เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

480,000,000 ถึง 520,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
480,000,000 four hundred and eighty million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน สี่ร้อยแปดสิบล้าน
481,000,000 four hundred and eighty one million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
482,000,000 four hundred and eighty two million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน สี่ร้อยแปดสิบสองล้าน
483,000,000 four hundred and eighty three million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน สี่ร้อยแปดสิบสามล้าน
484,000,000 four hundred and eighty four million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน สี่ร้อยแปดสิบสี่ล้าน
485,000,000 four hundred and eighty five million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน สี่ร้อยแปดสิบห้าล้าน
486,000,000 four hundred and eighty six million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน สี่ร้อยแปดสิบหกล้าน
487,000,000 four hundred and eighty seven million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
488,000,000 four hundred and eighty eight million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน สี่ร้อยแปดสิบแปดล้าน
489,000,000 four hundred and eighty nine million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน สี่ร้อยแปดสิบเก้าล้าน
490,000,000 four hundred and ninety million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน สี่ร้อยเก้าสิบล้าน
491,000,000 four hundred and ninety one million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
492,000,000 four hundred and ninety two million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน สี่ร้อยเก้าสิบสองล้าน
493,000,000 four hundred and ninety three million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน สี่ร้อยเก้าสิบสามล้าน
494,000,000 four hundred and ninety four million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน สี่ร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
495,000,000 four hundred and ninety five million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน สี่ร้อยเก้าสิบห้าล้าน
496,000,000 four hundred and ninety six million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน สี่ร้อยเก้าสิบหกล้าน
497,000,000 four hundred and ninety seven million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน สี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
498,000,000 four hundred and ninety eight million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน สี่ร้อยเก้าสิบแปดล้าน
499,000,000 four hundred and ninety nine million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
500,000,000 five hundred million ไฟฟว ฮันเดรด มิลเยิน ห้าร้อยล้าน
501,000,000 five hundred and one million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน ห้าร้อยหนึ่งล้าน
502,000,000 five hundred and two million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน ห้าร้อยสองล้าน
503,000,000 five hundred and three million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน ห้าร้อยสามล้าน
504,000,000 five hundred and four million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน ห้าร้อยสี่ล้าน
505,000,000 five hundred and five million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน ห้าร้อยห้าล้าน
506,000,000 five hundred and six million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน ห้าร้อยหกล้าน
507,000,000 five hundred and seven million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน ห้าร้อยเจ็ดล้าน
508,000,000 five hundred and eight million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน ห้าร้อยแปดล้าน
509,000,000 five hundred and nine million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน ห้าร้อยเก้าล้าน
510,000,000 five hundred and ten million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน ห้าร้อยสิบล้าน
511,000,000 five hundred and eleven million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน ห้าร้อยสิบเอ็ดล้าน
512,000,000 five hundred and twelve million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน ห้าร้อยสิบสองล้าน
513,000,000 five hundred and thirteen million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน ห้าร้อยสิบสามล้าน
514,000,000 five hundred and fourteen million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน ห้าร้อยสิบสี่ล้าน
515,000,000 five hundred and fifteen million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน ห้าร้อยสิบห้าล้าน
516,000,000 five hundred and sixteen million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน ห้าร้อยสิบหกล้าน
517,000,000 five hundred and seventeen million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน ห้าร้อยสิบเจ็ดล้าน
518,000,000 five hundred and eighteen million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน ห้าร้อยสิบแปดล้าน
519,000,000 five hundred and nineteen million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน ห้าร้อยสิบเก้าล้าน
520,000,000 five hundred and twenty million ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน ห้าร้อยยี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 480,000,000 ไปจนถึงเลข 520,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 480,000,000 = four hundred and eighty million (สี่ร้อยแปดสิบล้าน) , 481,000,000 = four hundred and eighty one million (สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน) , 482,000,000 = four hundred and eighty two million (สี่ร้อยแปดสิบสองล้าน) , 483,000,000 = four hundred and eighty three million (สี่ร้อยแปดสิบสามล้าน) , 484,000,000 = four hundred and eighty four million (สี่ร้อยแปดสิบสี่ล้าน)