เลขภาษาอังกฤษ
1,200 ถึง 1,300

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,200 one thousand two hundred วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งพันสองร้อย
1,201 one thousand two hundred and one วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันสองร้อยเอ็ด
1,202 one thousand two hundred and two วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันสองร้อยสอง
1,203 one thousand two hundred and three วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันสองร้อยสาม
1,204 one thousand two hundred and four วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟ หนึ่งพันสองร้อยสี่
1,205 one thousand two hundred and five วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว หนึ่งพันสองร้อยห้า
1,206 one thousand two hundred and six วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ หนึ่งพันสองร้อยหก
1,207 one thousand two hundred and seven วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่งพันสองร้อยเจ็ด
1,208 one thousand two hundred and eight วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันสองร้อยแปด
1,209 one thousand two hundred and nine วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยเก้า
1,210 one thousand two hundred and ten วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันสองร้อยสิบ
1,211 one thousand two hundred and eleven วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด
1,212 one thousand two hundred and twelve วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว หนึ่งพันสองร้อยสิบสอง
1,213 one thousand two hundred and thirteen วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบสาม
1,214 one thousand two hundred and fourteen วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบสี่
1,215 one thousand two hundred and fifteen วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบห้า
1,216 one thousand two hundred and sixteen วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบหก
1,217 one thousand two hundred and seventeen วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ด
1,218 one thousand two hundred and eighteen วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสองร้อยสิบแปด
1,219 one thousand two hundred and nineteen วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบเก้า
1,220 one thousand two hundred and twenty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ
1,221 one thousand two hundred and twenty one วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
1,222 one thousand two hundred and twenty two วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสอง
1,223 one thousand two hundred and twenty three วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสาม
1,224 one thousand two hundred and twenty four วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่
1,225 one thousand two hundred and twenty five วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้า
1,226 one thousand two hundred and twenty six วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหก
1,227 one thousand two hundred and twenty seven วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
1,228 one thousand two hundred and twenty eight วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปด
1,229 one thousand two hundred and twenty nine วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้า
1,230 one thousand two hundred and thirty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันสองร้อยสามสิบ
1,231 one thousand two hundred and thirty one วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
1,232 one thousand two hundred and thirty two วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสอง
1,233 one thousand two hundred and thirty three วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสาม
1,234 one thousand two hundred and thirty four วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่
1,235 one thousand two hundred and thirty five วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้า
1,236 one thousand two hundred and thirty six วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบหก
1,237 one thousand two hundred and thirty seven วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
1,238 one thousand two hundred and thirty eight วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปด
1,239 one thousand two hundred and thirty nine วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้า
1,240 one thousand two hundred and forty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ
1,241 one thousand two hundred and forty one วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
1,242 one thousand two hundred and forty two วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสอง
1,243 one thousand two hundred and forty three วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสาม
1,244 one thousand two hundred and forty four วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่
1,245 one thousand two hundred and forty five วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้า
1,246 one thousand two hundred and forty six วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหก
1,247 one thousand two hundred and forty seven วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
1,248 one thousand two hundred and forty eight วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปด
1,249 one thousand two hundred and forty nine วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้า
1,250 one thousand two hundred and fifty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ
1,251 one thousand two hundred and fifty one วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
1,252 one thousand two hundred and fifty two วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสอง
1,253 one thousand two hundred and fifty three วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสาม
1,254 one thousand two hundred and fifty four วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่
1,255 one thousand two hundred and fifty five วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้า
1,256 one thousand two hundred and fifty six วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหก
1,257 one thousand two hundred and fifty seven วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ด
1,258 one thousand two hundred and fifty eight วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปด
1,259 one thousand two hundred and fifty nine วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก้า
1,260 one thousand two hundred and sixty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันสองร้อยหกสิบ
1,261 one thousand two hundred and sixty one วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ด
1,262 one thousand two hundred and sixty two วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสอง
1,263 one thousand two hundred and sixty three วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสาม
1,264 one thousand two hundred and sixty four วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่
1,265 one thousand two hundred and sixty five วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้า
1,266 one thousand two hundred and sixty six วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ หนึ่งพันสองร้อยหกสิบหก
1,267 one thousand two hundred and sixty seven วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ด
1,268 one thousand two hundred and sixty eight วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท หนึ่งพันสองร้อยหกสิบแปด
1,269 one thousand two hundred and sixty nine วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเก้า
1,270 one thousand two hundred and seventy วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบ
1,271 one thousand two hundred and seventy one วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1,272 one thousand two hundred and seventy two วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
1,273 one thousand two hundred and seventy three วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
1,274 one thousand two hundred and seventy four วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่
1,275 one thousand two hundred and seventy five วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้า
1,276 one thousand two hundred and seventy six วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหก
1,277 one thousand two hundred and seventy seven วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1,278 one thousand two hundred and seventy eight วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
1,279 one thousand two hundred and seventy nine วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
1,280 one thousand two hundred and eighty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบ
1,281 one thousand two hundred and eighty one วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ด
1,282 one thousand two hundred and eighty two วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสอง
1,283 one thousand two hundred and eighty three วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสาม
1,284 one thousand two hundred and eighty four วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่
1,285 one thousand two hundred and eighty five วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้า
1,286 one thousand two hundred and eighty six วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหก
1,287 one thousand two hundred and eighty seven วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ด
1,288 one thousand two hundred and eighty eight วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปด
1,289 one thousand two hundred and eighty nine วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้า
1,290 one thousand two hundred and ninety วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบ
1,291 one thousand two hundred and ninety one วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ด
1,292 one thousand two hundred and ninety two วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสอง
1,293 one thousand two hundred and ninety three วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสาม
1,294 one thousand two hundred and ninety four วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสี่
1,295 one thousand two hundred and ninety five วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้า
1,296 one thousand two hundred and ninety six วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหก
1,297 one thousand two hundred and ninety seven วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
1,298 one thousand two hundred and ninety eight วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปด
1,299 one thousand two hundred and ninety nine วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้า
1,300 one thousand three hundred วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งพันสามร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจพบว่ามีติดฉลากสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิธีที่จะอธิบายจำนวนตัวเลขที่ต้องการสื่อให้ถูกต้องที่สุดจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,200 ไปจนถึงเลข 1,300 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 1,200 = one thousand two hundred (หนึ่งพันสองร้อย) , 1,201 = one thousand two hundred and one (หนึ่งพันสองร้อยเอ็ด) , 1,202 = one thousand two hundred and two (หนึ่งพันสองร้อยสอง) , 1,203 = one thousand two hundred and three (หนึ่งพันสองร้อยสาม) , 1,204 = one thousand two hundred and four (หนึ่งพันสองร้อยสี่)