เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

800,000,000 ถึง 840,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
800,000,000 eight hundred million เอท ฮันเดรด มิลเยิน แปดร้อยล้าน
801,000,000 eight hundred and one million เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน แปดร้อยหนึ่งล้าน
802,000,000 eight hundred and two million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน แปดร้อยสองล้าน
803,000,000 eight hundred and three million เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน แปดร้อยสามล้าน
804,000,000 eight hundred and four million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน แปดร้อยสี่ล้าน
805,000,000 eight hundred and five million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน แปดร้อยห้าล้าน
806,000,000 eight hundred and six million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน แปดร้อยหกล้าน
807,000,000 eight hundred and seven million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน แปดร้อยเจ็ดล้าน
808,000,000 eight hundred and eight million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน แปดร้อยแปดล้าน
809,000,000 eight hundred and nine million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน แปดร้อยเก้าล้าน
810,000,000 eight hundred and ten million เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน แปดร้อยสิบล้าน
811,000,000 eight hundred and eleven million เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน แปดร้อยสิบเอ็ดล้าน
812,000,000 eight hundred and twelve million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน แปดร้อยสิบสองล้าน
813,000,000 eight hundred and thirteen million เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน แปดร้อยสิบสามล้าน
814,000,000 eight hundred and fourteen million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน แปดร้อยสิบสี่ล้าน
815,000,000 eight hundred and fifteen million เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน แปดร้อยสิบห้าล้าน
816,000,000 eight hundred and sixteen million เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน แปดร้อยสิบหกล้าน
817,000,000 eight hundred and seventeen million เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน แปดร้อยสิบเจ็ดล้าน
818,000,000 eight hundred and eighteen million เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน แปดร้อยสิบแปดล้าน
819,000,000 eight hundred and nineteen million เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน แปดร้อยสิบเก้าล้าน
820,000,000 eight hundred and twenty million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน แปดร้อยยี่สิบล้าน
821,000,000 eight hundred and twenty one million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน แปดร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
822,000,000 eight hundred and twenty two million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน แปดร้อยยี่สิบสองล้าน
823,000,000 eight hundred and twenty three million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน แปดร้อยยี่สิบสามล้าน
824,000,000 eight hundred and twenty four million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน แปดร้อยยี่สิบสี่ล้าน
825,000,000 eight hundred and twenty five million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน แปดร้อยยี่สิบห้าล้าน
826,000,000 eight hundred and twenty six million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน แปดร้อยยี่สิบหกล้าน
827,000,000 eight hundred and twenty seven million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน แปดร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
828,000,000 eight hundred and twenty eight million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน แปดร้อยยี่สิบแปดล้าน
829,000,000 eight hundred and twenty nine million เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน แปดร้อยยี่สิบเก้าล้าน
830,000,000 eight hundred and thirty million เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน แปดร้อยสามสิบล้าน
831,000,000 eight hundred and thirty one million เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน แปดร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
832,000,000 eight hundred and thirty two million เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน แปดร้อยสามสิบสองล้าน
833,000,000 eight hundred and thirty three million เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน แปดร้อยสามสิบสามล้าน
834,000,000 eight hundred and thirty four million เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน แปดร้อยสามสิบสี่ล้าน
835,000,000 eight hundred and thirty five million เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน แปดร้อยสามสิบห้าล้าน
836,000,000 eight hundred and thirty six million เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน แปดร้อยสามสิบหกล้าน
837,000,000 eight hundred and thirty seven million เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน แปดร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
838,000,000 eight hundred and thirty eight million เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน แปดร้อยสามสิบแปดล้าน
839,000,000 eight hundred and thirty nine million เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน แปดร้อยสามสิบเก้าล้าน
840,000,000 eight hundred and forty million เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน แปดร้อยสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 800,000,000 ไปจนถึงเลข 840,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 800,000,000 = eight hundred million (แปดร้อยล้าน) , 801,000,000 = eight hundred and one million (แปดร้อยหนึ่งล้าน) , 802,000,000 = eight hundred and two million (แปดร้อยสองล้าน) , 803,000,000 = eight hundred and three million (แปดร้อยสามล้าน) , 804,000,000 = eight hundred and four million (แปดร้อยสี่ล้าน)