เลขภาษาอังกฤษ
1,100 ถึง 1,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,100 one thousand one hundred วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งพันหนึ่งร้อย
1,101 one thousand one hundred and one วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด
1,102 one thousand one hundred and two วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสอง
1,103 one thousand one hundred and three วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาม
1,104 one thousand one hundred and four วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่
1,105 one thousand one hundred and five วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้า
1,106 one thousand one hundred and six วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหก
1,107 one thousand one hundred and seven วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ด
1,108 one thousand one hundred and eight วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปด
1,109 one thousand one hundred and nine วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้า
1,110 one thousand one hundred and ten วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ
1,111 one thousand one hundred and eleven วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
1,112 one thousand one hundred and twelve วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสอง
1,113 one thousand one hundred and thirteen วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสาม
1,114 one thousand one hundred and fourteen วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่
1,115 one thousand one hundred and fifteen วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้า
1,116 one thousand one hundred and sixteen วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหก
1,117 one thousand one hundred and seventeen วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
1,118 one thousand one hundred and eighteen วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปด
1,119 one thousand one hundred and nineteen วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
1,120 one thousand one hundred and twenty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
1,121 one thousand one hundred and twenty one วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
1,122 one thousand one hundred and twenty two วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
1,123 one thousand one hundred and twenty three วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
1,124 one thousand one hundred and twenty four วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
1,125 one thousand one hundred and twenty five วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
1,126 one thousand one hundred and twenty six วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
1,127 one thousand one hundred and twenty seven วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
1,128 one thousand one hundred and twenty eight วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
1,129 one thousand one hundred and twenty nine วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
1,130 one thousand one hundred and thirty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ
1,131 one thousand one hundred and thirty one วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
1,132 one thousand one hundred and thirty two วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
1,133 one thousand one hundred and thirty three วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
1,134 one thousand one hundred and thirty four วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
1,135 one thousand one hundred and thirty five วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
1,136 one thousand one hundred and thirty six วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
1,137 one thousand one hundred and thirty seven วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
1,138 one thousand one hundred and thirty eight วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
1,139 one thousand one hundred and thirty nine วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
1,140 one thousand one hundred and forty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
1,141 one thousand one hundred and forty one วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
1,142 one thousand one hundred and forty two วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
1,143 one thousand one hundred and forty three วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
1,144 one thousand one hundred and forty four วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
1,145 one thousand one hundred and forty five วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
1,146 one thousand one hundred and forty six วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
1,147 one thousand one hundred and forty seven วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
1,148 one thousand one hundred and forty eight วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
1,149 one thousand one hundred and forty nine วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
1,150 one thousand one hundred and fifty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
1,151 one thousand one hundred and fifty one วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
1,152 one thousand one hundred and fifty two วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
1,153 one thousand one hundred and fifty three วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
1,154 one thousand one hundred and fifty four วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
1,155 one thousand one hundred and fifty five วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
1,156 one thousand one hundred and fifty six วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
1,157 one thousand one hundred and fifty seven วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
1,158 one thousand one hundred and fifty eight วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
1,159 one thousand one hundred and fifty nine วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
1,160 one thousand one hundred and sixty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบ
1,161 one thousand one hundred and sixty one วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
1,162 one thousand one hundred and sixty two วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
1,163 one thousand one hundred and sixty three วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
1,164 one thousand one hundred and sixty four วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
1,165 one thousand one hundred and sixty five วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
1,166 one thousand one hundred and sixty six วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
1,167 one thousand one hundred and sixty seven วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
1,168 one thousand one hundred and sixty eight วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
1,169 one thousand one hundred and sixty nine วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
1,170 one thousand one hundred and seventy วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
1,171 one thousand one hundred and seventy one วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1,172 one thousand one hundred and seventy two วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
1,173 one thousand one hundred and seventy three วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
1,174 one thousand one hundred and seventy four วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
1,175 one thousand one hundred and seventy five วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
1,176 one thousand one hundred and seventy six วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
1,177 one thousand one hundred and seventy seven วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1,178 one thousand one hundred and seventy eight วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
1,179 one thousand one hundred and seventy nine วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
1,180 one thousand one hundred and eighty วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
1,181 one thousand one hundred and eighty one วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
1,182 one thousand one hundred and eighty two วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
1,183 one thousand one hundred and eighty three วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
1,184 one thousand one hundred and eighty four วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
1,185 one thousand one hundred and eighty five วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
1,186 one thousand one hundred and eighty six วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
1,187 one thousand one hundred and eighty seven วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
1,188 one thousand one hundred and eighty eight วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
1,189 one thousand one hundred and eighty nine วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
1,190 one thousand one hundred and ninety วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
1,191 one thousand one hundred and ninety one วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
1,192 one thousand one hundred and ninety two วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
1,193 one thousand one hundred and ninety three วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
1,194 one thousand one hundred and ninety four วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
1,195 one thousand one hundred and ninety five วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
1,196 one thousand one hundred and ninety six วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
1,197 one thousand one hundred and ninety seven วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
1,198 one thousand one hundred and ninety eight วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
1,199 one thousand one hundred and ninety nine วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
1,200 one thousand two hundred วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วการแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจพบว่ามีติดฉลากสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิธีที่จะอธิบายจำนวนตัวเลขที่ต้องการสื่อให้ถูกต้องที่สุดจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,100 ไปจนถึงเลข 1,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 1,100 = one thousand one hundred (หนึ่งพันหนึ่งร้อย) , 1,101 = one thousand one hundred and one (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด) , 1,102 = one thousand one hundred and two (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสอง) , 1,103 = one thousand one hundred and three (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาม) , 1,104 = one thousand one hundred and four (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่)