3,812 three thousand eight hundred and twelve ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว สามพันแปดร้อยสิบสอง
3,813 three thousand eight hundred and thirteen ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สามพันแปดร้อยสิบสาม
3,814 three thousand eight hundred and fourteen ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน สามพันแปดร้อยสิบสี่
3,815 three thousand eight hundred and fifteen ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สามพันแปดร้อยสิบห้า
3,816 three thousand eight hundred and sixteen ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน สามพันแปดร้อยสิบหก
3,817 three thousand eight hundred and seventeen ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สามพันแปดร้อยสิบเจ็ด
3,818 three thousand eight hundred and eighteen ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สามพันแปดร้อยสิบแปด
3,819 three thousand eight hundred and nineteen ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน สามพันแปดร้อยสิบเก้า
3,820 three thousand eight hundred and twenty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามพันแปดร้อยยี่สิบ
3,821 three thousand eight hundred and twenty one ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สามพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
3,822 three thousand eight hundred and twenty two ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สามพันแปดร้อยยี่สิบสอง
3,823 three thousand eight hundred and twenty three ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สามพันแปดร้อยยี่สิบสาม
3,824 three thousand eight hundred and twenty four ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ สามพันแปดร้อยยี่สิบสี่
3,825 three thousand eight hundred and twenty five ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว สามพันแปดร้อยยี่สิบห้า
3,826 three thousand eight hundred and twenty six ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ สามพันแปดร้อยยี่สิบหก
3,827 three thousand eight hundred and twenty seven ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สามพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
3,828 three thousand eight hundred and twenty eight ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สามพันแปดร้อยยี่สิบแปด
3,829 three thousand eight hundred and twenty nine ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สามพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
3,830 three thousand eight hundred and thirty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามพันแปดร้อยสามสิบ
3,831 three thousand eight hundred and thirty one ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
3,832 three thousand eight hundred and thirty two ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สามพันแปดร้อยสามสิบสอง
3,833 three thousand eight hundred and thirty three ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สามพันแปดร้อยสามสิบสาม
3,834 three thousand eight hundred and thirty four ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ สามพันแปดร้อยสามสิบสี่
3,835 three thousand eight hundred and thirty five ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว สามพันแปดร้อยสามสิบห้า
3,836 three thousand eight hundred and thirty six ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ สามพันแปดร้อยสามสิบหก
3,837 three thousand eight hundred and thirty seven ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
3,838 three thousand eight hundred and thirty eight ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สามพันแปดร้อยสามสิบแปด
3,839 three thousand eight hundred and thirty nine ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สามพันแปดร้อยสามสิบเก้า
3,840 three thousand eight hundred and forty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามพันแปดร้อยสี่สิบ
3,841 three thousand eight hundred and forty one ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน สามพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
3,842 three thousand eight hundred and forty two ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู สามพันแปดร้อยสี่สิบสอง
3,843 three thousand eight hundred and forty three ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี สามพันแปดร้อยสี่สิบสาม
3,844 three thousand eight hundred and forty four ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ สามพันแปดร้อยสี่สิบสี่
3,845 three thousand eight hundred and forty five ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว สามพันแปดร้อยสี่สิบห้า
3,846 three thousand eight hundred and forty six ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ สามพันแปดร้อยสี่สิบหก
3,847 three thousand eight hundred and forty seven ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน สามพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
3,848 three thousand eight hundred and forty eight ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท สามพันแปดร้อยสี่สิบแปด
3,849 three thousand eight hundred and forty nine ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ สามพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
3,850 three thousand eight hundred and fifty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามพันแปดร้อยห้าสิบ
3,851 three thousand eight hundred and fifty one ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สามพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
3,852 three thousand eight hundred and fifty two ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สามพันแปดร้อยห้าสิบสอง
3,853 three thousand eight hundred and fifty three ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สามพันแปดร้อยห้าสิบสาม
3,854 three thousand eight hundred and fifty four ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ สามพันแปดร้อยห้าสิบสี่
3,855 three thousand eight hundred and fifty five ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว สามพันแปดร้อยห้าสิบห้า
3,856 three thousand eight hundred and fifty six ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ สามพันแปดร้อยห้าสิบหก
3,857 three thousand eight hundred and fifty seven ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สามพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
3,858 three thousand eight hundred and fifty eight ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สามพันแปดร้อยห้าสิบแปด
3,859 three thousand eight hundred and fifty nine ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สามพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
3,860 three thousand eight hundred and sixty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามพันแปดร้อยหกสิบ
3,861 three thousand eight hundred and sixty one ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน สามพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
3,862 three thousand eight hundred and sixty two ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู สามพันแปดร้อยหกสิบสอง
3,863 three thousand eight hundred and sixty three ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี สามพันแปดร้อยหกสิบสาม
3,864 three thousand eight hundred and sixty four ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ สามพันแปดร้อยหกสิบสี่
3,865 three thousand eight hundred and sixty five ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว สามพันแปดร้อยหกสิบห้า
3,866 three thousand eight hundred and sixty six ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ สามพันแปดร้อยหกสิบหก
3,867 three thousand eight hundred and sixty seven ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน สามพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
3,868 three thousand eight hundred and sixty eight ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท สามพันแปดร้อยหกสิบแปด
3,869 three thousand eight hundred and sixty nine ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ สามพันแปดร้อยหกสิบเก้า
3,870 three thousand eight hundred and seventy ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
3,871 three thousand eight hundred and seventy one ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
3,872 three thousand eight hundred and seventy two ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
3,873 three thousand eight hundred and seventy three ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
3,874 three thousand eight hundred and seventy four ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
3,875 three thousand eight hundred and seventy five ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า
3,876 three thousand eight hundred and seventy six ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
3,877 three thousand eight hundred and seventy seven ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
3,878 three thousand eight hundred and seventy eight ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
3,879 three thousand eight hundred and seventy nine ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
3,880 three thousand eight hundred and eighty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สามพันแปดร้อยแปดสิบ
3,881 three thousand eight hundred and eighty one ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน สามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
3,882 three thousand eight hundred and eighty two ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู สามพันแปดร้อยแปดสิบสอง
3,883 three thousand eight hundred and eighty three ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี สามพันแปดร้อยแปดสิบสาม
3,884 three thousand eight hundred and eighty four ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ สามพันแปดร้อยแปดสิบสี่
3,885 three thousand eight hundred and eighty five ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว สามพันแปดร้อยแปดสิบห้า
3,886 three thousand eight hundred and eighty six ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ สามพันแปดร้อยแปดสิบหก
3,887 three thousand eight hundred and eighty seven ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน สามพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
3,888 three thousand eight hundred and eighty eight ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท สามพันแปดร้อยแปดสิบแปด
3,889 three thousand eight hundred and eighty nine ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ สามพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
3,890 three thousand eight hundred and ninety ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามพันแปดร้อยเก้าสิบ
3,891 three thousand eight hundred and ninety one ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สามพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
3,892 three thousand eight hundred and ninety two ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สามพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
3,893 three thousand eight hundred and ninety three ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สามพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
3,894 three thousand eight hundred and ninety four ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ สามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
3,895 three thousand eight hundred and ninety five ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว สามพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
3,896 three thousand eight hundred and ninety six ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ สามพันแปดร้อยเก้าสิบหก
3,897 three thousand eight hundred and ninety seven ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สามพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
3,898 three thousand eight hundred and ninety eight ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สามพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
3,899 three thousand eight hundred and ninety nine ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
3,900 three thousand nine hundred ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามพันเก้าร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสะกดตัวเลขให้เป็นตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์มากมายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 3,800 ไปจนถึงเลข 3,900 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 100 ตัวอย่างเช่น 3,800 = three thousand eight hundred (สามพันแปดร้อย) , 3,801 = three thousand eight hundred and one (สามพันแปดร้อยเอ็ด) , 3,802 = three thousand eight hundred and two (สามพันแปดร้อยสอง) , 3,803 = three thousand eight hundred and three (สามพันแปดร้อยสาม) , 3,804 = three thousand eight hundred and four (สามพันแปดร้อยสี่)