เลขภาษาอังกฤษ
3,000 ถึง 3,100

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
3,000 three thousand ธรี เธาเซินด์ สามพัน
3,001 three thousand and one ธรี เธาเซินด์ แอนด์ วัน สามพันเอ็ด
3,002 three thousand and two ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทู สามพันสอง
3,003 three thousand and three ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ธรี สามพันสาม
3,004 three thousand and four ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟ สามพันสี่
3,005 three thousand and five ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไฟฟว สามพันห้า
3,006 three thousand and six ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ สามพันหก
3,007 three thousand and seven ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวิน สามพันเจ็ด
3,008 three thousand and eight ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอท สามพันแปด
3,009 three thousand and nine ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ สามพันเก้า
3,010 three thousand and ten ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามพันสิบ
3,011 three thousand and eleven ธรี เธาเซินด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สามพันสิบเอ็ด
3,012 three thousand and twelve ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวลฟว สามพันสิบสอง
3,013 three thousand and thirteen ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอทีน สามพันสิบสาม
3,014 three thousand and fourteen ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟทีน สามพันสิบสี่
3,015 three thousand and fifteen ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟทีน สามพันสิบห้า
3,016 three thousand and sixteen ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ทีน สามพันสิบหก
3,017 three thousand and seventeen ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สามพันสิบเจ็ด
3,018 three thousand and eighteen ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอททีน สามพันสิบแปด
3,019 three thousand and nineteen ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนนทีน สามพันสิบเก้า
3,020 three thousand and twenty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สามพันยี่สิบ
3,021 three thousand and twenty one ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที วัน สามพันยี่สิบเอ็ด
3,022 three thousand and twenty two ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ทู สามพันยี่สิบสอง
3,023 three thousand and twenty three ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สามพันยี่สิบสาม
3,024 three thousand and twenty four ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที โฟ สามพันยี่สิบสี่
3,025 three thousand and twenty five ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟว สามพันยี่สิบห้า
3,026 three thousand and twenty six ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ สามพันยี่สิบหก
3,027 three thousand and twenty seven ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สามพันยี่สิบเจ็ด
3,028 three thousand and twenty eight ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เอท สามพันยี่สิบแปด
3,029 three thousand and twenty nine ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สามพันยี่สิบเก้า
3,030 three thousand and thirty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สามพันสามสิบ
3,031 three thousand and thirty one ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที วัน สามพันสามสิบเอ็ด
3,032 three thousand and thirty two ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ทู สามพันสามสิบสอง
3,033 three thousand and thirty three ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ธรี สามพันสามสิบสาม
3,034 three thousand and thirty four ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที โฟ สามพันสามสิบสี่
3,035 three thousand and thirty five ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ไฟฟว สามพันสามสิบห้า
3,036 three thousand and thirty six ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ซิคซ์ สามพันสามสิบหก
3,037 three thousand and thirty seven ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สามพันสามสิบเจ็ด
3,038 three thousand and thirty eight ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เอท สามพันสามสิบแปด
3,039 three thousand and thirty nine ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สามพันสามสิบเก้า
3,040 three thousand and forty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สามพันสี่สิบ
3,041 three thousand and forty one ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที วัน สามพันสี่สิบเอ็ด
3,042 three thousand and forty two ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ทู สามพันสี่สิบสอง
3,043 three thousand and forty three ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ธรี สามพันสี่สิบสาม
3,044 three thousand and forty four ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที โฟ สามพันสี่สิบสี่
3,045 three thousand and forty five ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ไฟฟว สามพันสี่สิบห้า
3,046 three thousand and forty six ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ซิคซ์ สามพันสี่สิบหก
3,047 three thousand and forty seven ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เซฟเวิน สามพันสี่สิบเจ็ด
3,048 three thousand and forty eight ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เอท สามพันสี่สิบแปด
3,049 three thousand and forty nine ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ไนน์ สามพันสี่สิบเก้า
3,050 three thousand and fifty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สามพันห้าสิบ
3,051 three thousand and fifty one ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สามพันห้าสิบเอ็ด
3,052 three thousand and fifty two ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สามพันห้าสิบสอง
3,053 three thousand and fifty three ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สามพันห้าสิบสาม
3,054 three thousand and fifty four ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที โฟ สามพันห้าสิบสี่
3,055 three thousand and fifty five ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว สามพันห้าสิบห้า
3,056 three thousand and fifty six ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ สามพันห้าสิบหก
3,057 three thousand and fifty seven ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สามพันห้าสิบเจ็ด
3,058 three thousand and fifty eight ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สามพันห้าสิบแปด
3,059 three thousand and fifty nine ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สามพันห้าสิบเก้า
3,060 three thousand and sixty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สามพันหกสิบ
3,061 three thousand and sixty one ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที วัน สามพันหกสิบเอ็ด
3,062 three thousand and sixty two ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ทู สามพันหกสิบสอง
3,063 three thousand and sixty three ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ธรี สามพันหกสิบสาม
3,064 three thousand and sixty four ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที โฟ สามพันหกสิบสี่
3,065 three thousand and sixty five ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว สามพันหกสิบห้า
3,066 three thousand and sixty six ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ สามพันหกสิบหก
3,067 three thousand and sixty seven ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน สามพันหกสิบเจ็ด
3,068 three thousand and sixty eight ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เอท สามพันหกสิบแปด
3,069 three thousand and sixty nine ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ สามพันหกสิบเก้า
3,070 three thousand and seventy ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สามพันเจ็ดสิบ
3,071 three thousand and seventy one ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สามพันเจ็ดสิบเอ็ด
3,072 three thousand and seventy two ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สามพันเจ็ดสิบสอง
3,073 three thousand and seventy three ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สามพันเจ็ดสิบสาม
3,074 three thousand and seventy four ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟ สามพันเจ็ดสิบสี่
3,075 three thousand and seventy five ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว สามพันเจ็ดสิบห้า
3,076 three thousand and seventy six ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ สามพันเจ็ดสิบหก
3,077 three thousand and seventy seven ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สามพันเจ็ดสิบเจ็ด
3,078 three thousand and seventy eight ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สามพันเจ็ดสิบแปด
3,079 three thousand and seventy nine ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สามพันเจ็ดสิบเก้า
3,080 three thousand and eighty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที สามพันแปดสิบ
3,081 three thousand and eighty one ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที วัน สามพันแปดสิบเอ็ด
3,082 three thousand and eighty two ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที ทู สามพันแปดสิบสอง
3,083 three thousand and eighty three ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที ธรี สามพันแปดสิบสาม
3,084 three thousand and eighty four ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที โฟ สามพันแปดสิบสี่
3,085 three thousand and eighty five ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที ไฟฟว สามพันแปดสิบห้า
3,086 three thousand and eighty six ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที ซิคซ์ สามพันแปดสิบหก
3,087 three thousand and eighty seven ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที เซฟเวิน สามพันแปดสิบเจ็ด
3,088 three thousand and eighty eight ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที เอท สามพันแปดสิบแปด
3,089 three thousand and eighty nine ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที ไนน์ สามพันแปดสิบเก้า
3,090 three thousand and ninety ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สามพันเก้าสิบ
3,091 three thousand and ninety one ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สามพันเก้าสิบเอ็ด
3,092 three thousand and ninety two ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สามพันเก้าสิบสอง
3,093 three thousand and ninety three ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สามพันเก้าสิบสาม
3,094 three thousand and ninety four ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที โฟ สามพันเก้าสิบสี่
3,095 three thousand and ninety five ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว สามพันเก้าสิบห้า
3,096 three thousand and ninety six ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ สามพันเก้าสิบหก
3,097 three thousand and ninety seven ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สามพันเก้าสิบเจ็ด
3,098 three thousand and ninety eight ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สามพันเก้าสิบแปด
3,099 three thousand and ninety nine ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สามพันเก้าสิบเก้า
3,100 three thousand one hundred ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามพันหนึ่งร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจพบว่ามีติดฉลากสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิธีที่จะอธิบายจำนวนตัวเลขที่ต้องการสื่อให้ถูกต้องที่สุดจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 3,000 ไปจนถึงเลข 3,100 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 3,000 = three thousand (สามพัน) , 3,001 = three thousand and one (สามพันเอ็ด) , 3,002 = three thousand and two (สามพันสอง) , 3,003 = three thousand and three (สามพันสาม) , 3,004 = three thousand and four (สามพันสี่)