เลขภาษาอังกฤษ
2,100 ถึง 2,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,100 two thousand one hundred ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองพันหนึ่งร้อย
2,101 two thousand one hundred and one ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันหนึ่งร้อยเอ็ด
2,102 two thousand one hundred and two ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันหนึ่งร้อยสอง
2,103 two thousand one hundred and three ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันหนึ่งร้อยสาม
2,104 two thousand one hundred and four ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ สองพันหนึ่งร้อยสี่
2,105 two thousand one hundred and five ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว สองพันหนึ่งร้อยห้า
2,106 two thousand one hundred and six ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ สองพันหนึ่งร้อยหก
2,107 two thousand one hundred and seven ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สองพันหนึ่งร้อยเจ็ด
2,108 two thousand one hundred and eight ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันหนึ่งร้อยแปด
2,109 two thousand one hundred and nine ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยเก้า
2,110 two thousand one hundred and ten ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองพันหนึ่งร้อยสิบ
2,111 two thousand one hundred and eleven ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
2,112 two thousand one hundred and twelve ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว สองพันหนึ่งร้อยสิบสอง
2,113 two thousand one hundred and thirteen ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบสาม
2,114 two thousand one hundred and fourteen ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่
2,115 two thousand one hundred and fifteen ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบห้า
2,116 two thousand one hundred and sixteen ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบหก
2,117 two thousand one hundred and seventeen ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
2,118 two thousand one hundred and eighteen ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันหนึ่งร้อยสิบแปด
2,119 two thousand one hundred and nineteen ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
2,120 two thousand one hundred and twenty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
2,121 two thousand one hundred and twenty one ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
2,122 two thousand one hundred and twenty two ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
2,123 two thousand one hundred and twenty three ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
2,124 two thousand one hundred and twenty four ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
2,125 two thousand one hundred and twenty five ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
2,126 two thousand one hundred and twenty six ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
2,127 two thousand one hundred and twenty seven ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
2,128 two thousand one hundred and twenty eight ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
2,129 two thousand one hundred and twenty nine ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
2,130 two thousand one hundred and thirty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองพันหนึ่งร้อยสามสิบ
2,131 two thousand one hundred and thirty one ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
2,132 two thousand one hundred and thirty two ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
2,133 two thousand one hundred and thirty three ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
2,134 two thousand one hundred and thirty four ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
2,135 two thousand one hundred and thirty five ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว สองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
2,136 two thousand one hundred and thirty six ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
2,137 two thousand one hundred and thirty seven ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
2,138 two thousand one hundred and thirty eight ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
2,139 two thousand one hundred and thirty nine ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
2,140 two thousand one hundred and forty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
2,141 two thousand one hundred and forty one ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
2,142 two thousand one hundred and forty two ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
2,143 two thousand one hundred and forty three ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
2,144 two thousand one hundred and forty four ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
2,145 two thousand one hundred and forty five ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
2,146 two thousand one hundred and forty six ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
2,147 two thousand one hundred and forty seven ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
2,148 two thousand one hundred and forty eight ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
2,149 two thousand one hundred and forty nine ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
2,150 two thousand one hundred and fifty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
2,151 two thousand one hundred and fifty one ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
2,152 two thousand one hundred and fifty two ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
2,153 two thousand one hundred and fifty three ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
2,154 two thousand one hundred and fifty four ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
2,155 two thousand one hundred and fifty five ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
2,156 two thousand one hundred and fifty six ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
2,157 two thousand one hundred and fifty seven ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
2,158 two thousand one hundred and fifty eight ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
2,159 two thousand one hundred and fifty nine ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
2,160 two thousand one hundred and sixty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองพันหนึ่งร้อยหกสิบ
2,161 two thousand one hundred and sixty one ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
2,162 two thousand one hundred and sixty two ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
2,163 two thousand one hundred and sixty three ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
2,164 two thousand one hundred and sixty four ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
2,165 two thousand one hundred and sixty five ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
2,166 two thousand one hundred and sixty six ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
2,167 two thousand one hundred and sixty seven ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
2,168 two thousand one hundred and sixty eight ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท สองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
2,169 two thousand one hundred and sixty nine ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
2,170 two thousand one hundred and seventy ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
2,171 two thousand one hundred and seventy one ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2,172 two thousand one hundred and seventy two ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
2,173 two thousand one hundred and seventy three ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
2,174 two thousand one hundred and seventy four ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
2,175 two thousand one hundred and seventy five ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
2,176 two thousand one hundred and seventy six ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
2,177 two thousand one hundred and seventy seven ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2,178 two thousand one hundred and seventy eight ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
2,179 two thousand one hundred and seventy nine ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
2,180 two thousand one hundred and eighty ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
2,181 two thousand one hundred and eighty one ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
2,182 two thousand one hundred and eighty two ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
2,183 two thousand one hundred and eighty three ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
2,184 two thousand one hundred and eighty four ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
2,185 two thousand one hundred and eighty five ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
2,186 two thousand one hundred and eighty six ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
2,187 two thousand one hundred and eighty seven ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
2,188 two thousand one hundred and eighty eight ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
2,189 two thousand one hundred and eighty nine ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
2,190 two thousand one hundred and ninety ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
2,191 two thousand one hundred and ninety one ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
2,192 two thousand one hundred and ninety two ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
2,193 two thousand one hundred and ninety three ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
2,194 two thousand one hundred and ninety four ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
2,195 two thousand one hundred and ninety five ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
2,196 two thousand one hundred and ninety six ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
2,197 two thousand one hundred and ninety seven ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
2,198 two thousand one hundred and ninety eight ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
2,199 two thousand one hundred and ninety nine ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
2,200 two thousand two hundred ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วตัวแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นวิธีการใช้เป็นตัวเลือกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขจำนวนตัวเลขซึ่งจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้ จากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,100 ไปจนถึงเลข 2,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 2,100 = two thousand one hundred (สองพันหนึ่งร้อย) , 2,101 = two thousand one hundred and one (สองพันหนึ่งร้อยเอ็ด) , 2,102 = two thousand one hundred and two (สองพันหนึ่งร้อยสอง) , 2,103 = two thousand one hundred and three (สองพันหนึ่งร้อยสาม) , 2,104 = two thousand one hundred and four (สองพันหนึ่งร้อยสี่)