เลขภาษาอังกฤษ
2,000 ถึง 2,100

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,000 two thousand ทู เธาเซินด์ สองพัน
2,001 two thousand and one ทู เธาเซินด์ แอนด์ วัน สองพันเอ็ด
2,002 two thousand and two ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทู สองพันสอง
2,003 two thousand and three ทู เธาเซินด์ แอนด์ ธรี สองพันสาม
2,004 two thousand and four ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟ สองพันสี่
2,005 two thousand and five ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไฟฟว สองพันห้า
2,006 two thousand and six ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ สองพันหก
2,007 two thousand and seven ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวิน สองพันเจ็ด
2,008 two thousand and eight ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอท สองพันแปด
2,009 two thousand and nine ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ สองพันเก้า
2,010 two thousand and ten ทู เธาเซินด์ แอนด์ เทน สองพันสิบ
2,011 two thousand and eleven ทู เธาเซินด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สองพันสิบเอ็ด
2,012 two thousand and twelve ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวลฟว สองพันสิบสอง
2,013 two thousand and thirteen ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอทีน สองพันสิบสาม
2,014 two thousand and fourteen ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟทีน สองพันสิบสี่
2,015 two thousand and fifteen ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟทีน สองพันสิบห้า
2,016 two thousand and sixteen ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ทีน สองพันสิบหก
2,017 two thousand and seventeen ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สองพันสิบเจ็ด
2,018 two thousand and eighteen ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอททีน สองพันสิบแปด
2,019 two thousand and nineteen ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนนทีน สองพันสิบเก้า
2,020 two thousand and twenty ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สองพันยี่สิบ
2,021 two thousand and twenty one ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที วัน สองพันยี่สิบเอ็ด
2,022 two thousand and twenty two ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ทู สองพันยี่สิบสอง
2,023 two thousand and twenty three ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สองพันยี่สิบสาม
2,024 two thousand and twenty four ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที โฟ สองพันยี่สิบสี่
2,025 two thousand and twenty five ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟว สองพันยี่สิบห้า
2,026 two thousand and twenty six ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ สองพันยี่สิบหก
2,027 two thousand and twenty seven ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สองพันยี่สิบเจ็ด
2,028 two thousand and twenty eight ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เอท สองพันยี่สิบแปด
2,029 two thousand and twenty nine ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สองพันยี่สิบเก้า
2,030 two thousand and thirty ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สองพันสามสิบ
2,031 two thousand and thirty one ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที วัน สองพันสามสิบเอ็ด
2,032 two thousand and thirty two ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ทู สองพันสามสิบสอง
2,033 two thousand and thirty three ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ธรี สองพันสามสิบสาม
2,034 two thousand and thirty four ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที โฟ สองพันสามสิบสี่
2,035 two thousand and thirty five ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ไฟฟว สองพันสามสิบห้า
2,036 two thousand and thirty six ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ซิคซ์ สองพันสามสิบหก
2,037 two thousand and thirty seven ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สองพันสามสิบเจ็ด
2,038 two thousand and thirty eight ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เอท สองพันสามสิบแปด
2,039 two thousand and thirty nine ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สองพันสามสิบเก้า
2,040 two thousand and forty ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สองพันสี่สิบ
2,041 two thousand and forty one ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที วัน สองพันสี่สิบเอ็ด
2,042 two thousand and forty two ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ทู สองพันสี่สิบสอง
2,043 two thousand and forty three ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ธรี สองพันสี่สิบสาม
2,044 two thousand and forty four ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที โฟ สองพันสี่สิบสี่
2,045 two thousand and forty five ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ไฟฟว สองพันสี่สิบห้า
2,046 two thousand and forty six ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ซิคซ์ สองพันสี่สิบหก
2,047 two thousand and forty seven ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เซฟเวิน สองพันสี่สิบเจ็ด
2,048 two thousand and forty eight ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เอท สองพันสี่สิบแปด
2,049 two thousand and forty nine ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ไนน์ สองพันสี่สิบเก้า
2,050 two thousand and fifty ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สองพันห้าสิบ
2,051 two thousand and fifty one ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สองพันห้าสิบเอ็ด
2,052 two thousand and fifty two ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สองพันห้าสิบสอง
2,053 two thousand and fifty three ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สองพันห้าสิบสาม
2,054 two thousand and fifty four ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที โฟ สองพันห้าสิบสี่
2,055 two thousand and fifty five ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว สองพันห้าสิบห้า
2,056 two thousand and fifty six ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ สองพันห้าสิบหก
2,057 two thousand and fifty seven ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สองพันห้าสิบเจ็ด
2,058 two thousand and fifty eight ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สองพันห้าสิบแปด
2,059 two thousand and fifty nine ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สองพันห้าสิบเก้า
2,060 two thousand and sixty ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สองพันหกสิบ
2,061 two thousand and sixty one ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที วัน สองพันหกสิบเอ็ด
2,062 two thousand and sixty two ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ทู สองพันหกสิบสอง
2,063 two thousand and sixty three ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ธรี สองพันหกสิบสาม
2,064 two thousand and sixty four ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที โฟ สองพันหกสิบสี่
2,065 two thousand and sixty five ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว สองพันหกสิบห้า
2,066 two thousand and sixty six ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ สองพันหกสิบหก
2,067 two thousand and sixty seven ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน สองพันหกสิบเจ็ด
2,068 two thousand and sixty eight ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เอท สองพันหกสิบแปด
2,069 two thousand and sixty nine ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ สองพันหกสิบเก้า
2,070 two thousand and seventy ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สองพันเจ็ดสิบ
2,071 two thousand and seventy one ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สองพันเจ็ดสิบเอ็ด
2,072 two thousand and seventy two ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สองพันเจ็ดสิบสอง
2,073 two thousand and seventy three ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สองพันเจ็ดสิบสาม
2,074 two thousand and seventy four ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟ สองพันเจ็ดสิบสี่
2,075 two thousand and seventy five ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว สองพันเจ็ดสิบห้า
2,076 two thousand and seventy six ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ สองพันเจ็ดสิบหก
2,077 two thousand and seventy seven ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สองพันเจ็ดสิบเจ็ด
2,078 two thousand and seventy eight ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สองพันเจ็ดสิบแปด
2,079 two thousand and seventy nine ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สองพันเจ็ดสิบเก้า
2,080 two thousand and eighty ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที สองพันแปดสิบ
2,081 two thousand and eighty one ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที วัน สองพันแปดสิบเอ็ด
2,082 two thousand and eighty two ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที ทู สองพันแปดสิบสอง
2,083 two thousand and eighty three ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที ธรี สองพันแปดสิบสาม
2,084 two thousand and eighty four ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที โฟ สองพันแปดสิบสี่
2,085 two thousand and eighty five ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที ไฟฟว สองพันแปดสิบห้า
2,086 two thousand and eighty six ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที ซิคซ์ สองพันแปดสิบหก
2,087 two thousand and eighty seven ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที เซฟเวิน สองพันแปดสิบเจ็ด
2,088 two thousand and eighty eight ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที เอท สองพันแปดสิบแปด
2,089 two thousand and eighty nine ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที ไนน์ สองพันแปดสิบเก้า
2,090 two thousand and ninety ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สองพันเก้าสิบ
2,091 two thousand and ninety one ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สองพันเก้าสิบเอ็ด
2,092 two thousand and ninety two ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สองพันเก้าสิบสอง
2,093 two thousand and ninety three ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สองพันเก้าสิบสาม
2,094 two thousand and ninety four ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที โฟ สองพันเก้าสิบสี่
2,095 two thousand and ninety five ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว สองพันเก้าสิบห้า
2,096 two thousand and ninety six ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ สองพันเก้าสิบหก
2,097 two thousand and ninety seven ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สองพันเก้าสิบเจ็ด
2,098 two thousand and ninety eight ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สองพันเก้าสิบแปด
2,099 two thousand and ninety nine ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สองพันเก้าสิบเก้า
2,100 two thousand one hundred ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองพันหนึ่งร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน การถอนหรือฝากเงินกับธนาคารจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,000 ไปจนถึงเลข 2,100 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 100 ตัวอย่างเช่น 2,000 = two thousand (สองพัน) , 2,001 = two thousand and one (สองพันเอ็ด) , 2,002 = two thousand and two (สองพันสอง) , 2,003 = two thousand and three (สองพันสาม) , 2,004 = two thousand and four (สองพันสี่)