เลขภาษาอังกฤษ
1,000 ถึง 1,100

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,000 one thousand วัน เธาเซินด์ หนึ่งพัน
1,001 one thousand and one วัน เธาเซินด์ แอนด์ วัน หนึ่งพันเอ็ด
1,002 one thousand and two วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทู หนึ่งพันสอง
1,003 one thousand and three วัน เธาเซินด์ แอนด์ ธรี หนึ่งพันสาม
1,004 one thousand and four วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟ หนึ่งพันสี่
1,005 one thousand and five วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไฟฟว หนึ่งพันห้า
1,006 one thousand and six วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ หนึ่งพันหก
1,007 one thousand and seven วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวิน หนึ่งพันเจ็ด
1,008 one thousand and eight วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอท หนึ่งพันแปด
1,009 one thousand and nine วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันเก้า
1,010 one thousand and ten วัน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งพันสิบ
1,011 one thousand and eleven วัน เธาเซินด์ แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่งพันสิบเอ็ด
1,012 one thousand and twelve วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวลฟว หนึ่งพันสิบสอง
1,013 one thousand and thirteen วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันสิบสาม
1,014 one thousand and fourteen วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟทีน หนึ่งพันสิบสี่
1,015 one thousand and fifteen วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันสิบห้า
1,016 one thousand and sixteen วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ทีน หนึ่งพันสิบหก
1,017 one thousand and seventeen วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่งพันสิบเจ็ด
1,018 one thousand and eighteen วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสิบแปด
1,019 one thousand and nineteen วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนนทีน หนึ่งพันสิบเก้า
1,020 one thousand and twenty วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันยี่สิบ
1,021 one thousand and twenty one วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่งพันยี่สิบเอ็ด
1,022 one thousand and twenty two วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่งพันยี่สิบสอง
1,023 one thousand and twenty three วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่งพันยี่สิบสาม
1,024 one thousand and twenty four วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที โฟ หนึ่งพันยี่สิบสี่
1,025 one thousand and twenty five วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟว หนึ่งพันยี่สิบห้า
1,026 one thousand and twenty six วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ หนึ่งพันยี่สิบหก
1,027 one thousand and twenty seven วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่งพันยี่สิบเจ็ด
1,028 one thousand and twenty eight วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่งพันยี่สิบแปด
1,029 one thousand and twenty nine วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่งพันยี่สิบเก้า
1,030 one thousand and thirty วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งพันสามสิบ
1,031 one thousand and thirty one วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที วัน หนึ่งพันสามสิบเอ็ด
1,032 one thousand and thirty two วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ทู หนึ่งพันสามสิบสอง
1,033 one thousand and thirty three วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ธรี หนึ่งพันสามสิบสาม
1,034 one thousand and thirty four วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที โฟ หนึ่งพันสามสิบสี่
1,035 one thousand and thirty five วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ไฟฟว หนึ่งพันสามสิบห้า
1,036 one thousand and thirty six วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ซิคซ์ หนึ่งพันสามสิบหก
1,037 one thousand and thirty seven วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่งพันสามสิบเจ็ด
1,038 one thousand and thirty eight วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที เอท หนึ่งพันสามสิบแปด
1,039 one thousand and thirty nine วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่งพันสามสิบเก้า
1,040 one thousand and forty วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งพันสี่สิบ
1,041 one thousand and forty one วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที วัน หนึ่งพันสี่สิบเอ็ด
1,042 one thousand and forty two วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ทู หนึ่งพันสี่สิบสอง
1,043 one thousand and forty three วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ธรี หนึ่งพันสี่สิบสาม
1,044 one thousand and forty four วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที โฟ หนึ่งพันสี่สิบสี่
1,045 one thousand and forty five วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ไฟฟว หนึ่งพันสี่สิบห้า
1,046 one thousand and forty six วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ซิคซ์ หนึ่งพันสี่สิบหก
1,047 one thousand and forty seven วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เซฟเวิน หนึ่งพันสี่สิบเจ็ด
1,048 one thousand and forty eight วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที เอท หนึ่งพันสี่สิบแปด
1,049 one thousand and forty nine วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที ไนน์ หนึ่งพันสี่สิบเก้า
1,050 one thousand and fifty วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันห้าสิบ
1,051 one thousand and fifty one วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่งพันห้าสิบเอ็ด
1,052 one thousand and fifty two วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่งพันห้าสิบสอง
1,053 one thousand and fifty three วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่งพันห้าสิบสาม
1,054 one thousand and fifty four วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที โฟ หนึ่งพันห้าสิบสี่
1,055 one thousand and fifty five วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว หนึ่งพันห้าสิบห้า
1,056 one thousand and fifty six วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ หนึ่งพันห้าสิบหก
1,057 one thousand and fifty seven วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่งพันห้าสิบเจ็ด
1,058 one thousand and fifty eight วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่งพันห้าสิบแปด
1,059 one thousand and fifty nine วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่งพันห้าสิบเก้า
1,060 one thousand and sixty วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันหกสิบ
1,061 one thousand and sixty one วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที วัน หนึ่งพันหกสิบเอ็ด
1,062 one thousand and sixty two วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ทู หนึ่งพันหกสิบสอง
1,063 one thousand and sixty three วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ธรี หนึ่งพันหกสิบสาม
1,064 one thousand and sixty four วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที โฟ หนึ่งพันหกสิบสี่
1,065 one thousand and sixty five วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว หนึ่งพันหกสิบห้า
1,066 one thousand and sixty six วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ หนึ่งพันหกสิบหก
1,067 one thousand and sixty seven วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน หนึ่งพันหกสิบเจ็ด
1,068 one thousand and sixty eight วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที เอท หนึ่งพันหกสิบแปด
1,069 one thousand and sixty nine วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ หนึ่งพันหกสิบเก้า
1,070 one thousand and seventy วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันเจ็ดสิบ
1,071 one thousand and seventy one วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ด
1,072 one thousand and seventy two วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่งพันเจ็ดสิบสอง
1,073 one thousand and seventy three วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่งพันเจ็ดสิบสาม
1,074 one thousand and seventy four วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟ หนึ่งพันเจ็ดสิบสี่
1,075 one thousand and seventy five วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว หนึ่งพันเจ็ดสิบห้า
1,076 one thousand and seventy six วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ หนึ่งพันเจ็ดสิบหก
1,077 one thousand and seventy seven วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ด
1,078 one thousand and seventy eight วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่งพันเจ็ดสิบแปด
1,079 one thousand and seventy nine วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้า
1,080 one thousand and eighty วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งพันแปดสิบ
1,081 one thousand and eighty one วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที วัน หนึ่งพันแปดสิบเอ็ด
1,082 one thousand and eighty two วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที ทู หนึ่งพันแปดสิบสอง
1,083 one thousand and eighty three วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที ธรี หนึ่งพันแปดสิบสาม
1,084 one thousand and eighty four วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที โฟ หนึ่งพันแปดสิบสี่
1,085 one thousand and eighty five วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที ไฟฟว หนึ่งพันแปดสิบห้า
1,086 one thousand and eighty six วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที ซิคซ์ หนึ่งพันแปดสิบหก
1,087 one thousand and eighty seven วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที เซฟเวิน หนึ่งพันแปดสิบเจ็ด
1,088 one thousand and eighty eight วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที เอท หนึ่งพันแปดสิบแปด
1,089 one thousand and eighty nine วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที ไนน์ หนึ่งพันแปดสิบเก้า
1,090 one thousand and ninety วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันเก้าสิบ
1,091 one thousand and ninety one วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่งพันเก้าสิบเอ็ด
1,092 one thousand and ninety two วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่งพันเก้าสิบสอง
1,093 one thousand and ninety three วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่งพันเก้าสิบสาม
1,094 one thousand and ninety four วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที โฟ หนึ่งพันเก้าสิบสี่
1,095 one thousand and ninety five วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว หนึ่งพันเก้าสิบห้า
1,096 one thousand and ninety six วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ หนึ่งพันเก้าสิบหก
1,097 one thousand and ninety seven วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่งพันเก้าสิบเจ็ด
1,098 one thousand and ninety eight วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่งพันเก้าสิบแปด
1,099 one thousand and ninety nine วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่งพันเก้าสิบเก้า
1,100 one thousand one hundred วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งพันหนึ่งร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้การแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรบางทีอาจมีอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน การถอนหรือฝากเงินกับธนาคารจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,000 ไปจนถึงเลข 1,100 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 100 ตัวอย่างเช่น 1,000 = one thousand (หนึ่งพัน) , 1,001 = one thousand and one (หนึ่งพันเอ็ด) , 1,002 = one thousand and two (หนึ่งพันสอง) , 1,003 = one thousand and three (หนึ่งพันสาม) , 1,004 = one thousand and four (หนึ่งพันสี่)