เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

680,000,000 ถึง 720,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
680,000,000 six hundred and eighty million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน หกร้อยแปดสิบล้าน
681,000,000 six hundred and eighty one million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
682,000,000 six hundred and eighty two million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน หกร้อยแปดสิบสองล้าน
683,000,000 six hundred and eighty three million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน หกร้อยแปดสิบสามล้าน
684,000,000 six hundred and eighty four million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน หกร้อยแปดสิบสี่ล้าน
685,000,000 six hundred and eighty five million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน หกร้อยแปดสิบห้าล้าน
686,000,000 six hundred and eighty six million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน หกร้อยแปดสิบหกล้าน
687,000,000 six hundred and eighty seven million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน หกร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
688,000,000 six hundred and eighty eight million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน หกร้อยแปดสิบแปดล้าน
689,000,000 six hundred and eighty nine million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน หกร้อยแปดสิบเก้าล้าน
690,000,000 six hundred and ninety million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน หกร้อยเก้าสิบล้าน
691,000,000 six hundred and ninety one million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน หกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
692,000,000 six hundred and ninety two million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน หกร้อยเก้าสิบสองล้าน
693,000,000 six hundred and ninety three million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน หกร้อยเก้าสิบสามล้าน
694,000,000 six hundred and ninety four million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน หกร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
695,000,000 six hundred and ninety five million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน หกร้อยเก้าสิบห้าล้าน
696,000,000 six hundred and ninety six million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน หกร้อยเก้าสิบหกล้าน
697,000,000 six hundred and ninety seven million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
698,000,000 six hundred and ninety eight million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน หกร้อยเก้าสิบแปดล้าน
699,000,000 six hundred and ninety nine million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน หกร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
700,000,000 seven hundred million เซฟเวิน ฮันเดรด มิลเยิน เจ็ดร้อยล้าน
701,000,000 seven hundred and one million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน เจ็ดร้อยหนึ่งล้าน
702,000,000 seven hundred and two million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน เจ็ดร้อยสองล้าน
703,000,000 seven hundred and three million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน เจ็ดร้อยสามล้าน
704,000,000 seven hundred and four million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน เจ็ดร้อยสี่ล้าน
705,000,000 seven hundred and five million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน เจ็ดร้อยห้าล้าน
706,000,000 seven hundred and six million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน เจ็ดร้อยหกล้าน
707,000,000 seven hundred and seven million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน เจ็ดร้อยเจ็ดล้าน
708,000,000 seven hundred and eight million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน เจ็ดร้อยแปดล้าน
709,000,000 seven hundred and nine million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน เจ็ดร้อยเก้าล้าน
710,000,000 seven hundred and ten million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน เจ็ดร้อยสิบล้าน
711,000,000 seven hundred and eleven million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้าน
712,000,000 seven hundred and twelve million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน เจ็ดร้อยสิบสองล้าน
713,000,000 seven hundred and thirteen million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน เจ็ดร้อยสิบสามล้าน
714,000,000 seven hundred and fourteen million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน เจ็ดร้อยสิบสี่ล้าน
715,000,000 seven hundred and fifteen million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน เจ็ดร้อยสิบห้าล้าน
716,000,000 seven hundred and sixteen million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน เจ็ดร้อยสิบหกล้าน
717,000,000 seven hundred and seventeen million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน เจ็ดร้อยสิบเจ็ดล้าน
718,000,000 seven hundred and eighteen million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน เจ็ดร้อยสิบแปดล้าน
719,000,000 seven hundred and nineteen million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน เจ็ดร้อยสิบเก้าล้าน
720,000,000 seven hundred and twenty million เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน เจ็ดร้อยยี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 680,000,000 ไปจนถึงเลข 720,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 680,000,000 = six hundred and eighty million (หกร้อยแปดสิบล้าน) , 681,000,000 = six hundred and eighty one million (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน) , 682,000,000 = six hundred and eighty two million (หกร้อยแปดสิบสองล้าน) , 683,000,000 = six hundred and eighty three million (หกร้อยแปดสิบสามล้าน) , 684,000,000 = six hundred and eighty four million (หกร้อยแปดสิบสี่ล้าน)