เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

3,320,000,000 ถึง 3,360,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
3,320,000,000 three billion three hundred and twenty million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน สามพันสามร้อยยี่สิบล้าน
3,321,000,000 three billion three hundred and twenty one million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน สามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
3,322,000,000 three billion three hundred and twenty two million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน สามพันสามร้อยยี่สิบสองล้าน
3,323,000,000 three billion three hundred and twenty three million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน สามพันสามร้อยยี่สิบสามล้าน
3,324,000,000 three billion three hundred and twenty four million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน สามพันสามร้อยยี่สิบสี่ล้าน
3,325,000,000 three billion three hundred and twenty five million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน สามพันสามร้อยยี่สิบห้าล้าน
3,326,000,000 three billion three hundred and twenty six million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน สามพันสามร้อยยี่สิบหกล้าน
3,327,000,000 three billion three hundred and twenty seven million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน สามพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
3,328,000,000 three billion three hundred and twenty eight million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน สามพันสามร้อยยี่สิบแปดล้าน
3,329,000,000 three billion three hundred and twenty nine million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน สามพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้าน
3,330,000,000 three billion three hundred and thirty million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน สามพันสามร้อยสามสิบล้าน
3,331,000,000 three billion three hundred and thirty one million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน สามพันสามร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
3,332,000,000 three billion three hundred and thirty two million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน สามพันสามร้อยสามสิบสองล้าน
3,333,000,000 three billion three hundred and thirty three million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน สามพันสามร้อยสามสิบสามล้าน
3,334,000,000 three billion three hundred and thirty four million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน สามพันสามร้อยสามสิบสี่ล้าน
3,335,000,000 three billion three hundred and thirty five million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน สามพันสามร้อยสามสิบห้าล้าน
3,336,000,000 three billion three hundred and thirty six million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน สามพันสามร้อยสามสิบหกล้าน
3,337,000,000 three billion three hundred and thirty seven million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน สามพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
3,338,000,000 three billion three hundred and thirty eight million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน สามพันสามร้อยสามสิบแปดล้าน
3,339,000,000 three billion three hundred and thirty nine million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน สามพันสามร้อยสามสิบเก้าล้าน
3,340,000,000 three billion three hundred and forty million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน สามพันสามร้อยสี่สิบล้าน
3,341,000,000 three billion three hundred and forty one million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน มิลเยิน สามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
3,342,000,000 three billion three hundred and forty two million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู มิลเยิน สามพันสามร้อยสี่สิบสองล้าน
3,343,000,000 three billion three hundred and forty three million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี มิลเยิน สามพันสามร้อยสี่สิบสามล้าน
3,344,000,000 three billion three hundred and forty four million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ มิลเยิน สามพันสามร้อยสี่สิบสี่ล้าน
3,345,000,000 three billion three hundred and forty five million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว มิลเยิน สามพันสามร้อยสี่สิบห้าล้าน
3,346,000,000 three billion three hundred and forty six million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ มิลเยิน สามพันสามร้อยสี่สิบหกล้าน
3,347,000,000 three billion three hundred and forty seven million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน มิลเยิน สามพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
3,348,000,000 three billion three hundred and forty eight million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท มิลเยิน สามพันสามร้อยสี่สิบแปดล้าน
3,349,000,000 three billion three hundred and forty nine million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ มิลเยิน สามพันสามร้อยสี่สิบเก้าล้าน
3,350,000,000 three billion three hundred and fifty million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที มิลเยิน สามพันสามร้อยห้าสิบล้าน
3,351,000,000 three billion three hundred and fifty one million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน มิลเยิน สามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
3,352,000,000 three billion three hundred and fifty two million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู มิลเยิน สามพันสามร้อยห้าสิบสองล้าน
3,353,000,000 three billion three hundred and fifty three million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี มิลเยิน สามพันสามร้อยห้าสิบสามล้าน
3,354,000,000 three billion three hundred and fifty four million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ มิลเยิน สามพันสามร้อยห้าสิบสี่ล้าน
3,355,000,000 three billion three hundred and fifty five million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน สามพันสามร้อยห้าสิบห้าล้าน
3,356,000,000 three billion three hundred and fifty six million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน สามพันสามร้อยห้าสิบหกล้าน
3,357,000,000 three billion three hundred and fifty seven million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน สามพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
3,358,000,000 three billion three hundred and fifty eight million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท มิลเยิน สามพันสามร้อยห้าสิบแปดล้าน
3,359,000,000 three billion three hundred and fifty nine million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน สามพันสามร้อยห้าสิบเก้าล้าน
3,360,000,000 three billion three hundred and sixty million ธรี บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน สามพันสามร้อยหกสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 3,320,000,000 ไปจนถึงเลข 3,360,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 3,320,000,000 = three billion three hundred and twenty million (สามพันสามร้อยยี่สิบล้าน) , 3,321,000,000 = three billion three hundred and twenty one million (สามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน) , 3,322,000,000 = three billion three hundred and twenty two million (สามพันสามร้อยยี่สิบสองล้าน) , 3,323,000,000 = three billion three hundred and twenty three million (สามพันสามร้อยยี่สิบสามล้าน) , 3,324,000,000 = three billion three hundred and twenty four million (สามพันสามร้อยยี่สิบสี่ล้าน)