เลขภาษาอังกฤษ
100 ถึง 200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
100 one hundred วัน ฮันเดรด หนึ่งร้อย
101 one hundred and one วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งร้อยเอ็ด
102 one hundred and two วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งร้อยสอง
103 one hundred and three วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งร้อยสาม
104 one hundred and four วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ หนึ่งร้อยสี่
105 one hundred and five วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว หนึ่งร้อยห้า
106 one hundred and six วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ หนึ่งร้อยหก
107 one hundred and seven วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่งร้อยเจ็ด
108 one hundred and eight วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งร้อยแปด
109 one hundred and nine วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งร้อยเก้า
110 one hundred and ten วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งร้อยสิบ
111 one hundred and eleven วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่งร้อยสิบเอ็ด
112 one hundred and twelve วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว หนึ่งร้อยสิบสอง
113 one hundred and thirteen วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งร้อยสิบสาม
114 one hundred and fourteen วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน หนึ่งร้อยสิบสี่
115 one hundred and fifteen วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งร้อยสิบห้า
116 one hundred and sixteen วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน หนึ่งร้อยสิบหก
117 one hundred and seventeen วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่งร้อยสิบเจ็ด
118 one hundred and eighteen วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งร้อยสิบแปด
119 one hundred and nineteen วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน หนึ่งร้อยสิบเก้า
120 one hundred and twenty วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งร้อยยี่สิบ
121 one hundred and twenty one วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
122 one hundred and twenty two วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่งร้อยยี่สิบสอง
123 one hundred and twenty three วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่งร้อยยี่สิบสาม
124 one hundred and twenty four วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ หนึ่งร้อยยี่สิบสี่
125 one hundred and twenty five วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว หนึ่งร้อยยี่สิบห้า
126 one hundred and twenty six วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ หนึ่งร้อยยี่สิบหก
127 one hundred and twenty seven วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
128 one hundred and twenty eight วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่งร้อยยี่สิบแปด
129 one hundred and twenty nine วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
130 one hundred and thirty วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งร้อยสามสิบ
131 one hundred and thirty one วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
132 one hundred and thirty two วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่งร้อยสามสิบสอง
133 one hundred and thirty three วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่งร้อยสามสิบสาม
134 one hundred and thirty four วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ หนึ่งร้อยสามสิบสี่
135 one hundred and thirty five วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว หนึ่งร้อยสามสิบห้า
136 one hundred and thirty six วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ หนึ่งร้อยสามสิบหก
137 one hundred and thirty seven วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
138 one hundred and thirty eight วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่งร้อยสามสิบแปด
139 one hundred and thirty nine วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่งร้อยสามสิบเก้า
140 one hundred and forty วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งร้อยสี่สิบ
141 one hundred and forty one วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
142 one hundred and forty two วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู หนึ่งร้อยสี่สิบสอง
143 one hundred and forty three วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี หนึ่งร้อยสี่สิบสาม
144 one hundred and forty four วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ หนึ่งร้อยสี่สิบสี่
145 one hundred and forty five วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว หนึ่งร้อยสี่สิบห้า
146 one hundred and forty six วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ หนึ่งร้อยสี่สิบหก
147 one hundred and forty seven วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
148 one hundred and forty eight วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท หนึ่งร้อยสี่สิบแปด
149 one hundred and forty nine วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ หนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
150 one hundred and fifty วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งร้อยห้าสิบ
151 one hundred and fifty one วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
152 one hundred and fifty two วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่งร้อยห้าสิบสอง
153 one hundred and fifty three วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่งร้อยห้าสิบสาม
154 one hundred and fifty four วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ หนึ่งร้อยห้าสิบสี่
155 one hundred and fifty five วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว หนึ่งร้อยห้าสิบห้า
156 one hundred and fifty six วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ หนึ่งร้อยห้าสิบหก
157 one hundred and fifty seven วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
158 one hundred and fifty eight วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่งร้อยห้าสิบแปด
159 one hundred and fifty nine วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
160 one hundred and sixty วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งร้อยหกสิบ
161 one hundred and sixty one วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
162 one hundred and sixty two วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู หนึ่งร้อยหกสิบสอง
163 one hundred and sixty three วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี หนึ่งร้อยหกสิบสาม
164 one hundred and sixty four วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ หนึ่งร้อยหกสิบสี่
165 one hundred and sixty five วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว หนึ่งร้อยหกสิบห้า
166 one hundred and sixty six วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ หนึ่งร้อยหกสิบหก
167 one hundred and sixty seven วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
168 one hundred and sixty eight วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท หนึ่งร้อยหกสิบแปด
169 one hundred and sixty nine วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ หนึ่งร้อยหกสิบเก้า
170 one hundred and seventy วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
171 one hundred and seventy one วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
172 one hundred and seventy two วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
173 one hundred and seventy three วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
174 one hundred and seventy four วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
175 one hundred and seventy five วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
176 one hundred and seventy six วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
177 one hundred and seventy seven วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
178 one hundred and seventy eight วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
179 one hundred and seventy nine วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
180 one hundred and eighty วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งร้อยแปดสิบ
181 one hundred and eighty one วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
182 one hundred and eighty two วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู หนึ่งร้อยแปดสิบสอง
183 one hundred and eighty three วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี หนึ่งร้อยแปดสิบสาม
184 one hundred and eighty four วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ หนึ่งร้อยแปดสิบสี่
185 one hundred and eighty five วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว หนึ่งร้อยแปดสิบห้า
186 one hundred and eighty six วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ หนึ่งร้อยแปดสิบหก
187 one hundred and eighty seven วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
188 one hundred and eighty eight วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท หนึ่งร้อยแปดสิบแปด
189 one hundred and eighty nine วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ หนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
190 one hundred and ninety วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งร้อยเก้าสิบ
191 one hundred and ninety one วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
192 one hundred and ninety two วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
193 one hundred and ninety three วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
194 one hundred and ninety four วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
195 one hundred and ninety five วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว หนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
196 one hundred and ninety six วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ หนึ่งร้อยเก้าสิบหก
197 one hundred and ninety seven วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
198 one hundred and ninety eight วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
199 one hundred and ninety nine วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
200 two hundred ทู ฮันเดรด สองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วตัวแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นวิธีการใช้เป็นตัวเลือกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขจำนวนตัวเลขซึ่งจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้ จากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 100 ไปจนถึงเลข 200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 3 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 100 ตัวอย่างเช่น 100 = one hundred (หนึ่งร้อย) , 101 = one hundred and one (หนึ่งร้อยเอ็ด) , 102 = one hundred and two (หนึ่งร้อยสอง) , 103 = one hundred and three (หนึ่งร้อยสาม) , 104 = one hundred and four (หนึ่งร้อยสี่)