เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

360,000,000 ถึง 400,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
360,000,000 three hundred and sixty million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน สามร้อยหกสิบล้าน
361,000,000 three hundred and sixty one million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน มิลเยิน สามร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
362,000,000 three hundred and sixty two million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู มิลเยิน สามร้อยหกสิบสองล้าน
363,000,000 three hundred and sixty three million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน สามร้อยหกสิบสามล้าน
364,000,000 three hundred and sixty four million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน สามร้อยหกสิบสี่ล้าน
365,000,000 three hundred and sixty five million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน สามร้อยหกสิบห้าล้าน
366,000,000 three hundred and sixty six million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน สามร้อยหกสิบหกล้าน
367,000,000 three hundred and sixty seven million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน สามร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
368,000,000 three hundred and sixty eight million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท มิลเยิน สามร้อยหกสิบแปดล้าน
369,000,000 three hundred and sixty nine million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน สามร้อยหกสิบเก้าล้าน
370,000,000 three hundred and seventy million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที มิลเยิน สามร้อยเจ็ดสิบล้าน
371,000,000 three hundred and seventy one million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน มิลเยิน สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
372,000,000 three hundred and seventy two million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู มิลเยิน สามร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
373,000,000 three hundred and seventy three million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี มิลเยิน สามร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
374,000,000 three hundred and seventy four million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ มิลเยิน สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
375,000,000 three hundred and seventy five million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
376,000,000 three hundred and seventy six million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน สามร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
377,000,000 three hundred and seventy seven million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
378,000,000 three hundred and seventy eight million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท มิลเยิน สามร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
379,000,000 three hundred and seventy nine million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน สามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
380,000,000 three hundred and eighty million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน สามร้อยแปดสิบล้าน
381,000,000 three hundred and eighty one million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
382,000,000 three hundred and eighty two million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน สามร้อยแปดสิบสองล้าน
383,000,000 three hundred and eighty three million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน สามร้อยแปดสิบสามล้าน
384,000,000 three hundred and eighty four million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน สามร้อยแปดสิบสี่ล้าน
385,000,000 three hundred and eighty five million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน สามร้อยแปดสิบห้าล้าน
386,000,000 three hundred and eighty six million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน สามร้อยแปดสิบหกล้าน
387,000,000 three hundred and eighty seven million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
388,000,000 three hundred and eighty eight million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน สามร้อยแปดสิบแปดล้าน
389,000,000 three hundred and eighty nine million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน สามร้อยแปดสิบเก้าล้าน
390,000,000 three hundred and ninety million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน สามร้อยเก้าสิบล้าน
391,000,000 three hundred and ninety one million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน สามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
392,000,000 three hundred and ninety two million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน สามร้อยเก้าสิบสองล้าน
393,000,000 three hundred and ninety three million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน สามร้อยเก้าสิบสามล้าน
394,000,000 three hundred and ninety four million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน สามร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
395,000,000 three hundred and ninety five million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน สามร้อยเก้าสิบห้าล้าน
396,000,000 three hundred and ninety six million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน สามร้อยเก้าสิบหกล้าน
397,000,000 three hundred and ninety seven million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
398,000,000 three hundred and ninety eight million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน สามร้อยเก้าสิบแปดล้าน
399,000,000 three hundred and ninety nine million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน สามร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
400,000,000 four hundred million โฟ ฮันเดรด มิลเยิน สี่ร้อยล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 360,000,000 ไปจนถึงเลข 400,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 360,000,000 = three hundred and sixty million (สามร้อยหกสิบล้าน) , 361,000,000 = three hundred and sixty one million (สามร้อยหกสิบเอ็ดล้าน) , 362,000,000 = three hundred and sixty two million (สามร้อยหกสิบสองล้าน) , 363,000,000 = three hundred and sixty three million (สามร้อยหกสิบสามล้าน) , 364,000,000 = three hundred and sixty four million (สามร้อยหกสิบสี่ล้าน)