เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

560,000,000 ถึง 600,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
560,000,000 five hundred and sixty million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน ห้าร้อยหกสิบล้าน
561,000,000 five hundred and sixty one million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน มิลเยิน ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
562,000,000 five hundred and sixty two million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู มิลเยิน ห้าร้อยหกสิบสองล้าน
563,000,000 five hundred and sixty three million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน ห้าร้อยหกสิบสามล้าน
564,000,000 five hundred and sixty four million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน ห้าร้อยหกสิบสี่ล้าน
565,000,000 five hundred and sixty five million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน ห้าร้อยหกสิบห้าล้าน
566,000,000 five hundred and sixty six million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน ห้าร้อยหกสิบหกล้าน
567,000,000 five hundred and sixty seven million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน ห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
568,000,000 five hundred and sixty eight million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท มิลเยิน ห้าร้อยหกสิบแปดล้าน
569,000,000 five hundred and sixty nine million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน ห้าร้อยหกสิบเก้าล้าน
570,000,000 five hundred and seventy million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที มิลเยิน ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน
571,000,000 five hundred and seventy one million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน มิลเยิน ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
572,000,000 five hundred and seventy two million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู มิลเยิน ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
573,000,000 five hundred and seventy three million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี มิลเยิน ห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
574,000,000 five hundred and seventy four million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ มิลเยิน ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
575,000,000 five hundred and seventy five million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
576,000,000 five hundred and seventy six million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
577,000,000 five hundred and seventy seven million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
578,000,000 five hundred and seventy eight million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท มิลเยิน ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
579,000,000 five hundred and seventy nine million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
580,000,000 five hundred and eighty million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน ห้าร้อยแปดสิบล้าน
581,000,000 five hundred and eighty one million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
582,000,000 five hundred and eighty two million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน ห้าร้อยแปดสิบสองล้าน
583,000,000 five hundred and eighty three million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน ห้าร้อยแปดสิบสามล้าน
584,000,000 five hundred and eighty four million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน ห้าร้อยแปดสิบสี่ล้าน
585,000,000 five hundred and eighty five million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน ห้าร้อยแปดสิบห้าล้าน
586,000,000 five hundred and eighty six million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน ห้าร้อยแปดสิบหกล้าน
587,000,000 five hundred and eighty seven million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
588,000,000 five hundred and eighty eight million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน ห้าร้อยแปดสิบแปดล้าน
589,000,000 five hundred and eighty nine million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน ห้าร้อยแปดสิบเก้าล้าน
590,000,000 five hundred and ninety million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน ห้าร้อยเก้าสิบล้าน
591,000,000 five hundred and ninety one million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
592,000,000 five hundred and ninety two million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน ห้าร้อยเก้าสิบสองล้าน
593,000,000 five hundred and ninety three million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน ห้าร้อยเก้าสิบสามล้าน
594,000,000 five hundred and ninety four million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน ห้าร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
595,000,000 five hundred and ninety five million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน ห้าร้อยเก้าสิบห้าล้าน
596,000,000 five hundred and ninety six million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน ห้าร้อยเก้าสิบหกล้าน
597,000,000 five hundred and ninety seven million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
598,000,000 five hundred and ninety eight million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน ห้าร้อยเก้าสิบแปดล้าน
599,000,000 five hundred and ninety nine million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน ห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
600,000,000 six hundred million ซิคซ์ ฮันเดรด มิลเยิน หกร้อยล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 560,000,000 ไปจนถึงเลข 600,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 560,000,000 = five hundred and sixty million (ห้าร้อยหกสิบล้าน) , 561,000,000 = five hundred and sixty one million (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้าน) , 562,000,000 = five hundred and sixty two million (ห้าร้อยหกสิบสองล้าน) , 563,000,000 = five hundred and sixty three million (ห้าร้อยหกสิบสามล้าน) , 564,000,000 = five hundred and sixty four million (ห้าร้อยหกสิบสี่ล้าน)