เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

600,000,000 ถึง 640,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
600,000,000 six hundred million ซิคซ์ ฮันเดรด มิลเยิน หกร้อยล้าน
601,000,000 six hundred and one million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน หกร้อยหนึ่งล้าน
602,000,000 six hundred and two million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน หกร้อยสองล้าน
603,000,000 six hundred and three million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน หกร้อยสามล้าน
604,000,000 six hundred and four million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน หกร้อยสี่ล้าน
605,000,000 six hundred and five million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน หกร้อยห้าล้าน
606,000,000 six hundred and six million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน หกร้อยหกล้าน
607,000,000 six hundred and seven million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน หกร้อยเจ็ดล้าน
608,000,000 six hundred and eight million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน หกร้อยแปดล้าน
609,000,000 six hundred and nine million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน หกร้อยเก้าล้าน
610,000,000 six hundred and ten million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน หกร้อยสิบล้าน
611,000,000 six hundred and eleven million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน หกร้อยสิบเอ็ดล้าน
612,000,000 six hundred and twelve million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน หกร้อยสิบสองล้าน
613,000,000 six hundred and thirteen million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน หกร้อยสิบสามล้าน
614,000,000 six hundred and fourteen million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน หกร้อยสิบสี่ล้าน
615,000,000 six hundred and fifteen million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน หกร้อยสิบห้าล้าน
616,000,000 six hundred and sixteen million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน หกร้อยสิบหกล้าน
617,000,000 six hundred and seventeen million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน หกร้อยสิบเจ็ดล้าน
618,000,000 six hundred and eighteen million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน หกร้อยสิบแปดล้าน
619,000,000 six hundred and nineteen million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน หกร้อยสิบเก้าล้าน
620,000,000 six hundred and twenty million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หกร้อยยี่สิบล้าน
621,000,000 six hundred and twenty one million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน หกร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
622,000,000 six hundred and twenty two million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน หกร้อยยี่สิบสองล้าน
623,000,000 six hundred and twenty three million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน หกร้อยยี่สิบสามล้าน
624,000,000 six hundred and twenty four million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน หกร้อยยี่สิบสี่ล้าน
625,000,000 six hundred and twenty five million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน หกร้อยยี่สิบห้าล้าน
626,000,000 six hundred and twenty six million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน หกร้อยยี่สิบหกล้าน
627,000,000 six hundred and twenty seven million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน หกร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
628,000,000 six hundred and twenty eight million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน หกร้อยยี่สิบแปดล้าน
629,000,000 six hundred and twenty nine million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน หกร้อยยี่สิบเก้าล้าน
630,000,000 six hundred and thirty million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน หกร้อยสามสิบล้าน
631,000,000 six hundred and thirty one million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน หกร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
632,000,000 six hundred and thirty two million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน หกร้อยสามสิบสองล้าน
633,000,000 six hundred and thirty three million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน หกร้อยสามสิบสามล้าน
634,000,000 six hundred and thirty four million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน หกร้อยสามสิบสี่ล้าน
635,000,000 six hundred and thirty five million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน หกร้อยสามสิบห้าล้าน
636,000,000 six hundred and thirty six million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน หกร้อยสามสิบหกล้าน
637,000,000 six hundred and thirty seven million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน หกร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
638,000,000 six hundred and thirty eight million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน หกร้อยสามสิบแปดล้าน
639,000,000 six hundred and thirty nine million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน หกร้อยสามสิบเก้าล้าน
640,000,000 six hundred and forty million ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน หกร้อยสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 600,000,000 ไปจนถึงเลข 640,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 600,000,000 = six hundred million (หกร้อยล้าน) , 601,000,000 = six hundred and one million (หกร้อยหนึ่งล้าน) , 602,000,000 = six hundred and two million (หกร้อยสองล้าน) , 603,000,000 = six hundred and three million (หกร้อยสามล้าน) , 604,000,000 = six hundred and four million (หกร้อยสี่ล้าน)