เลขภาษาอังกฤษ
1,600 ถึง 1,700

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,600 one thousand six hundred วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งพันหกร้อย
1,601 one thousand six hundred and one วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันหกร้อยเอ็ด
1,602 one thousand six hundred and two วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันหกร้อยสอง
1,603 one thousand six hundred and three วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันหกร้อยสาม
1,604 one thousand six hundred and four วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟ หนึ่งพันหกร้อยสี่
1,605 one thousand six hundred and five วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว หนึ่งพันหกร้อยห้า
1,606 one thousand six hundred and six วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ หนึ่งพันหกร้อยหก
1,607 one thousand six hundred and seven วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่งพันหกร้อยเจ็ด
1,608 one thousand six hundred and eight วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันหกร้อยแปด
1,609 one thousand six hundred and nine วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยเก้า
1,610 one thousand six hundred and ten วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันหกร้อยสิบ
1,611 one thousand six hundred and eleven วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ด
1,612 one thousand six hundred and twelve วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว หนึ่งพันหกร้อยสิบสอง
1,613 one thousand six hundred and thirteen วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบสาม
1,614 one thousand six hundred and fourteen วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบสี่
1,615 one thousand six hundred and fifteen วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบห้า
1,616 one thousand six hundred and sixteen วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบหก
1,617 one thousand six hundred and seventeen วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ด
1,618 one thousand six hundred and eighteen วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันหกร้อยสิบแปด
1,619 one thousand six hundred and nineteen วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบเก้า
1,620 one thousand six hundred and twenty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ
1,621 one thousand six hundred and twenty one วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ด
1,622 one thousand six hundred and twenty two วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสอง
1,623 one thousand six hundred and twenty three วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสาม
1,624 one thousand six hundred and twenty four วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่
1,625 one thousand six hundred and twenty five วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้า
1,626 one thousand six hundred and twenty six วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหก
1,627 one thousand six hundred and twenty seven วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเจ็ด
1,628 one thousand six hundred and twenty eight วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปด
1,629 one thousand six hundred and twenty nine วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้า
1,630 one thousand six hundred and thirty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันหกร้อยสามสิบ
1,631 one thousand six hundred and thirty one วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเอ็ด
1,632 one thousand six hundred and thirty two วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสอง
1,633 one thousand six hundred and thirty three วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสาม
1,634 one thousand six hundred and thirty four วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่
1,635 one thousand six hundred and thirty five วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว หนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้า
1,636 one thousand six hundred and thirty six วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบหก
1,637 one thousand six hundred and thirty seven วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ด
1,638 one thousand six hundred and thirty eight วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปด
1,639 one thousand six hundred and thirty nine วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้า
1,640 one thousand six hundred and forty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ
1,641 one thousand six hundred and forty one วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอ็ด
1,642 one thousand six hundred and forty two วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสอง
1,643 one thousand six hundred and forty three วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสาม
1,644 one thousand six hundred and forty four วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่
1,645 one thousand six hundred and forty five วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้า
1,646 one thousand six hundred and forty six วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบหก
1,647 one thousand six hundred and forty seven วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเจ็ด
1,648 one thousand six hundred and forty eight วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปด
1,649 one thousand six hundred and forty nine วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้า
1,650 one thousand six hundred and fifty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ
1,651 one thousand six hundred and fifty one วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด
1,652 one thousand six hundred and fifty two วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสอง
1,653 one thousand six hundred and fifty three วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสาม
1,654 one thousand six hundred and fifty four วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่
1,655 one thousand six hundred and fifty five วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้า
1,656 one thousand six hundred and fifty six วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหก
1,657 one thousand six hundred and fifty seven วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ด
1,658 one thousand six hundred and fifty eight วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปด
1,659 one thousand six hundred and fifty nine วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเก้า
1,660 one thousand six hundred and sixty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันหกร้อยหกสิบ
1,661 one thousand six hundred and sixty one วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ด
1,662 one thousand six hundred and sixty two วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสอง
1,663 one thousand six hundred and sixty three วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสาม
1,664 one thousand six hundred and sixty four วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่
1,665 one thousand six hundred and sixty five วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว หนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้า
1,666 one thousand six hundred and sixty six วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหก
1,667 one thousand six hundred and sixty seven วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ด
1,668 one thousand six hundred and sixty eight วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปด
1,669 one thousand six hundred and sixty nine วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้า
1,670 one thousand six hundred and seventy วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบ
1,671 one thousand six hundred and seventy one วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1,672 one thousand six hundred and seventy two วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสอง
1,673 one thousand six hundred and seventy three วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสาม
1,674 one thousand six hundred and seventy four วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่
1,675 one thousand six hundred and seventy five วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า
1,676 one thousand six hundred and seventy six วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหก
1,677 one thousand six hundred and seventy seven วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1,678 one thousand six hundred and seventy eight วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปด
1,679 one thousand six hundred and seventy nine วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
1,680 one thousand six hundred and eighty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบ
1,681 one thousand six hundred and eighty one วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ด
1,682 one thousand six hundred and eighty two วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสอง
1,683 one thousand six hundred and eighty three วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสาม
1,684 one thousand six hundred and eighty four วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่
1,685 one thousand six hundred and eighty five วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้า
1,686 one thousand six hundred and eighty six วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหก
1,687 one thousand six hundred and eighty seven วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด
1,688 one thousand six hundred and eighty eight วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปด
1,689 one thousand six hundred and eighty nine วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้า
1,690 one thousand six hundred and ninety วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบ
1,691 one thousand six hundred and ninety one วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ด
1,692 one thousand six hundred and ninety two วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสอง
1,693 one thousand six hundred and ninety three วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสาม
1,694 one thousand six hundred and ninety four วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสี่
1,695 one thousand six hundred and ninety five วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้า
1,696 one thousand six hundred and ninety six วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหก
1,697 one thousand six hundred and ninety seven วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ด
1,698 one thousand six hundred and ninety eight วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปด
1,699 one thousand six hundred and ninety nine วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้า
1,700 one thousand seven hundred วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งพันเจ็ดร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้การแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน การถอนหรือฝากเงินกับธนาคารจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,600 ไปจนถึงเลข 1,700 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 100 ตัวอย่างเช่น 1,600 = one thousand six hundred (หนึ่งพันหกร้อย) , 1,601 = one thousand six hundred and one (หนึ่งพันหกร้อยเอ็ด) , 1,602 = one thousand six hundred and two (หนึ่งพันหกร้อยสอง) , 1,603 = one thousand six hundred and three (หนึ่งพันหกร้อยสาม) , 1,604 = one thousand six hundred and four (หนึ่งพันหกร้อยสี่)