เลขภาษาอังกฤษ
300 ถึง 400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
300 three hundred ธรี ฮันเดรด สามร้อย
301 three hundred and one ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน สามร้อยเอ็ด
302 three hundred and two ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู สามร้อยสอง
303 three hundred and three ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี สามร้อยสาม
304 three hundred and four ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ สามร้อยสี่
305 three hundred and five ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว สามร้อยห้า
306 three hundred and six ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ สามร้อยหก
307 three hundred and seven ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สามร้อยเจ็ด
308 three hundred and eight ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท สามร้อยแปด
309 three hundred and nine ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สามร้อยเก้า
310 three hundred and ten ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สามร้อยสิบ
311 three hundred and eleven ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สามร้อยสิบเอ็ด
312 three hundred and twelve ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว สามร้อยสิบสอง
313 three hundred and thirteen ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สามร้อยสิบสาม
314 three hundred and fourteen ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน สามร้อยสิบสี่
315 three hundred and fifteen ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สามร้อยสิบห้า
316 three hundred and sixteen ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน สามร้อยสิบหก
317 three hundred and seventeen ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สามร้อยสิบเจ็ด
318 three hundred and eighteen ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สามร้อยสิบแปด
319 three hundred and nineteen ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน สามร้อยสิบเก้า
320 three hundred and twenty ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามร้อยยี่สิบ
321 three hundred and twenty one ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สามร้อยยี่สิบเอ็ด
322 three hundred and twenty two ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สามร้อยยี่สิบสอง
323 three hundred and twenty three ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สามร้อยยี่สิบสาม
324 three hundred and twenty four ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ สามร้อยยี่สิบสี่
325 three hundred and twenty five ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว สามร้อยยี่สิบห้า
326 three hundred and twenty six ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ สามร้อยยี่สิบหก
327 three hundred and twenty seven ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สามร้อยยี่สิบเจ็ด
328 three hundred and twenty eight ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สามร้อยยี่สิบแปด
329 three hundred and twenty nine ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สามร้อยยี่สิบเก้า
330 three hundred and thirty ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามร้อยสามสิบ
331 three hundred and thirty one ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สามร้อยสามสิบเอ็ด
332 three hundred and thirty two ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สามร้อยสามสิบสอง
333 three hundred and thirty three ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สามร้อยสามสิบสาม
334 three hundred and thirty four ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ สามร้อยสามสิบสี่
335 three hundred and thirty five ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว สามร้อยสามสิบห้า
336 three hundred and thirty six ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ สามร้อยสามสิบหก
337 three hundred and thirty seven ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สามร้อยสามสิบเจ็ด
338 three hundred and thirty eight ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สามร้อยสามสิบแปด
339 three hundred and thirty nine ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สามร้อยสามสิบเก้า
340 three hundred and forty ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามร้อยสี่สิบ
341 three hundred and forty one ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน สามร้อยสี่สิบเอ็ด
342 three hundred and forty two ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู สามร้อยสี่สิบสอง
343 three hundred and forty three ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี สามร้อยสี่สิบสาม
344 three hundred and forty four ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ สามร้อยสี่สิบสี่
345 three hundred and forty five ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว สามร้อยสี่สิบห้า
346 three hundred and forty six ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ สามร้อยสี่สิบหก
347 three hundred and forty seven ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน สามร้อยสี่สิบเจ็ด
348 three hundred and forty eight ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท สามร้อยสี่สิบแปด
349 three hundred and forty nine ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ สามร้อยสี่สิบเก้า
350 three hundred and fifty ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามร้อยห้าสิบ
351 three hundred and fifty one ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สามร้อยห้าสิบเอ็ด
352 three hundred and fifty two ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สามร้อยห้าสิบสอง
353 three hundred and fifty three ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สามร้อยห้าสิบสาม
354 three hundred and fifty four ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ สามร้อยห้าสิบสี่
355 three hundred and fifty five ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว สามร้อยห้าสิบห้า
356 three hundred and fifty six ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ สามร้อยห้าสิบหก
357 three hundred and fifty seven ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สามร้อยห้าสิบเจ็ด
358 three hundred and fifty eight ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สามร้อยห้าสิบแปด
359 three hundred and fifty nine ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สามร้อยห้าสิบเก้า
360 three hundred and sixty ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามร้อยหกสิบ
361 three hundred and sixty one ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน สามร้อยหกสิบเอ็ด
362 three hundred and sixty two ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู สามร้อยหกสิบสอง
363 three hundred and sixty three ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี สามร้อยหกสิบสาม
364 three hundred and sixty four ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ สามร้อยหกสิบสี่
365 three hundred and sixty five ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว สามร้อยหกสิบห้า
366 three hundred and sixty six ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ สามร้อยหกสิบหก
367 three hundred and sixty seven ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน สามร้อยหกสิบเจ็ด
368 three hundred and sixty eight ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท สามร้อยหกสิบแปด
369 three hundred and sixty nine ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ สามร้อยหกสิบเก้า
370 three hundred and seventy ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามร้อยเจ็ดสิบ
371 three hundred and seventy one ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
372 three hundred and seventy two ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สามร้อยเจ็ดสิบสอง
373 three hundred and seventy three ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สามร้อยเจ็ดสิบสาม
374 three hundred and seventy four ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ สามร้อยเจ็ดสิบสี่
375 three hundred and seventy five ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว สามร้อยเจ็ดสิบห้า
376 three hundred and seventy six ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ สามร้อยเจ็ดสิบหก
377 three hundred and seventy seven ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
378 three hundred and seventy eight ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สามร้อยเจ็ดสิบแปด
379 three hundred and seventy nine ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สามร้อยเจ็ดสิบเก้า
380 three hundred and eighty ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สามร้อยแปดสิบ
381 three hundred and eighty one ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน สามร้อยแปดสิบเอ็ด
382 three hundred and eighty two ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู สามร้อยแปดสิบสอง
383 three hundred and eighty three ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี สามร้อยแปดสิบสาม
384 three hundred and eighty four ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ สามร้อยแปดสิบสี่
385 three hundred and eighty five ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว สามร้อยแปดสิบห้า
386 three hundred and eighty six ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ สามร้อยแปดสิบหก
387 three hundred and eighty seven ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน สามร้อยแปดสิบเจ็ด
388 three hundred and eighty eight ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท สามร้อยแปดสิบแปด
389 three hundred and eighty nine ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ สามร้อยแปดสิบเก้า
390 three hundred and ninety ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามร้อยเก้าสิบ
391 three hundred and ninety one ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สามร้อยเก้าสิบเอ็ด
392 three hundred and ninety two ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สามร้อยเก้าสิบสอง
393 three hundred and ninety three ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สามร้อยเก้าสิบสาม
394 three hundred and ninety four ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ สามร้อยเก้าสิบสี่
395 three hundred and ninety five ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว สามร้อยเก้าสิบห้า
396 three hundred and ninety six ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ สามร้อยเก้าสิบหก
397 three hundred and ninety seven ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สามร้อยเก้าสิบเจ็ด
398 three hundred and ninety eight ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สามร้อยเก้าสิบแปด
399 three hundred and ninety nine ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สามร้อยเก้าสิบเก้า
400 four hundred โฟ ฮันเดรด สี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน การถอนหรือฝากเงินกับธนาคารจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 300 ไปจนถึงเลข 400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 3 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 100 ตัวอย่างเช่น 300 = three hundred (สามร้อย) , 301 = three hundred and one (สามร้อยเอ็ด) , 302 = three hundred and two (สามร้อยสอง) , 303 = three hundred and three (สามร้อยสาม) , 304 = three hundred and four (สามร้อยสี่)