เลขภาษาอังกฤษ
200 ถึง 300

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
200 two hundred ทู ฮันเดรด สองร้อย
201 two hundred and one ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สองร้อยเอ็ด
202 two hundred and two ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สองร้อยสอง
203 two hundred and three ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สองร้อยสาม
204 two hundred and four ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟ สองร้อยสี่
205 two hundred and five ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว สองร้อยห้า
206 two hundred and six ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ สองร้อยหก
207 two hundred and seven ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สองร้อยเจ็ด
208 two hundred and eight ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สองร้อยแปด
209 two hundred and nine ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองร้อยเก้า
210 two hundred and ten ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สองร้อยสิบ
211 two hundred and eleven ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สองร้อยสิบเอ็ด
212 two hundred and twelve ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว สองร้อยสิบสอง
213 two hundred and thirteen ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองร้อยสิบสาม
214 two hundred and fourteen ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน สองร้อยสิบสี่
215 two hundred and fifteen ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองร้อยสิบห้า
216 two hundred and sixteen ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน สองร้อยสิบหก
217 two hundred and seventeen ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สองร้อยสิบเจ็ด
218 two hundred and eighteen ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองร้อยสิบแปด
219 two hundred and nineteen ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน สองร้อยสิบเก้า
220 two hundred and twenty ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองร้อยยี่สิบ
221 two hundred and twenty one ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สองร้อยยี่สิบเอ็ด
222 two hundred and twenty two ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สองร้อยยี่สิบสอง
223 two hundred and twenty three ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สองร้อยยี่สิบสาม
224 two hundred and twenty four ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ สองร้อยยี่สิบสี่
225 two hundred and twenty five ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว สองร้อยยี่สิบห้า
226 two hundred and twenty six ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ สองร้อยยี่สิบหก
227 two hundred and twenty seven ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สองร้อยยี่สิบเจ็ด
228 two hundred and twenty eight ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สองร้อยยี่สิบแปด
229 two hundred and twenty nine ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สองร้อยยี่สิบเก้า
230 two hundred and thirty ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองร้อยสามสิบ
231 two hundred and thirty one ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สองร้อยสามสิบเอ็ด
232 two hundred and thirty two ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สองร้อยสามสิบสอง
233 two hundred and thirty three ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สองร้อยสามสิบสาม
234 two hundred and thirty four ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ สองร้อยสามสิบสี่
235 two hundred and thirty five ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว สองร้อยสามสิบห้า
236 two hundred and thirty six ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ สองร้อยสามสิบหก
237 two hundred and thirty seven ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สองร้อยสามสิบเจ็ด
238 two hundred and thirty eight ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สองร้อยสามสิบแปด
239 two hundred and thirty nine ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สองร้อยสามสิบเก้า
240 two hundred and forty ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองร้อยสี่สิบ
241 two hundred and forty one ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน สองร้อยสี่สิบเอ็ด
242 two hundred and forty two ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู สองร้อยสี่สิบสอง
243 two hundred and forty three ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี สองร้อยสี่สิบสาม
244 two hundred and forty four ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ สองร้อยสี่สิบสี่
245 two hundred and forty five ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว สองร้อยสี่สิบห้า
246 two hundred and forty six ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ สองร้อยสี่สิบหก
247 two hundred and forty seven ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน สองร้อยสี่สิบเจ็ด
248 two hundred and forty eight ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท สองร้อยสี่สิบแปด
249 two hundred and forty nine ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ สองร้อยสี่สิบเก้า
250 two hundred and fifty ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองร้อยห้าสิบ
251 two hundred and fifty one ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สองร้อยห้าสิบเอ็ด
252 two hundred and fifty two ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สองร้อยห้าสิบสอง
253 two hundred and fifty three ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สองร้อยห้าสิบสาม
254 two hundred and fifty four ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ สองร้อยห้าสิบสี่
255 two hundred and fifty five ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว สองร้อยห้าสิบห้า
256 two hundred and fifty six ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ สองร้อยห้าสิบหก
257 two hundred and fifty seven ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สองร้อยห้าสิบเจ็ด
258 two hundred and fifty eight ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สองร้อยห้าสิบแปด
259 two hundred and fifty nine ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สองร้อยห้าสิบเก้า
260 two hundred and sixty ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองร้อยหกสิบ
261 two hundred and sixty one ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน สองร้อยหกสิบเอ็ด
262 two hundred and sixty two ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู สองร้อยหกสิบสอง
263 two hundred and sixty three ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี สองร้อยหกสิบสาม
264 two hundred and sixty four ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ สองร้อยหกสิบสี่
265 two hundred and sixty five ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว สองร้อยหกสิบห้า
266 two hundred and sixty six ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ สองร้อยหกสิบหก
267 two hundred and sixty seven ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน สองร้อยหกสิบเจ็ด
268 two hundred and sixty eight ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท สองร้อยหกสิบแปด
269 two hundred and sixty nine ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ สองร้อยหกสิบเก้า
270 two hundred and seventy ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองร้อยเจ็ดสิบ
271 two hundred and seventy one ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
272 two hundred and seventy two ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สองร้อยเจ็ดสิบสอง
273 two hundred and seventy three ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สองร้อยเจ็ดสิบสาม
274 two hundred and seventy four ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ สองร้อยเจ็ดสิบสี่
275 two hundred and seventy five ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว สองร้อยเจ็ดสิบห้า
276 two hundred and seventy six ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ สองร้อยเจ็ดสิบหก
277 two hundred and seventy seven ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
278 two hundred and seventy eight ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สองร้อยเจ็ดสิบแปด
279 two hundred and seventy nine ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สองร้อยเจ็ดสิบเก้า
280 two hundred and eighty ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สองร้อยแปดสิบ
281 two hundred and eighty one ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน สองร้อยแปดสิบเอ็ด
282 two hundred and eighty two ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู สองร้อยแปดสิบสอง
283 two hundred and eighty three ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี สองร้อยแปดสิบสาม
284 two hundred and eighty four ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ สองร้อยแปดสิบสี่
285 two hundred and eighty five ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว สองร้อยแปดสิบห้า
286 two hundred and eighty six ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ สองร้อยแปดสิบหก
287 two hundred and eighty seven ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน สองร้อยแปดสิบเจ็ด
288 two hundred and eighty eight ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท สองร้อยแปดสิบแปด
289 two hundred and eighty nine ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ สองร้อยแปดสิบเก้า
290 two hundred and ninety ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองร้อยเก้าสิบ
291 two hundred and ninety one ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สองร้อยเก้าสิบเอ็ด
292 two hundred and ninety two ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สองร้อยเก้าสิบสอง
293 two hundred and ninety three ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สองร้อยเก้าสิบสาม
294 two hundred and ninety four ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ สองร้อยเก้าสิบสี่
295 two hundred and ninety five ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว สองร้อยเก้าสิบห้า
296 two hundred and ninety six ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ สองร้อยเก้าสิบหก
297 two hundred and ninety seven ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สองร้อยเก้าสิบเจ็ด
298 two hundred and ninety eight ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สองร้อยเก้าสิบแปด
299 two hundred and ninety nine ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สองร้อยเก้าสิบเก้า
300 three hundred ธรี ฮันเดรด สามร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสะกดตัวเลขให้เป็นตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์มากมายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 200 ไปจนถึงเลข 300 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 3 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 100 ตัวอย่างเช่น 200 = two hundred (สองร้อย) , 201 = two hundred and one (สองร้อยเอ็ด) , 202 = two hundred and two (สองร้อยสอง) , 203 = two hundred and three (สองร้อยสาม) , 204 = two hundred and four (สองร้อยสี่)