เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

840,000,000 ถึง 880,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
840,000,000 eight hundred and forty million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน แปดร้อยสี่สิบล้าน
841,000,000 eight hundred and forty one million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน มิลเยิน แปดร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
842,000,000 eight hundred and forty two million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู มิลเยิน แปดร้อยสี่สิบสองล้าน
843,000,000 eight hundred and forty three million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี มิลเยิน แปดร้อยสี่สิบสามล้าน
844,000,000 eight hundred and forty four million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ มิลเยิน แปดร้อยสี่สิบสี่ล้าน
845,000,000 eight hundred and forty five million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว มิลเยิน แปดร้อยสี่สิบห้าล้าน
846,000,000 eight hundred and forty six million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ มิลเยิน แปดร้อยสี่สิบหกล้าน
847,000,000 eight hundred and forty seven million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน มิลเยิน แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
848,000,000 eight hundred and forty eight million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท มิลเยิน แปดร้อยสี่สิบแปดล้าน
849,000,000 eight hundred and forty nine million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ มิลเยิน แปดร้อยสี่สิบเก้าล้าน
850,000,000 eight hundred and fifty million เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที มิลเยิน แปดร้อยห้าสิบล้าน
851,000,000 eight hundred and fifty one million เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน มิลเยิน แปดร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
852,000,000 eight hundred and fifty two million เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู มิลเยิน แปดร้อยห้าสิบสองล้าน
853,000,000 eight hundred and fifty three million เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี มิลเยิน แปดร้อยห้าสิบสามล้าน
854,000,000 eight hundred and fifty four million เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ มิลเยิน แปดร้อยห้าสิบสี่ล้าน
855,000,000 eight hundred and fifty five million เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน แปดร้อยห้าสิบห้าล้าน
856,000,000 eight hundred and fifty six million เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน แปดร้อยห้าสิบหกล้าน
857,000,000 eight hundred and fifty seven million เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน แปดร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
858,000,000 eight hundred and fifty eight million เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท มิลเยิน แปดร้อยห้าสิบแปดล้าน
859,000,000 eight hundred and fifty nine million เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน แปดร้อยห้าสิบเก้าล้าน
860,000,000 eight hundred and sixty million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน แปดร้อยหกสิบล้าน
861,000,000 eight hundred and sixty one million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน มิลเยิน แปดร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
862,000,000 eight hundred and sixty two million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู มิลเยิน แปดร้อยหกสิบสองล้าน
863,000,000 eight hundred and sixty three million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน แปดร้อยหกสิบสามล้าน
864,000,000 eight hundred and sixty four million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน แปดร้อยหกสิบสี่ล้าน
865,000,000 eight hundred and sixty five million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน แปดร้อยหกสิบห้าล้าน
866,000,000 eight hundred and sixty six million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน แปดร้อยหกสิบหกล้าน
867,000,000 eight hundred and sixty seven million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
868,000,000 eight hundred and sixty eight million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท มิลเยิน แปดร้อยหกสิบแปดล้าน
869,000,000 eight hundred and sixty nine million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน แปดร้อยหกสิบเก้าล้าน
870,000,000 eight hundred and seventy million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที มิลเยิน แปดร้อยเจ็ดสิบล้าน
871,000,000 eight hundred and seventy one million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน มิลเยิน แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
872,000,000 eight hundred and seventy two million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู มิลเยิน แปดร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
873,000,000 eight hundred and seventy three million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี มิลเยิน แปดร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
874,000,000 eight hundred and seventy four million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ มิลเยิน แปดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
875,000,000 eight hundred and seventy five million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน แปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
876,000,000 eight hundred and seventy six million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน แปดร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
877,000,000 eight hundred and seventy seven million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
878,000,000 eight hundred and seventy eight million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท มิลเยิน แปดร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
879,000,000 eight hundred and seventy nine million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
880,000,000 eight hundred and eighty million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน แปดร้อยแปดสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 840,000,000 ไปจนถึงเลข 880,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 840,000,000 = eight hundred and forty million (แปดร้อยสี่สิบล้าน) , 841,000,000 = eight hundred and forty one million (แปดร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน) , 842,000,000 = eight hundred and forty two million (แปดร้อยสี่สิบสองล้าน) , 843,000,000 = eight hundred and forty three million (แปดร้อยสี่สิบสามล้าน) , 844,000,000 = eight hundred and forty four million (แปดร้อยสี่สิบสี่ล้าน)