เลขภาษาอังกฤษ
1,300 ถึง 1,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,300 one thousand three hundred วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งพันสามร้อย
1,301 one thousand three hundred and one วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันสามร้อยเอ็ด
1,302 one thousand three hundred and two วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันสามร้อยสอง
1,303 one thousand three hundred and three วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันสามร้อยสาม
1,304 one thousand three hundred and four วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ หนึ่งพันสามร้อยสี่
1,305 one thousand three hundred and five วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว หนึ่งพันสามร้อยห้า
1,306 one thousand three hundred and six วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ หนึ่งพันสามร้อยหก
1,307 one thousand three hundred and seven วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่งพันสามร้อยเจ็ด
1,308 one thousand three hundred and eight วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันสามร้อยแปด
1,309 one thousand three hundred and nine วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยเก้า
1,310 one thousand three hundred and ten วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันสามร้อยสิบ
1,311 one thousand three hundred and eleven วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ด
1,312 one thousand three hundred and twelve วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว หนึ่งพันสามร้อยสิบสอง
1,313 one thousand three hundred and thirteen วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบสาม
1,314 one thousand three hundred and fourteen วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่
1,315 one thousand three hundred and fifteen วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบห้า
1,316 one thousand three hundred and sixteen วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบหก
1,317 one thousand three hundred and seventeen วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ด
1,318 one thousand three hundred and eighteen วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสามร้อยสิบแปด
1,319 one thousand three hundred and nineteen วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบเก้า
1,320 one thousand three hundred and twenty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบ
1,321 one thousand three hundred and twenty one วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
1,322 one thousand three hundred and twenty two วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสอง
1,323 one thousand three hundred and twenty three วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสาม
1,324 one thousand three hundred and twenty four วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่
1,325 one thousand three hundred and twenty five วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้า
1,326 one thousand three hundred and twenty six วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหก
1,327 one thousand three hundred and twenty seven วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด
1,328 one thousand three hundred and twenty eight วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด
1,329 one thousand three hundred and twenty nine วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้า
1,330 one thousand three hundred and thirty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันสามร้อยสามสิบ
1,331 one thousand three hundred and thirty one วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ด
1,332 one thousand three hundred and thirty two วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสอง
1,333 one thousand three hundred and thirty three วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสาม
1,334 one thousand three hundred and thirty four วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่
1,335 one thousand three hundred and thirty five วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว หนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้า
1,336 one thousand three hundred and thirty six วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบหก
1,337 one thousand three hundred and thirty seven วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ด
1,338 one thousand three hundred and thirty eight วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปด
1,339 one thousand three hundred and thirty nine วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้า
1,340 one thousand three hundred and forty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบ
1,341 one thousand three hundred and forty one วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด
1,342 one thousand three hundred and forty two วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสอง
1,343 one thousand three hundred and forty three วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสาม
1,344 one thousand three hundred and forty four วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่
1,345 one thousand three hundred and forty five วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้า
1,346 one thousand three hundred and forty six วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหก
1,347 one thousand three hundred and forty seven วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ด
1,348 one thousand three hundred and forty eight วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปด
1,349 one thousand three hundred and forty nine วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้า
1,350 one thousand three hundred and fifty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ
1,351 one thousand three hundred and fifty one วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด
1,352 one thousand three hundred and fifty two วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสอง
1,353 one thousand three hundred and fifty three วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสาม
1,354 one thousand three hundred and fifty four วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่
1,355 one thousand three hundred and fifty five วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้า
1,356 one thousand three hundred and fifty six วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหก
1,357 one thousand three hundred and fifty seven วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ด
1,358 one thousand three hundred and fifty eight วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปด
1,359 one thousand three hundred and fifty nine วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเก้า
1,360 one thousand three hundred and sixty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันสามร้อยหกสิบ
1,361 one thousand three hundred and sixty one วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ด
1,362 one thousand three hundred and sixty two วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสอง
1,363 one thousand three hundred and sixty three วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสาม
1,364 one thousand three hundred and sixty four วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่
1,365 one thousand three hundred and sixty five วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้า
1,366 one thousand three hundred and sixty six วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบหก
1,367 one thousand three hundred and sixty seven วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ด
1,368 one thousand three hundred and sixty eight วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปด
1,369 one thousand three hundred and sixty nine วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้า
1,370 one thousand three hundred and seventy วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบ
1,371 one thousand three hundred and seventy one วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1,372 one thousand three hundred and seventy two วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสอง
1,373 one thousand three hundred and seventy three วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
1,374 one thousand three hundred and seventy four วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
1,375 one thousand three hundred and seventy five วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า
1,376 one thousand three hundred and seventy six วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหก
1,377 one thousand three hundred and seventy seven วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1,378 one thousand three hundred and seventy eight วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
1,379 one thousand three hundred and seventy nine วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
1,380 one thousand three hundred and eighty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบ
1,381 one thousand three hundred and eighty one วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ด
1,382 one thousand three hundred and eighty two วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสอง
1,383 one thousand three hundred and eighty three วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสาม
1,384 one thousand three hundred and eighty four วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่
1,385 one thousand three hundred and eighty five วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้า
1,386 one thousand three hundred and eighty six วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหก
1,387 one thousand three hundred and eighty seven วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด
1,388 one thousand three hundred and eighty eight วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปด
1,389 one thousand three hundred and eighty nine วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้า
1,390 one thousand three hundred and ninety วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบ
1,391 one thousand three hundred and ninety one วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
1,392 one thousand three hundred and ninety two วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสอง
1,393 one thousand three hundred and ninety three วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสาม
1,394 one thousand three hundred and ninety four วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสี่
1,395 one thousand three hundred and ninety five วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้า
1,396 one thousand three hundred and ninety six วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหก
1,397 one thousand three hundred and ninety seven วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
1,398 one thousand three hundred and ninety eight วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปด
1,399 one thousand three hundred and ninety nine วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้า
1,400 one thousand four hundred วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วตัวแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นวิธีการใช้เป็นตัวเลือกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขจำนวนตัวเลขซึ่งจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้ จากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,300 ไปจนถึงเลข 1,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 1,300 = one thousand three hundred (หนึ่งพันสามร้อย) , 1,301 = one thousand three hundred and one (หนึ่งพันสามร้อยเอ็ด) , 1,302 = one thousand three hundred and two (หนึ่งพันสามร้อยสอง) , 1,303 = one thousand three hundred and three (หนึ่งพันสามร้อยสาม) , 1,304 = one thousand three hundred and four (หนึ่งพันสามร้อยสี่)