เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

960,000,000 ถึง 1,000,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
960,000,000 nine hundred and sixty million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน เก้าร้อยหกสิบล้าน
961,000,000 nine hundred and sixty one million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน มิลเยิน เก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
962,000,000 nine hundred and sixty two million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู มิลเยิน เก้าร้อยหกสิบสองล้าน
963,000,000 nine hundred and sixty three million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน เก้าร้อยหกสิบสามล้าน
964,000,000 nine hundred and sixty four million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน เก้าร้อยหกสิบสี่ล้าน
965,000,000 nine hundred and sixty five million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน เก้าร้อยหกสิบห้าล้าน
966,000,000 nine hundred and sixty six million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน เก้าร้อยหกสิบหกล้าน
967,000,000 nine hundred and sixty seven million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน เก้าร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
968,000,000 nine hundred and sixty eight million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท มิลเยิน เก้าร้อยหกสิบแปดล้าน
969,000,000 nine hundred and sixty nine million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน เก้าร้อยหกสิบเก้าล้าน
970,000,000 nine hundred and seventy million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที มิลเยิน เก้าร้อยเจ็ดสิบล้าน
971,000,000 nine hundred and seventy one million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน มิลเยิน เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
972,000,000 nine hundred and seventy two million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู มิลเยิน เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
973,000,000 nine hundred and seventy three million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี มิลเยิน เก้าร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
974,000,000 nine hundred and seventy four million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ มิลเยิน เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
975,000,000 nine hundred and seventy five million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
976,000,000 nine hundred and seventy six million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน เก้าร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
977,000,000 nine hundred and seventy seven million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
978,000,000 nine hundred and seventy eight million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท มิลเยิน เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
979,000,000 nine hundred and seventy nine million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
980,000,000 nine hundred and eighty million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน เก้าร้อยแปดสิบล้าน
981,000,000 nine hundred and eighty one million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
982,000,000 nine hundred and eighty two million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน เก้าร้อยแปดสิบสองล้าน
983,000,000 nine hundred and eighty three million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน เก้าร้อยแปดสิบสามล้าน
984,000,000 nine hundred and eighty four million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน เก้าร้อยแปดสิบสี่ล้าน
985,000,000 nine hundred and eighty five million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน เก้าร้อยแปดสิบห้าล้าน
986,000,000 nine hundred and eighty six million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน เก้าร้อยแปดสิบหกล้าน
987,000,000 nine hundred and eighty seven million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน เก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
988,000,000 nine hundred and eighty eight million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน เก้าร้อยแปดสิบแปดล้าน
989,000,000 nine hundred and eighty nine million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน เก้าร้อยแปดสิบเก้าล้าน
990,000,000 nine hundred and ninety million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน เก้าร้อยเก้าสิบล้าน
991,000,000 nine hundred and ninety one million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
992,000,000 nine hundred and ninety two million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน เก้าร้อยเก้าสิบสองล้าน
993,000,000 nine hundred and ninety three million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน เก้าร้อยเก้าสิบสามล้าน
994,000,000 nine hundred and ninety four million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน เก้าร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
995,000,000 nine hundred and ninety five million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน เก้าร้อยเก้าสิบห้าล้าน
996,000,000 nine hundred and ninety six million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน เก้าร้อยเก้าสิบหกล้าน
997,000,000 nine hundred and ninety seven million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน เก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
998,000,000 nine hundred and ninety eight million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้าน
999,000,000 nine hundred and ninety nine million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
1,000,000,000 one billion วัน บิลเยิน หนึ่งพันล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 960,000,000 ไปจนถึงเลข 1,000,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 960,000,000 = nine hundred and sixty million (เก้าร้อยหกสิบล้าน) , 961,000,000 = nine hundred and sixty one million (เก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้าน) , 962,000,000 = nine hundred and sixty two million (เก้าร้อยหกสิบสองล้าน) , 963,000,000 = nine hundred and sixty three million (เก้าร้อยหกสิบสามล้าน) , 964,000,000 = nine hundred and sixty four million (เก้าร้อยหกสิบสี่ล้าน)