เลขภาษาอังกฤษ
1,800 ถึง 1,900

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,800 one thousand eight hundred วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งพันแปดร้อย
1,801 one thousand eight hundred and one วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันแปดร้อยเอ็ด
1,802 one thousand eight hundred and two วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันแปดร้อยสอง
1,803 one thousand eight hundred and three วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันแปดร้อยสาม
1,804 one thousand eight hundred and four วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ หนึ่งพันแปดร้อยสี่
1,805 one thousand eight hundred and five วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว หนึ่งพันแปดร้อยห้า
1,806 one thousand eight hundred and six วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ หนึ่งพันแปดร้อยหก
1,807 one thousand eight hundred and seven วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ด
1,808 one thousand eight hundred and eight วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันแปดร้อยแปด
1,809 one thousand eight hundred and nine วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้า
1,810 one thousand eight hundred and ten วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันแปดร้อยสิบ
1,811 one thousand eight hundred and eleven วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ด
1,812 one thousand eight hundred and twelve วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว หนึ่งพันแปดร้อยสิบสอง
1,813 one thousand eight hundred and thirteen วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบสาม
1,814 one thousand eight hundred and fourteen วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่
1,815 one thousand eight hundred and fifteen วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้า
1,816 one thousand eight hundred and sixteen วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบหก
1,817 one thousand eight hundred and seventeen วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ด
1,818 one thousand eight hundred and eighteen วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบแปด
1,819 one thousand eight hundred and nineteen วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้า
1,820 one thousand eight hundred and twenty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ
1,821 one thousand eight hundred and twenty one วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
1,822 one thousand eight hundred and twenty two วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสอง
1,823 one thousand eight hundred and twenty three วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสาม
1,824 one thousand eight hundred and twenty four วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสี่
1,825 one thousand eight hundred and twenty five วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้า
1,826 one thousand eight hundred and twenty six วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหก
1,827 one thousand eight hundred and twenty seven วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
1,828 one thousand eight hundred and twenty eight วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปด
1,829 one thousand eight hundred and twenty nine วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
1,830 one thousand eight hundred and thirty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ
1,831 one thousand eight hundred and thirty one วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
1,832 one thousand eight hundred and thirty two วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสอง
1,833 one thousand eight hundred and thirty three วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสาม
1,834 one thousand eight hundred and thirty four วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่
1,835 one thousand eight hundred and thirty five วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้า
1,836 one thousand eight hundred and thirty six วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหก
1,837 one thousand eight hundred and thirty seven วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
1,838 one thousand eight hundred and thirty eight วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปด
1,839 one thousand eight hundred and thirty nine วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้า
1,840 one thousand eight hundred and forty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบ
1,841 one thousand eight hundred and forty one วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
1,842 one thousand eight hundred and forty two วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสอง
1,843 one thousand eight hundred and forty three วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสาม
1,844 one thousand eight hundred and forty four วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่
1,845 one thousand eight hundred and forty five วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้า
1,846 one thousand eight hundred and forty six วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหก
1,847 one thousand eight hundred and forty seven วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
1,848 one thousand eight hundred and forty eight วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปด
1,849 one thousand eight hundred and forty nine วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
1,850 one thousand eight hundred and fifty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ
1,851 one thousand eight hundred and fifty one วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
1,852 one thousand eight hundred and fifty two วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสอง
1,853 one thousand eight hundred and fifty three วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสาม
1,854 one thousand eight hundred and fifty four วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสี่
1,855 one thousand eight hundred and fifty five วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้า
1,856 one thousand eight hundred and fifty six วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหก
1,857 one thousand eight hundred and fifty seven วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
1,858 one thousand eight hundred and fifty eight วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแปด
1,859 one thousand eight hundred and fifty nine วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
1,860 one thousand eight hundred and sixty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบ
1,861 one thousand eight hundred and sixty one วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
1,862 one thousand eight hundred and sixty two วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสอง
1,863 one thousand eight hundred and sixty three วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสาม
1,864 one thousand eight hundred and sixty four วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่
1,865 one thousand eight hundred and sixty five วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้า
1,866 one thousand eight hundred and sixty six วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหก
1,867 one thousand eight hundred and sixty seven วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
1,868 one thousand eight hundred and sixty eight วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปด
1,869 one thousand eight hundred and sixty nine วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้า
1,870 one thousand eight hundred and seventy วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
1,871 one thousand eight hundred and seventy one วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1,872 one thousand eight hundred and seventy two วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
1,873 one thousand eight hundred and seventy three วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
1,874 one thousand eight hundred and seventy four วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
1,875 one thousand eight hundred and seventy five วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า
1,876 one thousand eight hundred and seventy six วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
1,877 one thousand eight hundred and seventy seven วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1,878 one thousand eight hundred and seventy eight วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
1,879 one thousand eight hundred and seventy nine วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
1,880 one thousand eight hundred and eighty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบ
1,881 one thousand eight hundred and eighty one วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
1,882 one thousand eight hundred and eighty two วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสอง
1,883 one thousand eight hundred and eighty three วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสาม
1,884 one thousand eight hundred and eighty four วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่
1,885 one thousand eight hundred and eighty five วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้า
1,886 one thousand eight hundred and eighty six วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหก
1,887 one thousand eight hundred and eighty seven วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
1,888 one thousand eight hundred and eighty eight วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปด
1,889 one thousand eight hundred and eighty nine วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
1,890 one thousand eight hundred and ninety วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ
1,891 one thousand eight hundred and ninety one วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
1,892 one thousand eight hundred and ninety two วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
1,893 one thousand eight hundred and ninety three วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
1,894 one thousand eight hundred and ninety four วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
1,895 one thousand eight hundred and ninety five วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
1,896 one thousand eight hundred and ninety six วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหก
1,897 one thousand eight hundred and ninety seven วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
1,898 one thousand eight hundred and ninety eight วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
1,899 one thousand eight hundred and ninety nine วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
1,900 one thousand nine hundred วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งพันเก้าร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจพบว่ามีติดฉลากสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิธีที่จะอธิบายจำนวนตัวเลขที่ต้องการสื่อให้ถูกต้องที่สุดจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,800 ไปจนถึงเลข 1,900 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 1,800 = one thousand eight hundred (หนึ่งพันแปดร้อย) , 1,801 = one thousand eight hundred and one (หนึ่งพันแปดร้อยเอ็ด) , 1,802 = one thousand eight hundred and two (หนึ่งพันแปดร้อยสอง) , 1,803 = one thousand eight hundred and three (หนึ่งพันแปดร้อยสาม) , 1,804 = one thousand eight hundred and four (หนึ่งพันแปดร้อยสี่)