เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ
40,000,000 ถึง 80,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
40,000,000 forty million โฟที มิลเยิน สี่สิบล้าน
41,000,000 forty one million โฟที วัน มิลเยิน สี่สิบเอ็ดล้าน
42,000,000 forty two million โฟที ทู มิลเยิน สี่สิบสองล้าน
43,000,000 forty three million โฟที ธรี มิลเยิน สี่สิบสามล้าน
44,000,000 forty four million โฟที โฟ มิลเยิน สี่สิบสี่ล้าน
45,000,000 forty five million โฟที ไฟฟว มิลเยิน สี่สิบห้าล้าน
46,000,000 forty six million โฟที ซิคซ์ มิลเยิน สี่สิบหกล้าน
47,000,000 forty seven million โฟที เซฟเวิน มิลเยิน สี่สิบเจ็ดล้าน
48,000,000 forty eight million โฟที เอท มิลเยิน สี่สิบแปดล้าน
49,000,000 forty nine million โฟที ไนน์ มิลเยิน สี่สิบเก้าล้าน
50,000,000 fifty million ฟิฟที มิลเยิน ห้าสิบล้าน
51,000,000 fifty one million ฟิฟที วัน มิลเยิน ห้าสิบเอ็ดล้าน
52,000,000 fifty two million ฟิฟที ทู มิลเยิน ห้าสิบสองล้าน
53,000,000 fifty three million ฟิฟที ธรี มิลเยิน ห้าสิบสามล้าน
54,000,000 fifty four million ฟิฟที โฟ มิลเยิน ห้าสิบสี่ล้าน
55,000,000 fifty five million ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน ห้าสิบห้าล้าน
56,000,000 fifty six million ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน ห้าสิบหกล้าน
57,000,000 fifty seven million ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน ห้าสิบเจ็ดล้าน
58,000,000 fifty eight million ฟิฟที เอท มิลเยิน ห้าสิบแปดล้าน
59,000,000 fifty nine million ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน ห้าสิบเก้าล้าน
60,000,000 sixty million ซิคซ์ที มิลเยิน หกสิบล้าน
61,000,000 sixty one million ซิคซ์ที วัน มิลเยิน หกสิบเอ็ดล้าน
62,000,000 sixty two million ซิคซ์ที ทู มิลเยิน หกสิบสองล้าน
63,000,000 sixty three million ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน หกสิบสามล้าน
64,000,000 sixty four million ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน หกสิบสี่ล้าน
65,000,000 sixty five million ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน หกสิบห้าล้าน
66,000,000 sixty six million ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน หกสิบหกล้าน
67,000,000 sixty seven million ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน หกสิบเจ็ดล้าน
68,000,000 sixty eight million ซิคซ์ที เอท มิลเยิน หกสิบแปดล้าน
69,000,000 sixty nine million ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน หกสิบเก้าล้าน
70,000,000 seventy million เซฟเวินที มิลเยิน เจ็ดสิบล้าน
71,000,000 seventy one million เซฟเวินที วัน มิลเยิน เจ็ดสิบเอ็ดล้าน
72,000,000 seventy two million เซฟเวินที ทู มิลเยิน เจ็ดสิบสองล้าน
73,000,000 seventy three million เซฟเวินที ธรี มิลเยิน เจ็ดสิบสามล้าน
74,000,000 seventy four million เซฟเวินที โฟ มิลเยิน เจ็ดสิบสี่ล้าน
75,000,000 seventy five million เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน เจ็ดสิบห้าล้าน
76,000,000 seventy six million เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน เจ็ดสิบหกล้าน
77,000,000 seventy seven million เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน เจ็ดสิบเจ็ดล้าน
78,000,000 seventy eight million เซฟเวินที เอท มิลเยิน เจ็ดสิบแปดล้าน
79,000,000 seventy nine million เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน เจ็ดสิบเก้าล้าน
80,000,000 eighty million เอที มิลเยิน แปดสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 40,000,000 ไปจนถึงเลข 80,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 8 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 40,000,000 = forty million (สี่สิบล้าน) , 41,000,000 = forty one million (สี่สิบเอ็ดล้าน) , 42,000,000 = forty two million (สี่สิบสองล้าน) , 43,000,000 = forty three million (สี่สิบสามล้าน) , 44,000,000 = forty four million (สี่สิบสี่ล้าน)