เลขภาษาอังกฤษ
1,500 ถึง 1,600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,500 one thousand five hundred วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งพันห้าร้อย
1,501 one thousand five hundred and one วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันห้าร้อยเอ็ด
1,502 one thousand five hundred and two วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันห้าร้อยสอง
1,503 one thousand five hundred and three วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันห้าร้อยสาม
1,504 one thousand five hundred and four วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟ หนึ่งพันห้าร้อยสี่
1,505 one thousand five hundred and five วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว หนึ่งพันห้าร้อยห้า
1,506 one thousand five hundred and six วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ หนึ่งพันห้าร้อยหก
1,507 one thousand five hundred and seven วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ด
1,508 one thousand five hundred and eight วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันห้าร้อยแปด
1,509 one thousand five hundred and nine วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยเก้า
1,510 one thousand five hundred and ten วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันห้าร้อยสิบ
1,511 one thousand five hundred and eleven วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ด
1,512 one thousand five hundred and twelve วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว หนึ่งพันห้าร้อยสิบสอง
1,513 one thousand five hundred and thirteen วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบสาม
1,514 one thousand five hundred and fourteen วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่
1,515 one thousand five hundred and fifteen วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบห้า
1,516 one thousand five hundred and sixteen วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบหก
1,517 one thousand five hundred and seventeen วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ด
1,518 one thousand five hundred and eighteen วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบแปด
1,519 one thousand five hundred and nineteen วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้า
1,520 one thousand five hundred and twenty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ
1,521 one thousand five hundred and twenty one วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
1,522 one thousand five hundred and twenty two วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสอง
1,523 one thousand five hundred and twenty three วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสาม
1,524 one thousand five hundred and twenty four วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่
1,525 one thousand five hundred and twenty five วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้า
1,526 one thousand five hundred and twenty six วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหก
1,527 one thousand five hundred and twenty seven วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
1,528 one thousand five hundred and twenty eight วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปด
1,529 one thousand five hundred and twenty nine วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้า
1,530 one thousand five hundred and thirty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบ
1,531 one thousand five hundred and thirty one วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
1,532 one thousand five hundred and thirty two วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสอง
1,533 one thousand five hundred and thirty three วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสาม
1,534 one thousand five hundred and thirty four วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่
1,535 one thousand five hundred and thirty five วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้า
1,536 one thousand five hundred and thirty six วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหก
1,537 one thousand five hundred and thirty seven วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
1,538 one thousand five hundred and thirty eight วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปด
1,539 one thousand five hundred and thirty nine วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้า
1,540 one thousand five hundred and forty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบ
1,541 one thousand five hundred and forty one วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
1,542 one thousand five hundred and forty two วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสอง
1,543 one thousand five hundred and forty three วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสาม
1,544 one thousand five hundred and forty four วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสี่
1,545 one thousand five hundred and forty five วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้า
1,546 one thousand five hundred and forty six วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหก
1,547 one thousand five hundred and forty seven วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
1,548 one thousand five hundred and forty eight วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปด
1,549 one thousand five hundred and forty nine วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
1,550 one thousand five hundred and fifty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ
1,551 one thousand five hundred and fifty one วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
1,552 one thousand five hundred and fifty two วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสอง
1,553 one thousand five hundred and fifty three วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสาม
1,554 one thousand five hundred and fifty four วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่
1,555 one thousand five hundred and fifty five วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้า
1,556 one thousand five hundred and fifty six วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหก
1,557 one thousand five hundred and fifty seven วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
1,558 one thousand five hundred and fifty eight วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแปด
1,559 one thousand five hundred and fifty nine วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
1,560 one thousand five hundred and sixty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบ
1,561 one thousand five hundred and sixty one วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
1,562 one thousand five hundred and sixty two วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสอง
1,563 one thousand five hundred and sixty three วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสาม
1,564 one thousand five hundred and sixty four วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่
1,565 one thousand five hundred and sixty five วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้า
1,566 one thousand five hundred and sixty six วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหก
1,567 one thousand five hundred and sixty seven วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
1,568 one thousand five hundred and sixty eight วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปด
1,569 one thousand five hundred and sixty nine วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้า
1,570 one thousand five hundred and seventy วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
1,571 one thousand five hundred and seventy one วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1,572 one thousand five hundred and seventy two วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
1,573 one thousand five hundred and seventy three วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
1,574 one thousand five hundred and seventy four วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
1,575 one thousand five hundred and seventy five วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า
1,576 one thousand five hundred and seventy six วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก
1,577 one thousand five hundred and seventy seven วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1,578 one thousand five hundred and seventy eight วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
1,579 one thousand five hundred and seventy nine วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
1,580 one thousand five hundred and eighty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบ
1,581 one thousand five hundred and eighty one วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
1,582 one thousand five hundred and eighty two วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสอง
1,583 one thousand five hundred and eighty three วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสาม
1,584 one thousand five hundred and eighty four วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่
1,585 one thousand five hundred and eighty five วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้า
1,586 one thousand five hundred and eighty six วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหก
1,587 one thousand five hundred and eighty seven วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
1,588 one thousand five hundred and eighty eight วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปด
1,589 one thousand five hundred and eighty nine วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
1,590 one thousand five hundred and ninety วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ
1,591 one thousand five hundred and ninety one วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
1,592 one thousand five hundred and ninety two วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสอง
1,593 one thousand five hundred and ninety three วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสาม
1,594 one thousand five hundred and ninety four วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสี่
1,595 one thousand five hundred and ninety five วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้า
1,596 one thousand five hundred and ninety six วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหก
1,597 one thousand five hundred and ninety seven วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
1,598 one thousand five hundred and ninety eight วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปด
1,599 one thousand five hundred and ninety nine วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
1,600 one thousand six hundred วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งพันหกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจพบว่ามีติดฉลากสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิธีที่จะอธิบายจำนวนตัวเลขที่ต้องการสื่อให้ถูกต้องที่สุดจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,500 ไปจนถึงเลข 1,600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 1,500 = one thousand five hundred (หนึ่งพันห้าร้อย) , 1,501 = one thousand five hundred and one (หนึ่งพันห้าร้อยเอ็ด) , 1,502 = one thousand five hundred and two (หนึ่งพันห้าร้อยสอง) , 1,503 = one thousand five hundred and three (หนึ่งพันห้าร้อยสาม) , 1,504 = one thousand five hundred and four (หนึ่งพันห้าร้อยสี่)