เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

400,000,000 ถึง 440,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
400,000,000 four hundred million โฟ ฮันเดรด มิลเยิน สี่ร้อยล้าน
401,000,000 four hundred and one million โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน สี่ร้อยหนึ่งล้าน
402,000,000 four hundred and two million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน สี่ร้อยสองล้าน
403,000,000 four hundred and three million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน สี่ร้อยสามล้าน
404,000,000 four hundred and four million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน สี่ร้อยสี่ล้าน
405,000,000 four hundred and five million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน สี่ร้อยห้าล้าน
406,000,000 four hundred and six million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน สี่ร้อยหกล้าน
407,000,000 four hundred and seven million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน สี่ร้อยเจ็ดล้าน
408,000,000 four hundred and eight million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน สี่ร้อยแปดล้าน
409,000,000 four hundred and nine million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน สี่ร้อยเก้าล้าน
410,000,000 four hundred and ten million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน สี่ร้อยสิบล้าน
411,000,000 four hundred and eleven million โฟ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน สี่ร้อยสิบเอ็ดล้าน
412,000,000 four hundred and twelve million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน สี่ร้อยสิบสองล้าน
413,000,000 four hundred and thirteen million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน สี่ร้อยสิบสามล้าน
414,000,000 four hundred and fourteen million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน สี่ร้อยสิบสี่ล้าน
415,000,000 four hundred and fifteen million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน สี่ร้อยสิบห้าล้าน
416,000,000 four hundred and sixteen million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน สี่ร้อยสิบหกล้าน
417,000,000 four hundred and seventeen million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน สี่ร้อยสิบเจ็ดล้าน
418,000,000 four hundred and eighteen million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน สี่ร้อยสิบแปดล้าน
419,000,000 four hundred and nineteen million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน สี่ร้อยสิบเก้าล้าน
420,000,000 four hundred and twenty million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน สี่ร้อยยี่สิบล้าน
421,000,000 four hundred and twenty one million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
422,000,000 four hundred and twenty two million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน สี่ร้อยยี่สิบสองล้าน
423,000,000 four hundred and twenty three million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน สี่ร้อยยี่สิบสามล้าน
424,000,000 four hundred and twenty four million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้าน
425,000,000 four hundred and twenty five million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน สี่ร้อยยี่สิบห้าล้าน
426,000,000 four hundred and twenty six million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน สี่ร้อยยี่สิบหกล้าน
427,000,000 four hundred and twenty seven million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
428,000,000 four hundred and twenty eight million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน สี่ร้อยยี่สิบแปดล้าน
429,000,000 four hundred and twenty nine million โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน สี่ร้อยยี่สิบเก้าล้าน
430,000,000 four hundred and thirty million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน สี่ร้อยสามสิบล้าน
431,000,000 four hundred and thirty one million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน สี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
432,000,000 four hundred and thirty two million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน สี่ร้อยสามสิบสองล้าน
433,000,000 four hundred and thirty three million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน สี่ร้อยสามสิบสามล้าน
434,000,000 four hundred and thirty four million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน สี่ร้อยสามสิบสี่ล้าน
435,000,000 four hundred and thirty five million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน สี่ร้อยสามสิบห้าล้าน
436,000,000 four hundred and thirty six million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน สี่ร้อยสามสิบหกล้าน
437,000,000 four hundred and thirty seven million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
438,000,000 four hundred and thirty eight million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน สี่ร้อยสามสิบแปดล้าน
439,000,000 four hundred and thirty nine million โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน สี่ร้อยสามสิบเก้าล้าน
440,000,000 four hundred and forty million โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน สี่ร้อยสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 400,000,000 ไปจนถึงเลข 440,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 400,000,000 = four hundred million (สี่ร้อยล้าน) , 401,000,000 = four hundred and one million (สี่ร้อยหนึ่งล้าน) , 402,000,000 = four hundred and two million (สี่ร้อยสองล้าน) , 403,000,000 = four hundred and three million (สี่ร้อยสามล้าน) , 404,000,000 = four hundred and four million (สี่ร้อยสี่ล้าน)