เลขภาษาอังกฤษ
3,400 ถึง 3,500

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
3,400 three thousand four hundred ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามพันสี่ร้อย
3,401 three thousand four hundred and one ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน สามพันสี่ร้อยเอ็ด
3,402 three thousand four hundred and two ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู สามพันสี่ร้อยสอง
3,403 three thousand four hundred and three ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สามพันสี่ร้อยสาม
3,404 three thousand four hundred and four ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟ สามพันสี่ร้อยสี่
3,405 three thousand four hundred and five ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว สามพันสี่ร้อยห้า
3,406 three thousand four hundred and six ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ สามพันสี่ร้อยหก
3,407 three thousand four hundred and seven ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สามพันสี่ร้อยเจ็ด
3,408 three thousand four hundred and eight ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอท สามพันสี่ร้อยแปด
3,409 three thousand four hundred and nine ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สามพันสี่ร้อยเก้า
3,410 three thousand four hundred and ten ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามพันสี่ร้อยสิบ
3,411 three thousand four hundred and eleven ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สามพันสี่ร้อยสิบเอ็ด
3,412 three thousand four hundred and twelve ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว สามพันสี่ร้อยสิบสอง
3,413 three thousand four hundred and thirteen ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สามพันสี่ร้อยสิบสาม
3,414 three thousand four hundred and fourteen ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน สามพันสี่ร้อยสิบสี่
3,415 three thousand four hundred and fifteen ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สามพันสี่ร้อยสิบห้า
3,416 three thousand four hundred and sixteen ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน สามพันสี่ร้อยสิบหก
3,417 three thousand four hundred and seventeen ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สามพันสี่ร้อยสิบเจ็ด
3,418 three thousand four hundred and eighteen ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สามพันสี่ร้อยสิบแปด
3,419 three thousand four hundred and nineteen ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน สามพันสี่ร้อยสิบเก้า
3,420 three thousand four hundred and twenty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามพันสี่ร้อยยี่สิบ
3,421 three thousand four hundred and twenty one ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สามพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
3,422 three thousand four hundred and twenty two ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สามพันสี่ร้อยยี่สิบสอง
3,423 three thousand four hundred and twenty three ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สามพันสี่ร้อยยี่สิบสาม
3,424 three thousand four hundred and twenty four ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ สามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่
3,425 three thousand four hundred and twenty five ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว สามพันสี่ร้อยยี่สิบห้า
3,426 three thousand four hundred and twenty six ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ สามพันสี่ร้อยยี่สิบหก
3,427 three thousand four hundred and twenty seven ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สามพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
3,428 three thousand four hundred and twenty eight ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สามพันสี่ร้อยยี่สิบแปด
3,429 three thousand four hundred and twenty nine ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สามพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า
3,430 three thousand four hundred and thirty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามพันสี่ร้อยสามสิบ
3,431 three thousand four hundred and thirty one ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สามพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด
3,432 three thousand four hundred and thirty two ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สามพันสี่ร้อยสามสิบสอง
3,433 three thousand four hundred and thirty three ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สามพันสี่ร้อยสามสิบสาม
3,434 three thousand four hundred and thirty four ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ สามพันสี่ร้อยสามสิบสี่
3,435 three thousand four hundred and thirty five ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว สามพันสี่ร้อยสามสิบห้า
3,436 three thousand four hundred and thirty six ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ สามพันสี่ร้อยสามสิบหก
3,437 three thousand four hundred and thirty seven ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สามพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
3,438 three thousand four hundred and thirty eight ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สามพันสี่ร้อยสามสิบแปด
3,439 three thousand four hundred and thirty nine ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สามพันสี่ร้อยสามสิบเก้า
3,440 three thousand four hundred and forty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามพันสี่ร้อยสี่สิบ
3,441 three thousand four hundred and forty one ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน สามพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
3,442 three thousand four hundred and forty two ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู สามพันสี่ร้อยสี่สิบสอง
3,443 three thousand four hundred and forty three ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี สามพันสี่ร้อยสี่สิบสาม
3,444 three thousand four hundred and forty four ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ สามพันสี่ร้อยสี่สิบสี่
3,445 three thousand four hundred and forty five ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว สามพันสี่ร้อยสี่สิบห้า
3,446 three thousand four hundred and forty six ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ สามพันสี่ร้อยสี่สิบหก
3,447 three thousand four hundred and forty seven ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน สามพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
3,448 three thousand four hundred and forty eight ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท สามพันสี่ร้อยสี่สิบแปด
3,449 three thousand four hundred and forty nine ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ สามพันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
3,450 three thousand four hundred and fifty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามพันสี่ร้อยห้าสิบ
3,451 three thousand four hundred and fifty one ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สามพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
3,452 three thousand four hundred and fifty two ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สามพันสี่ร้อยห้าสิบสอง
3,453 three thousand four hundred and fifty three ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สามพันสี่ร้อยห้าสิบสาม
3,454 three thousand four hundred and fifty four ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ สามพันสี่ร้อยห้าสิบสี่
3,455 three thousand four hundred and fifty five ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว สามพันสี่ร้อยห้าสิบห้า
3,456 three thousand four hundred and fifty six ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ สามพันสี่ร้อยห้าสิบหก
3,457 three thousand four hundred and fifty seven ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สามพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
3,458 three thousand four hundred and fifty eight ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สามพันสี่ร้อยห้าสิบแปด
3,459 three thousand four hundred and fifty nine ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
3,460 three thousand four hundred and sixty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามพันสี่ร้อยหกสิบ
3,461 three thousand four hundred and sixty one ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน สามพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
3,462 three thousand four hundred and sixty two ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู สามพันสี่ร้อยหกสิบสอง
3,463 three thousand four hundred and sixty three ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี สามพันสี่ร้อยหกสิบสาม
3,464 three thousand four hundred and sixty four ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ สามพันสี่ร้อยหกสิบสี่
3,465 three thousand four hundred and sixty five ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว สามพันสี่ร้อยหกสิบห้า
3,466 three thousand four hundred and sixty six ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ สามพันสี่ร้อยหกสิบหก
3,467 three thousand four hundred and sixty seven ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน สามพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
3,468 three thousand four hundred and sixty eight ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท สามพันสี่ร้อยหกสิบแปด
3,469 three thousand four hundred and sixty nine ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ สามพันสี่ร้อยหกสิบเก้า
3,470 three thousand four hundred and seventy ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
3,471 three thousand four hundred and seventy one ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
3,472 three thousand four hundred and seventy two ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
3,473 three thousand four hundred and seventy three ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
3,474 three thousand four hundred and seventy four ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
3,475 three thousand four hundred and seventy five ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
3,476 three thousand four hundred and seventy six ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหก
3,477 three thousand four hundred and seventy seven ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
3,478 three thousand four hundred and seventy eight ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
3,479 three thousand four hundred and seventy nine ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
3,480 three thousand four hundred and eighty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามพันสี่ร้อยแปดสิบ
3,481 three thousand four hundred and eighty one ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน สามพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
3,482 three thousand four hundred and eighty two ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู สามพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
3,483 three thousand four hundred and eighty three ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี สามพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
3,484 three thousand four hundred and eighty four ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ สามพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
3,485 three thousand four hundred and eighty five ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว สามพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
3,486 three thousand four hundred and eighty six ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ สามพันสี่ร้อยแปดสิบหก
3,487 three thousand four hundred and eighty seven ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน สามพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
3,488 three thousand four hundred and eighty eight ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท สามพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
3,489 three thousand four hundred and eighty nine ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ สามพันสี่ร้อยแปดสิบเก้า
3,490 three thousand four hundred and ninety ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามพันสี่ร้อยเก้าสิบ
3,491 three thousand four hundred and ninety one ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สามพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
3,492 three thousand four hundred and ninety two ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สามพันสี่ร้อยเก้าสิบสอง
3,493 three thousand four hundred and ninety three ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สามพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
3,494 three thousand four hundred and ninety four ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ สามพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
3,495 three thousand four hundred and ninety five ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว สามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
3,496 three thousand four hundred and ninety six ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ สามพันสี่ร้อยเก้าสิบหก
3,497 three thousand four hundred and ninety seven ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
3,498 three thousand four hundred and ninety eight ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สามพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
3,499 three thousand four hundred and ninety nine ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
3,500 three thousand five hundred ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามพันห้าร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสะกดตัวเลขให้เป็นตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์มากมายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 3,400 ไปจนถึงเลข 3,500 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 100 ตัวอย่างเช่น 3,400 = three thousand four hundred (สามพันสี่ร้อย) , 3,401 = three thousand four hundred and one (สามพันสี่ร้อยเอ็ด) , 3,402 = three thousand four hundred and two (สามพันสี่ร้อยสอง) , 3,403 = three thousand four hundred and three (สามพันสี่ร้อยสาม) , 3,404 = three thousand four hundred and four (สามพันสี่ร้อยสี่)