เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

440,000,000 ถึง 480,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
440,000,000 four hundred and forty million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน สี่ร้อยสี่สิบล้าน
441,000,000 four hundred and forty one million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน มิลเยิน สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
442,000,000 four hundred and forty two million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู มิลเยิน สี่ร้อยสี่สิบสองล้าน
443,000,000 four hundred and forty three million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี มิลเยิน สี่ร้อยสี่สิบสามล้าน
444,000,000 four hundred and forty four million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ มิลเยิน สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้าน
445,000,000 four hundred and forty five million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว มิลเยิน สี่ร้อยสี่สิบห้าล้าน
446,000,000 four hundred and forty six million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ มิลเยิน สี่ร้อยสี่สิบหกล้าน
447,000,000 four hundred and forty seven million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน มิลเยิน สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
448,000,000 four hundred and forty eight million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท มิลเยิน สี่ร้อยสี่สิบแปดล้าน
449,000,000 four hundred and forty nine million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ มิลเยิน สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้าน
450,000,000 four hundred and fifty million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที มิลเยิน สี่ร้อยห้าสิบล้าน
451,000,000 four hundred and fifty one million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน มิลเยิน สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
452,000,000 four hundred and fifty two million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู มิลเยิน สี่ร้อยห้าสิบสองล้าน
453,000,000 four hundred and fifty three million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี มิลเยิน สี่ร้อยห้าสิบสามล้าน
454,000,000 four hundred and fifty four million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ มิลเยิน สี่ร้อยห้าสิบสี่ล้าน
455,000,000 four hundred and fifty five million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน สี่ร้อยห้าสิบห้าล้าน
456,000,000 four hundred and fifty six million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน สี่ร้อยห้าสิบหกล้าน
457,000,000 four hundred and fifty seven million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
458,000,000 four hundred and fifty eight million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท มิลเยิน สี่ร้อยห้าสิบแปดล้าน
459,000,000 four hundred and fifty nine million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน สี่ร้อยห้าสิบเก้าล้าน
460,000,000 four hundred and sixty million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน สี่ร้อยหกสิบล้าน
461,000,000 four hundred and sixty one million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน มิลเยิน สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
462,000,000 four hundred and sixty two million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู มิลเยิน สี่ร้อยหกสิบสองล้าน
463,000,000 four hundred and sixty three million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน สี่ร้อยหกสิบสามล้าน
464,000,000 four hundred and sixty four million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน สี่ร้อยหกสิบสี่ล้าน
465,000,000 four hundred and sixty five million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน สี่ร้อยหกสิบห้าล้าน
466,000,000 four hundred and sixty six million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน สี่ร้อยหกสิบหกล้าน
467,000,000 four hundred and sixty seven million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน สี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
468,000,000 four hundred and sixty eight million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท มิลเยิน สี่ร้อยหกสิบแปดล้าน
469,000,000 four hundred and sixty nine million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน สี่ร้อยหกสิบเก้าล้าน
470,000,000 four hundred and seventy million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที มิลเยิน สี่ร้อยเจ็ดสิบล้าน
471,000,000 four hundred and seventy one million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน มิลเยิน สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
472,000,000 four hundred and seventy two million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู มิลเยิน สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
473,000,000 four hundred and seventy three million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี มิลเยิน สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
474,000,000 four hundred and seventy four million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ มิลเยิน สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
475,000,000 four hundred and seventy five million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
476,000,000 four hundred and seventy six million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน สี่ร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
477,000,000 four hundred and seventy seven million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
478,000,000 four hundred and seventy eight million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท มิลเยิน สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
479,000,000 four hundred and seventy nine million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
480,000,000 four hundred and eighty million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน สี่ร้อยแปดสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 440,000,000 ไปจนถึงเลข 480,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 440,000,000 = four hundred and forty million (สี่ร้อยสี่สิบล้าน) , 441,000,000 = four hundred and forty one million (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน) , 442,000,000 = four hundred and forty two million (สี่ร้อยสี่สิบสองล้าน) , 443,000,000 = four hundred and forty three million (สี่ร้อยสี่สิบสามล้าน) , 444,000,000 = four hundred and forty four million (สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้าน)