เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

920,000,000 ถึง 960,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
920,000,000 nine hundred and twenty million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน เก้าร้อยยี่สิบล้าน
921,000,000 nine hundred and twenty one million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
922,000,000 nine hundred and twenty two million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน เก้าร้อยยี่สิบสองล้าน
923,000,000 nine hundred and twenty three million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน เก้าร้อยยี่สิบสามล้าน
924,000,000 nine hundred and twenty four million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน เก้าร้อยยี่สิบสี่ล้าน
925,000,000 nine hundred and twenty five million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน เก้าร้อยยี่สิบห้าล้าน
926,000,000 nine hundred and twenty six million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน เก้าร้อยยี่สิบหกล้าน
927,000,000 nine hundred and twenty seven million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน เก้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
928,000,000 nine hundred and twenty eight million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน เก้าร้อยยี่สิบแปดล้าน
929,000,000 nine hundred and twenty nine million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน เก้าร้อยยี่สิบเก้าล้าน
930,000,000 nine hundred and thirty million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน เก้าร้อยสามสิบล้าน
931,000,000 nine hundred and thirty one million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน เก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
932,000,000 nine hundred and thirty two million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน เก้าร้อยสามสิบสองล้าน
933,000,000 nine hundred and thirty three million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน เก้าร้อยสามสิบสามล้าน
934,000,000 nine hundred and thirty four million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน เก้าร้อยสามสิบสี่ล้าน
935,000,000 nine hundred and thirty five million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน เก้าร้อยสามสิบห้าล้าน
936,000,000 nine hundred and thirty six million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน เก้าร้อยสามสิบหกล้าน
937,000,000 nine hundred and thirty seven million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
938,000,000 nine hundred and thirty eight million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน เก้าร้อยสามสิบแปดล้าน
939,000,000 nine hundred and thirty nine million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน เก้าร้อยสามสิบเก้าล้าน
940,000,000 nine hundred and forty million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน เก้าร้อยสี่สิบล้าน
941,000,000 nine hundred and forty one million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน มิลเยิน เก้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
942,000,000 nine hundred and forty two million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู มิลเยิน เก้าร้อยสี่สิบสองล้าน
943,000,000 nine hundred and forty three million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี มิลเยิน เก้าร้อยสี่สิบสามล้าน
944,000,000 nine hundred and forty four million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ มิลเยิน เก้าร้อยสี่สิบสี่ล้าน
945,000,000 nine hundred and forty five million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว มิลเยิน เก้าร้อยสี่สิบห้าล้าน
946,000,000 nine hundred and forty six million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ มิลเยิน เก้าร้อยสี่สิบหกล้าน
947,000,000 nine hundred and forty seven million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน มิลเยิน เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
948,000,000 nine hundred and forty eight million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท มิลเยิน เก้าร้อยสี่สิบแปดล้าน
949,000,000 nine hundred and forty nine million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ มิลเยิน เก้าร้อยสี่สิบเก้าล้าน
950,000,000 nine hundred and fifty million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที มิลเยิน เก้าร้อยห้าสิบล้าน
951,000,000 nine hundred and fifty one million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน มิลเยิน เก้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
952,000,000 nine hundred and fifty two million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู มิลเยิน เก้าร้อยห้าสิบสองล้าน
953,000,000 nine hundred and fifty three million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี มิลเยิน เก้าร้อยห้าสิบสามล้าน
954,000,000 nine hundred and fifty four million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ มิลเยิน เก้าร้อยห้าสิบสี่ล้าน
955,000,000 nine hundred and fifty five million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน เก้าร้อยห้าสิบห้าล้าน
956,000,000 nine hundred and fifty six million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน เก้าร้อยห้าสิบหกล้าน
957,000,000 nine hundred and fifty seven million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน เก้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
958,000,000 nine hundred and fifty eight million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท มิลเยิน เก้าร้อยห้าสิบแปดล้าน
959,000,000 nine hundred and fifty nine million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน เก้าร้อยห้าสิบเก้าล้าน
960,000,000 nine hundred and sixty million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน เก้าร้อยหกสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 920,000,000 ไปจนถึงเลข 960,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 920,000,000 = nine hundred and twenty million (เก้าร้อยยี่สิบล้าน) , 921,000,000 = nine hundred and twenty one million (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน) , 922,000,000 = nine hundred and twenty two million (เก้าร้อยยี่สิบสองล้าน) , 923,000,000 = nine hundred and twenty three million (เก้าร้อยยี่สิบสามล้าน) , 924,000,000 = nine hundred and twenty four million (เก้าร้อยยี่สิบสี่ล้าน)