เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

80,000,000 ถึง 120,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
80,000,000 eighty million เอที มิลเยิน แปดสิบล้าน
81,000,000 eighty one million เอที วัน มิลเยิน แปดสิบเอ็ดล้าน
82,000,000 eighty two million เอที ทู มิลเยิน แปดสิบสองล้าน
83,000,000 eighty three million เอที ธรี มิลเยิน แปดสิบสามล้าน
84,000,000 eighty four million เอที โฟ มิลเยิน แปดสิบสี่ล้าน
85,000,000 eighty five million เอที ไฟฟว มิลเยิน แปดสิบห้าล้าน
86,000,000 eighty six million เอที ซิคซ์ มิลเยิน แปดสิบหกล้าน
87,000,000 eighty seven million เอที เซฟเวิน มิลเยิน แปดสิบเจ็ดล้าน
88,000,000 eighty eight million เอที เอท มิลเยิน แปดสิบแปดล้าน
89,000,000 eighty nine million เอที ไนน์ มิลเยิน แปดสิบเก้าล้าน
90,000,000 ninety million ไนน์ที มิลเยิน เก้าสิบล้าน
91,000,000 ninety one million ไนน์ที วัน มิลเยิน เก้าสิบเอ็ดล้าน
92,000,000 ninety two million ไนน์ที ทู มิลเยิน เก้าสิบสองล้าน
93,000,000 ninety three million ไนน์ที ธรี มิลเยิน เก้าสิบสามล้าน
94,000,000 ninety four million ไนน์ที โฟ มิลเยิน เก้าสิบสี่ล้าน
95,000,000 ninety five million ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน เก้าสิบห้าล้าน
96,000,000 ninety six million ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน เก้าสิบหกล้าน
97,000,000 ninety seven million ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน เก้าสิบเจ็ดล้าน
98,000,000 ninety eight million ไนน์ที เอท มิลเยิน เก้าสิบแปดล้าน
99,000,000 ninety nine million ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน เก้าสิบเก้าล้าน
100,000,000 one hundred million วัน ฮันเดรด มิลเยิน หนึ่งร้อยล้าน
101,000,000 one hundred and one million วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน หนึ่งร้อยหนึ่งล้าน
102,000,000 one hundred and two million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน หนึ่งร้อยสองล้าน
103,000,000 one hundred and three million วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน หนึ่งร้อยสามล้าน
104,000,000 one hundred and four million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน หนึ่งร้อยสี่ล้าน
105,000,000 one hundred and five million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งร้อยห้าล้าน
106,000,000 one hundred and six million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งร้อยหกล้าน
107,000,000 one hundred and seven million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งร้อยเจ็ดล้าน
108,000,000 one hundred and eight million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน หนึ่งร้อยแปดล้าน
109,000,000 one hundred and nine million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน หนึ่งร้อยเก้าล้าน
110,000,000 one hundred and ten million วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน หนึ่งร้อยสิบล้าน
111,000,000 one hundred and eleven million วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้าน
112,000,000 one hundred and twelve million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน หนึ่งร้อยสิบสองล้าน
113,000,000 one hundred and thirteen million วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน หนึ่งร้อยสิบสามล้าน
114,000,000 one hundred and fourteen million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน หนึ่งร้อยสิบสี่ล้าน
115,000,000 one hundred and fifteen million วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน หนึ่งร้อยสิบห้าล้าน
116,000,000 one hundred and sixteen million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน หนึ่งร้อยสิบหกล้าน
117,000,000 one hundred and seventeen million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้าน
118,000,000 one hundred and eighteen million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน หนึ่งร้อยสิบแปดล้าน
119,000,000 one hundred and nineteen million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน หนึ่งร้อยสิบเก้าล้าน
120,000,000 one hundred and twenty million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 80,000,000 ไปจนถึงเลข 120,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 80,000,000 = eighty million (แปดสิบล้าน) , 81,000,000 = eighty one million (แปดสิบเอ็ดล้าน) , 82,000,000 = eighty two million (แปดสิบสองล้าน) , 83,000,000 = eighty three million (แปดสิบสามล้าน) , 84,000,000 = eighty four million (แปดสิบสี่ล้าน)