เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

880,000,000 ถึง 920,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
880,000,000 eight hundred and eighty million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน แปดร้อยแปดสิบล้าน
881,000,000 eight hundred and eighty one million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน แปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
882,000,000 eight hundred and eighty two million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน แปดร้อยแปดสิบสองล้าน
883,000,000 eight hundred and eighty three million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน แปดร้อยแปดสิบสามล้าน
884,000,000 eight hundred and eighty four million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน แปดร้อยแปดสิบสี่ล้าน
885,000,000 eight hundred and eighty five million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน แปดร้อยแปดสิบห้าล้าน
886,000,000 eight hundred and eighty six million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน แปดร้อยแปดสิบหกล้าน
887,000,000 eight hundred and eighty seven million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน แปดร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
888,000,000 eight hundred and eighty eight million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน แปดร้อยแปดสิบแปดล้าน
889,000,000 eight hundred and eighty nine million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน แปดร้อยแปดสิบเก้าล้าน
890,000,000 eight hundred and ninety million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน แปดร้อยเก้าสิบล้าน
891,000,000 eight hundred and ninety one million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
892,000,000 eight hundred and ninety two million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน แปดร้อยเก้าสิบสองล้าน
893,000,000 eight hundred and ninety three million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน แปดร้อยเก้าสิบสามล้าน
894,000,000 eight hundred and ninety four million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน แปดร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
895,000,000 eight hundred and ninety five million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน แปดร้อยเก้าสิบห้าล้าน
896,000,000 eight hundred and ninety six million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน แปดร้อยเก้าสิบหกล้าน
897,000,000 eight hundred and ninety seven million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน แปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
898,000,000 eight hundred and ninety eight million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน แปดร้อยเก้าสิบแปดล้าน
899,000,000 eight hundred and ninety nine million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน แปดร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
900,000,000 nine hundred million ไนน์ ฮันเดรด มิลเยิน เก้าร้อยล้าน
901,000,000 nine hundred and one million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน เก้าร้อยหนึ่งล้าน
902,000,000 nine hundred and two million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน เก้าร้อยสองล้าน
903,000,000 nine hundred and three million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน เก้าร้อยสามล้าน
904,000,000 nine hundred and four million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน เก้าร้อยสี่ล้าน
905,000,000 nine hundred and five million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน เก้าร้อยห้าล้าน
906,000,000 nine hundred and six million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน เก้าร้อยหกล้าน
907,000,000 nine hundred and seven million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน เก้าร้อยเจ็ดล้าน
908,000,000 nine hundred and eight million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน เก้าร้อยแปดล้าน
909,000,000 nine hundred and nine million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน เก้าร้อยเก้าล้าน
910,000,000 nine hundred and ten million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน เก้าร้อยสิบล้าน
911,000,000 nine hundred and eleven million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน เก้าร้อยสิบเอ็ดล้าน
912,000,000 nine hundred and twelve million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน เก้าร้อยสิบสองล้าน
913,000,000 nine hundred and thirteen million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน เก้าร้อยสิบสามล้าน
914,000,000 nine hundred and fourteen million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน เก้าร้อยสิบสี่ล้าน
915,000,000 nine hundred and fifteen million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน เก้าร้อยสิบห้าล้าน
916,000,000 nine hundred and sixteen million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน เก้าร้อยสิบหกล้าน
917,000,000 nine hundred and seventeen million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน เก้าร้อยสิบเจ็ดล้าน
918,000,000 nine hundred and eighteen million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน เก้าร้อยสิบแปดล้าน
919,000,000 nine hundred and nineteen million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน เก้าร้อยสิบเก้าล้าน
920,000,000 nine hundred and twenty million ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน เก้าร้อยยี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 880,000,000 ไปจนถึงเลข 920,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 880,000,000 = eight hundred and eighty million (แปดร้อยแปดสิบล้าน) , 881,000,000 = eight hundred and eighty one million (แปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน) , 882,000,000 = eight hundred and eighty two million (แปดร้อยแปดสิบสองล้าน) , 883,000,000 = eight hundred and eighty three million (แปดร้อยแปดสิบสามล้าน) , 884,000,000 = eight hundred and eighty four million (แปดร้อยแปดสิบสี่ล้าน)