เลขภาษาอังกฤษ
2,500 ถึง 2,600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,500 two thousand five hundred ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองพันห้าร้อย
2,501 two thousand five hundred and one ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันห้าร้อยเอ็ด
2,502 two thousand five hundred and two ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันห้าร้อยสอง
2,503 two thousand five hundred and three ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันห้าร้อยสาม
2,504 two thousand five hundred and four ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟ สองพันห้าร้อยสี่
2,505 two thousand five hundred and five ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว สองพันห้าร้อยห้า
2,506 two thousand five hundred and six ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ สองพันห้าร้อยหก
2,507 two thousand five hundred and seven ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สองพันห้าร้อยเจ็ด
2,508 two thousand five hundred and eight ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันห้าร้อยแปด
2,509 two thousand five hundred and nine ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันห้าร้อยเก้า
2,510 two thousand five hundred and ten ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน สองพันห้าร้อยสิบ
2,511 two thousand five hundred and eleven ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สองพันห้าร้อยสิบเอ็ด
2,512 two thousand five hundred and twelve ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว สองพันห้าร้อยสิบสอง
2,513 two thousand five hundred and thirteen ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันห้าร้อยสิบสาม
2,514 two thousand five hundred and fourteen ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน สองพันห้าร้อยสิบสี่
2,515 two thousand five hundred and fifteen ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันห้าร้อยสิบห้า
2,516 two thousand five hundred and sixteen ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน สองพันห้าร้อยสิบหก
2,517 two thousand five hundred and seventeen ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สองพันห้าร้อยสิบเจ็ด
2,518 two thousand five hundred and eighteen ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันห้าร้อยสิบแปด
2,519 two thousand five hundred and nineteen ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน สองพันห้าร้อยสิบเก้า
2,520 two thousand five hundred and twenty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองพันห้าร้อยยี่สิบ
2,521 two thousand five hundred and twenty one ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
2,522 two thousand five hundred and twenty two ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
2,523 two thousand five hundred and twenty three ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สองพันห้าร้อยยี่สิบสาม
2,524 two thousand five hundred and twenty four ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่
2,525 two thousand five hundred and twenty five ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว สองพันห้าร้อยยี่สิบห้า
2,526 two thousand five hundred and twenty six ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ สองพันห้าร้อยยี่สิบหก
2,527 two thousand five hundred and twenty seven ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
2,528 two thousand five hundred and twenty eight ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สองพันห้าร้อยยี่สิบแปด
2,529 two thousand five hundred and twenty nine ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า
2,530 two thousand five hundred and thirty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองพันห้าร้อยสามสิบ
2,531 two thousand five hundred and thirty one ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
2,532 two thousand five hundred and thirty two ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สองพันห้าร้อยสามสิบสอง
2,533 two thousand five hundred and thirty three ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สองพันห้าร้อยสามสิบสาม
2,534 two thousand five hundred and thirty four ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ สองพันห้าร้อยสามสิบสี่
2,535 two thousand five hundred and thirty five ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว สองพันห้าร้อยสามสิบห้า
2,536 two thousand five hundred and thirty six ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ สองพันห้าร้อยสามสิบหก
2,537 two thousand five hundred and thirty seven ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
2,538 two thousand five hundred and thirty eight ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สองพันห้าร้อยสามสิบแปด
2,539 two thousand five hundred and thirty nine ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สองพันห้าร้อยสามสิบเก้า
2,540 two thousand five hundred and forty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองพันห้าร้อยสี่สิบ
2,541 two thousand five hundred and forty one ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน สองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
2,542 two thousand five hundred and forty two ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู สองพันห้าร้อยสี่สิบสอง
2,543 two thousand five hundred and forty three ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี สองพันห้าร้อยสี่สิบสาม
2,544 two thousand five hundred and forty four ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ สองพันห้าร้อยสี่สิบสี่
2,545 two thousand five hundred and forty five ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว สองพันห้าร้อยสี่สิบห้า
2,546 two thousand five hundred and forty six ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ สองพันห้าร้อยสี่สิบหก
2,547 two thousand five hundred and forty seven ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน สองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
2,548 two thousand five hundred and forty eight ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท สองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
2,549 two thousand five hundred and forty nine ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
2,550 two thousand five hundred and fifty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองพันห้าร้อยห้าสิบ
2,551 two thousand five hundred and fifty one ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
2,552 two thousand five hundred and fifty two ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
2,553 two thousand five hundred and fifty three ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
2,554 two thousand five hundred and fifty four ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
2,555 two thousand five hundred and fifty five ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว สองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
2,556 two thousand five hundred and fifty six ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ สองพันห้าร้อยห้าสิบหก
2,557 two thousand five hundred and fifty seven ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
2,558 two thousand five hundred and fifty eight ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
2,559 two thousand five hundred and fifty nine ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
2,560 two thousand five hundred and sixty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองพันห้าร้อยหกสิบ
2,561 two thousand five hundred and sixty one ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
2,562 two thousand five hundred and sixty two ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู สองพันห้าร้อยหกสิบสอง
2,563 two thousand five hundred and sixty three ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี สองพันห้าร้อยหกสิบสาม
2,564 two thousand five hundred and sixty four ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ สองพันห้าร้อยหกสิบสี่
2,565 two thousand five hundred and sixty five ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว สองพันห้าร้อยหกสิบห้า
2,566 two thousand five hundred and sixty six ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ สองพันห้าร้อยหกสิบหก
2,567 two thousand five hundred and sixty seven ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
2,568 two thousand five hundred and sixty eight ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท สองพันห้าร้อยหกสิบแปด
2,569 two thousand five hundred and sixty nine ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ สองพันห้าร้อยหกสิบเก้า
2,570 two thousand five hundred and seventy ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
2,571 two thousand five hundred and seventy one ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2,572 two thousand five hundred and seventy two ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
2,573 two thousand five hundred and seventy three ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
2,574 two thousand five hundred and seventy four ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
2,575 two thousand five hundred and seventy five ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า
2,576 two thousand five hundred and seventy six ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก
2,577 two thousand five hundred and seventy seven ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2,578 two thousand five hundred and seventy eight ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
2,579 two thousand five hundred and seventy nine ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
2,580 two thousand five hundred and eighty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที สองพันห้าร้อยแปดสิบ
2,581 two thousand five hundred and eighty one ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน สองพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
2,582 two thousand five hundred and eighty two ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู สองพันห้าร้อยแปดสิบสอง
2,583 two thousand five hundred and eighty three ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี สองพันห้าร้อยแปดสิบสาม
2,584 two thousand five hundred and eighty four ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ สองพันห้าร้อยแปดสิบสี่
2,585 two thousand five hundred and eighty five ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว สองพันห้าร้อยแปดสิบห้า
2,586 two thousand five hundred and eighty six ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ สองพันห้าร้อยแปดสิบหก
2,587 two thousand five hundred and eighty seven ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน สองพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
2,588 two thousand five hundred and eighty eight ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท สองพันห้าร้อยแปดสิบแปด
2,589 two thousand five hundred and eighty nine ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ สองพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
2,590 two thousand five hundred and ninety ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองพันห้าร้อยเก้าสิบ
2,591 two thousand five hundred and ninety one ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
2,592 two thousand five hundred and ninety two ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สองพันห้าร้อยเก้าสิบสอง
2,593 two thousand five hundred and ninety three ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สองพันห้าร้อยเก้าสิบสาม
2,594 two thousand five hundred and ninety four ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ สองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่
2,595 two thousand five hundred and ninety five ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว สองพันห้าร้อยเก้าสิบห้า
2,596 two thousand five hundred and ninety six ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ สองพันห้าร้อยเก้าสิบหก
2,597 two thousand five hundred and ninety seven ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
2,598 two thousand five hundred and ninety eight ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สองพันห้าร้อยเก้าสิบแปด
2,599 two thousand five hundred and ninety nine ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
2,600 two thousand six hundred ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองพันหกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วตัวแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นวิธีการใช้เป็นตัวเลือกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขจำนวนตัวเลขซึ่งจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้ จากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,500 ไปจนถึงเลข 2,600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 2,500 = two thousand five hundred (สองพันห้าร้อย) , 2,501 = two thousand five hundred and one (สองพันห้าร้อยเอ็ด) , 2,502 = two thousand five hundred and two (สองพันห้าร้อยสอง) , 2,503 = two thousand five hundred and three (สองพันห้าร้อยสาม) , 2,504 = two thousand five hundred and four (สองพันห้าร้อยสี่)