เลขภาษาอังกฤษ
1 ถึง 100

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1 one วัน หนึ่ง
2 two ทู สอง
3 three ธรี สาม
4 four โฟ สี่
5 five ไฟฟว ห้า
6 six ซิคซ์ หก
7 seven เซฟเวิน เจ็ด
8 eight เอท แปด
9 nine ไนน์ เก้า
10 ten เทน สิบ
11 eleven อีเลฟเวิน สิบเอ็ด
12 twelve ทเวลฟว สิบสอง
13 thirteen เธอทีน สิบสาม
14 fourteen โฟทีน สิบสี่
15 fifteen ฟิฟทีน สิบห้า
16 sixteen ซิคซ์ทีน สิบหก
17 seventeen เซฟเวินทีน สิบเจ็ด
18 eighteen เอททีน สิบแปด
19 nineteen ไนนทีน สิบเก้า
20 twenty ทเวนที ยี่สิบ
21 twenty one ทเวนที วัน ยี่สิบเอ็ด
22 twenty two ทเวนที ทู ยี่สิบสอง
23 twenty three ทเวนที ธรี ยี่สิบสาม
24 twenty four ทเวนที โฟ ยี่สิบสี่
25 twenty five ทเวนที ไฟฟว ยี่สิบห้า
26 twenty six ทเวนที ซิคซ์ ยี่สิบหก
27 twenty seven ทเวนที เซฟเวิน ยี่สิบเจ็ด
28 twenty eight ทเวนที เอท ยี่สิบแปด
29 twenty nine ทเวนที ไนน์ ยี่สิบเก้า
30 thirty เธอที สามสิบ
31 thirty one เธอที วัน สามสิบเอ็ด
32 thirty two เธอที ทู สามสิบสอง
33 thirty three เธอที ธรี สามสิบสาม
34 thirty four เธอที โฟ สามสิบสี่
35 thirty five เธอที ไฟฟว สามสิบห้า
36 thirty six เธอที ซิคซ์ สามสิบหก
37 thirty seven เธอที เซฟเวิน สามสิบเจ็ด
38 thirty eight เธอที เอท สามสิบแปด
39 thirty nine เธอที ไนน์ สามสิบเก้า
40 forty โฟที สี่สิบ
41 forty one โฟที วัน สี่สิบเอ็ด
42 forty two โฟที ทู สี่สิบสอง
43 forty three โฟที ธรี สี่สิบสาม
44 forty four โฟที โฟ สี่สิบสี่
45 forty five โฟที ไฟฟว สี่สิบห้า
46 forty six โฟที ซิคซ์ สี่สิบหก
47 forty seven โฟที เซฟเวิน สี่สิบเจ็ด
48 forty eight โฟที เอท สี่สิบแปด
49 forty nine โฟที ไนน์ สี่สิบเก้า
50 fifty ฟิฟที ห้าสิบ
51 fifty one ฟิฟที วัน ห้าสิบเอ็ด
52 fifty two ฟิฟที ทู ห้าสิบสอง
53 fifty three ฟิฟที ธรี ห้าสิบสาม
54 fifty four ฟิฟที โฟ ห้าสิบสี่
55 fifty five ฟิฟที ไฟฟว ห้าสิบห้า
56 fifty six ฟิฟที ซิคซ์ ห้าสิบหก
57 fifty seven ฟิฟที เซฟเวิน ห้าสิบเจ็ด
58 fifty eight ฟิฟที เอท ห้าสิบแปด
59 fifty nine ฟิฟที ไนน์ ห้าสิบเก้า
60 sixty ซิคซ์ที หกสิบ
61 sixty one ซิคซ์ที วัน หกสิบเอ็ด
62 sixty two ซิคซ์ที ทู หกสิบสอง
63 sixty three ซิคซ์ที ธรี หกสิบสาม
64 sixty four ซิคซ์ที โฟ หกสิบสี่
65 sixty five ซิคซ์ที ไฟฟว หกสิบห้า
66 sixty six ซิคซ์ที ซิคซ์ หกสิบหก
67 sixty seven ซิคซ์ที เซฟเวิน หกสิบเจ็ด
68 sixty eight ซิคซ์ที เอท หกสิบแปด
69 sixty nine ซิคซ์ที ไนน์ หกสิบเก้า
70 seventy เซฟเวินที เจ็ดสิบ
71 seventy one เซฟเวินที วัน เจ็ดสิบเอ็ด
72 seventy two เซฟเวินที ทู เจ็ดสิบสอง
73 seventy three เซฟเวินที ธรี เจ็ดสิบสาม
74 seventy four เซฟเวินที โฟ เจ็ดสิบสี่
75 seventy five เซฟเวินที ไฟฟว เจ็ดสิบห้า
76 seventy six เซฟเวินที ซิคซ์ เจ็ดสิบหก
77 seventy seven เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ดสิบเจ็ด
78 seventy eight เซฟเวินที เอท เจ็ดสิบแปด
79 seventy nine เซฟเวินที ไนน์ เจ็ดสิบเก้า
80 eighty เอที แปดสิบ
81 eighty one เอที วัน แปดสิบเอ็ด
82 eighty two เอที ทู แปดสิบสอง
83 eighty three เอที ธรี แปดสิบสาม
84 eighty four เอที โฟ แปดสิบสี่
85 eighty five เอที ไฟฟว แปดสิบห้า
86 eighty six เอที ซิคซ์ แปดสิบหก
87 eighty seven เอที เซฟเวิน แปดสิบเจ็ด
88 eighty eight เอที เอท แปดสิบแปด
89 eighty nine เอที ไนน์ แปดสิบเก้า
90 ninety ไนน์ที เก้าสิบ
91 ninety one ไนน์ที วัน เก้าสิบเอ็ด
92 ninety two ไนน์ที ทู เก้าสิบสอง
93 ninety three ไนน์ที ธรี เก้าสิบสาม
94 ninety four ไนน์ที โฟ เก้าสิบสี่
95 ninety five ไนน์ที ไฟฟว เก้าสิบห้า
96 ninety six ไนน์ที ซิคซ์ เก้าสิบหก
97 ninety seven ไนน์ที เซฟเวิน เก้าสิบเจ็ด
98 ninety eight ไนน์ที เอท เก้าสิบแปด
99 ninety nine ไนน์ที ไนน์ เก้าสิบเก้า
100 one hundred วัน ฮันเดรด หนึ่งร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสะกดตัวเลขให้เป็นตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์มากมายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรนับเลขซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1 ไปจนถึงเลข 100 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 3 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 99 ตัวอย่างเช่น 1 = one (หนึ่ง) , 2 = two (สอง) , 3 = three (สาม) , 4 = four (สี่) , 5 = five (ห้า)