เลขภาษาอังกฤษ
1,900 ถึง 2,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,900 one thousand nine hundred วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งพันเก้าร้อย
1,901 one thousand nine hundred and one วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันเก้าร้อยเอ็ด
1,902 one thousand nine hundred and two วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันเก้าร้อยสอง
1,903 one thousand nine hundred and three วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยสาม
1,904 one thousand nine hundred and four วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่
1,905 one thousand nine hundred and five วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว หนึ่งพันเก้าร้อยห้า
1,906 one thousand nine hundred and six วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยหก
1,907 one thousand nine hundred and seven วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ด
1,908 one thousand nine hundred and eight วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันเก้าร้อยแปด
1,909 one thousand nine hundred and nine วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้า
1,910 one thousand nine hundred and ten วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบ
1,911 one thousand nine hundred and eleven วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ด
1,912 one thousand nine hundred and twelve วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสอง
1,913 one thousand nine hundred and thirteen วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสาม
1,914 one thousand nine hundred and fourteen วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่
1,915 one thousand nine hundred and fifteen วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้า
1,916 one thousand nine hundred and sixteen วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหก
1,917 one thousand nine hundred and seventeen วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ด
1,918 one thousand nine hundred and eighteen วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปด
1,919 one thousand nine hundred and nineteen วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้า
1,920 one thousand nine hundred and twenty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ
1,921 one thousand nine hundred and twenty one วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
1,922 one thousand nine hundred and twenty two วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสอง
1,923 one thousand nine hundred and twenty three วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสาม
1,924 one thousand nine hundred and twenty four วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่
1,925 one thousand nine hundred and twenty five วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้า
1,926 one thousand nine hundred and twenty six วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหก
1,927 one thousand nine hundred and twenty seven วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
1,928 one thousand nine hundred and twenty eight วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปด
1,929 one thousand nine hundred and twenty nine วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้า
1,930 one thousand nine hundred and thirty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ
1,931 one thousand nine hundred and thirty one วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด
1,932 one thousand nine hundred and thirty two วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสอง
1,933 one thousand nine hundred and thirty three วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสาม
1,934 one thousand nine hundred and thirty four วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่
1,935 one thousand nine hundred and thirty five วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้า
1,936 one thousand nine hundred and thirty six วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบหก
1,937 one thousand nine hundred and thirty seven วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ด
1,938 one thousand nine hundred and thirty eight วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปด
1,939 one thousand nine hundred and thirty nine วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้า
1,940 one thousand nine hundred and forty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบ
1,941 one thousand nine hundred and forty one วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
1,942 one thousand nine hundred and forty two วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสอง
1,943 one thousand nine hundred and forty three วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสาม
1,944 one thousand nine hundred and forty four วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่
1,945 one thousand nine hundred and forty five วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้า
1,946 one thousand nine hundred and forty six วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหก
1,947 one thousand nine hundred and forty seven วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
1,948 one thousand nine hundred and forty eight วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปด
1,949 one thousand nine hundred and forty nine วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้า
1,950 one thousand nine hundred and fifty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ
1,951 one thousand nine hundred and fifty one วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
1,952 one thousand nine hundred and fifty two วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
1,953 one thousand nine hundred and fifty three วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
1,954 one thousand nine hundred and fifty four วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
1,955 one thousand nine hundred and fifty five วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
1,956 one thousand nine hundred and fifty six วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหก
1,957 one thousand nine hundred and fifty seven วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
1,958 one thousand nine hundred and fifty eight วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
1,959 one thousand nine hundred and fifty nine วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
1,960 one thousand nine hundred and sixty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบ
1,961 one thousand nine hundred and sixty one วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
1,962 one thousand nine hundred and sixty two วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสอง
1,963 one thousand nine hundred and sixty three วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสาม
1,964 one thousand nine hundred and sixty four วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสี่
1,965 one thousand nine hundred and sixty five วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้า
1,966 one thousand nine hundred and sixty six วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหก
1,967 one thousand nine hundred and sixty seven วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
1,968 one thousand nine hundred and sixty eight วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปด
1,969 one thousand nine hundred and sixty nine วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
1,970 one thousand nine hundred and seventy วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
1,971 one thousand nine hundred and seventy one วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1,972 one thousand nine hundred and seventy two วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
1,973 one thousand nine hundred and seventy three วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
1,974 one thousand nine hundred and seventy four วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
1,975 one thousand nine hundred and seventy five วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า
1,976 one thousand nine hundred and seventy six วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
1,977 one thousand nine hundred and seventy seven วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1,978 one thousand nine hundred and seventy eight วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
1,979 one thousand nine hundred and seventy nine วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
1,980 one thousand nine hundred and eighty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบ
1,981 one thousand nine hundred and eighty one วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
1,982 one thousand nine hundred and eighty two วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
1,983 one thousand nine hundred and eighty three วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
1,984 one thousand nine hundred and eighty four วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
1,985 one thousand nine hundred and eighty five วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
1,986 one thousand nine hundred and eighty six วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหก
1,987 one thousand nine hundred and eighty seven วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
1,988 one thousand nine hundred and eighty eight วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
1,989 one thousand nine hundred and eighty nine วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
1,990 one thousand nine hundred and ninety วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ
1,991 one thousand nine hundred and ninety one วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
1,992 one thousand nine hundred and ninety two วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
1,993 one thousand nine hundred and ninety three วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
1,994 one thousand nine hundred and ninety four วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
1,995 one thousand nine hundred and ninety five วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
1,996 one thousand nine hundred and ninety six วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
1,997 one thousand nine hundred and ninety seven วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
1,998 one thousand nine hundred and ninety eight วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
1,999 one thousand nine hundred and ninety nine วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
2,000 two thousand ทู เธาเซินด์ สองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วตัวแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นวิธีการใช้เป็นตัวเลือกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขจำนวนตัวเลขซึ่งจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้ จากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,900 ไปจนถึงเลข 2,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 1,900 = one thousand nine hundred (หนึ่งพันเก้าร้อย) , 1,901 = one thousand nine hundred and one (หนึ่งพันเก้าร้อยเอ็ด) , 1,902 = one thousand nine hundred and two (หนึ่งพันเก้าร้อยสอง) , 1,903 = one thousand nine hundred and three (หนึ่งพันเก้าร้อยสาม) , 1,904 = one thousand nine hundred and four (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่)