เลขภาษาอังกฤษ
1,400 ถึง 1,500

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,400 one thousand four hundred วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งพันสี่ร้อย
1,401 one thousand four hundred and one วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันสี่ร้อยเอ็ด
1,402 one thousand four hundred and two วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันสี่ร้อยสอง
1,403 one thousand four hundred and three วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยสาม
1,404 one thousand four hundred and four วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่
1,405 one thousand four hundred and five วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว หนึ่งพันสี่ร้อยห้า
1,406 one thousand four hundred and six วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยหก
1,407 one thousand four hundred and seven วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ด
1,408 one thousand four hundred and eight วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันสี่ร้อยแปด
1,409 one thousand four hundred and nine วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้า
1,410 one thousand four hundred and ten วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบ
1,411 one thousand four hundred and eleven วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ด
1,412 one thousand four hundred and twelve วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสอง
1,413 one thousand four hundred and thirteen วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสาม
1,414 one thousand four hundred and fourteen วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่
1,415 one thousand four hundred and fifteen วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้า
1,416 one thousand four hundred and sixteen วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหก
1,417 one thousand four hundred and seventeen วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ด
1,418 one thousand four hundred and eighteen วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปด
1,419 one thousand four hundred and nineteen วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้า
1,420 one thousand four hundred and twenty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ
1,421 one thousand four hundred and twenty one วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
1,422 one thousand four hundred and twenty two วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสอง
1,423 one thousand four hundred and twenty three วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสาม
1,424 one thousand four hundred and twenty four วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่
1,425 one thousand four hundred and twenty five วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้า
1,426 one thousand four hundred and twenty six วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหก
1,427 one thousand four hundred and twenty seven วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
1,428 one thousand four hundred and twenty eight วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปด
1,429 one thousand four hundred and twenty nine วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า
1,430 one thousand four hundred and thirty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ
1,431 one thousand four hundred and thirty one วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด
1,432 one thousand four hundred and thirty two วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสอง
1,433 one thousand four hundred and thirty three วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสาม
1,434 one thousand four hundred and thirty four วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่
1,435 one thousand four hundred and thirty five วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้า
1,436 one thousand four hundred and thirty six วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหก
1,437 one thousand four hundred and thirty seven วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
1,438 one thousand four hundred and thirty eight วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบแปด
1,439 one thousand four hundred and thirty nine วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้า
1,440 one thousand four hundred and forty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ
1,441 one thousand four hundred and forty one วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
1,442 one thousand four hundred and forty two วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสอง
1,443 one thousand four hundred and forty three วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสาม
1,444 one thousand four hundred and forty four วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่
1,445 one thousand four hundred and forty five วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้า
1,446 one thousand four hundred and forty six วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหก
1,447 one thousand four hundred and forty seven วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
1,448 one thousand four hundred and forty eight วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปด
1,449 one thousand four hundred and forty nine วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
1,450 one thousand four hundred and fifty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ
1,451 one thousand four hundred and fifty one วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
1,452 one thousand four hundred and fifty two วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสอง
1,453 one thousand four hundred and fifty three วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสาม
1,454 one thousand four hundred and fifty four วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่
1,455 one thousand four hundred and fifty five วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้า
1,456 one thousand four hundred and fifty six วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหก
1,457 one thousand four hundred and fifty seven วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
1,458 one thousand four hundred and fifty eight วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปด
1,459 one thousand four hundred and fifty nine วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
1,460 one thousand four hundred and sixty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบ
1,461 one thousand four hundred and sixty one วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
1,462 one thousand four hundred and sixty two วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสอง
1,463 one thousand four hundred and sixty three วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสาม
1,464 one thousand four hundred and sixty four วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่
1,465 one thousand four hundred and sixty five วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้า
1,466 one thousand four hundred and sixty six วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหก
1,467 one thousand four hundred and sixty seven วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
1,468 one thousand four hundred and sixty eight วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปด
1,469 one thousand four hundred and sixty nine วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้า
1,470 one thousand four hundred and seventy วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
1,471 one thousand four hundred and seventy one วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1,472 one thousand four hundred and seventy two วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
1,473 one thousand four hundred and seventy three วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
1,474 one thousand four hundred and seventy four วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
1,475 one thousand four hundred and seventy five วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
1,476 one thousand four hundred and seventy six วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหก
1,477 one thousand four hundred and seventy seven วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1,478 one thousand four hundred and seventy eight วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
1,479 one thousand four hundred and seventy nine วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
1,480 one thousand four hundred and eighty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบ
1,481 one thousand four hundred and eighty one วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
1,482 one thousand four hundred and eighty two วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
1,483 one thousand four hundred and eighty three วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
1,484 one thousand four hundred and eighty four วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
1,485 one thousand four hundred and eighty five วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
1,486 one thousand four hundred and eighty six วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหก
1,487 one thousand four hundred and eighty seven วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
1,488 one thousand four hundred and eighty eight วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
1,489 one thousand four hundred and eighty nine วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้า
1,490 one thousand four hundred and ninety วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบ
1,491 one thousand four hundred and ninety one วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
1,492 one thousand four hundred and ninety two วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสอง
1,493 one thousand four hundred and ninety three วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
1,494 one thousand four hundred and ninety four วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
1,495 one thousand four hundred and ninety five วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
1,496 one thousand four hundred and ninety six วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหก
1,497 one thousand four hundred and ninety seven วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
1,498 one thousand four hundred and ninety eight วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
1,499 one thousand four hundred and ninety nine วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
1,500 one thousand five hundred วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งพันห้าร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจพบว่ามีติดฉลากสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิธีที่จะอธิบายจำนวนตัวเลขที่ต้องการสื่อให้ถูกต้องที่สุดจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,400 ไปจนถึงเลข 1,500 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 1,400 = one thousand four hundred (หนึ่งพันสี่ร้อย) , 1,401 = one thousand four hundred and one (หนึ่งพันสี่ร้อยเอ็ด) , 1,402 = one thousand four hundred and two (หนึ่งพันสี่ร้อยสอง) , 1,403 = one thousand four hundred and three (หนึ่งพันสี่ร้อยสาม) , 1,404 = one thousand four hundred and four (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่)