เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

320,000,000 ถึง 360,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
320,000,000 three hundred and twenty million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน สามร้อยยี่สิบล้าน
321,000,000 three hundred and twenty one million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
322,000,000 three hundred and twenty two million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน สามร้อยยี่สิบสองล้าน
323,000,000 three hundred and twenty three million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน สามร้อยยี่สิบสามล้าน
324,000,000 three hundred and twenty four million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน สามร้อยยี่สิบสี่ล้าน
325,000,000 three hundred and twenty five million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน สามร้อยยี่สิบห้าล้าน
326,000,000 three hundred and twenty six million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน สามร้อยยี่สิบหกล้าน
327,000,000 three hundred and twenty seven million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
328,000,000 three hundred and twenty eight million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน สามร้อยยี่สิบแปดล้าน
329,000,000 three hundred and twenty nine million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน สามร้อยยี่สิบเก้าล้าน
330,000,000 three hundred and thirty million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน สามร้อยสามสิบล้าน
331,000,000 three hundred and thirty one million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน สามร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
332,000,000 three hundred and thirty two million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน สามร้อยสามสิบสองล้าน
333,000,000 three hundred and thirty three million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน สามร้อยสามสิบสามล้าน
334,000,000 three hundred and thirty four million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน สามร้อยสามสิบสี่ล้าน
335,000,000 three hundred and thirty five million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน สามร้อยสามสิบห้าล้าน
336,000,000 three hundred and thirty six million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน สามร้อยสามสิบหกล้าน
337,000,000 three hundred and thirty seven million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน สามร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
338,000,000 three hundred and thirty eight million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน สามร้อยสามสิบแปดล้าน
339,000,000 three hundred and thirty nine million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน สามร้อยสามสิบเก้าล้าน
340,000,000 three hundred and forty million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน สามร้อยสี่สิบล้าน
341,000,000 three hundred and forty one million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน มิลเยิน สามร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
342,000,000 three hundred and forty two million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู มิลเยิน สามร้อยสี่สิบสองล้าน
343,000,000 three hundred and forty three million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี มิลเยิน สามร้อยสี่สิบสามล้าน
344,000,000 three hundred and forty four million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ มิลเยิน สามร้อยสี่สิบสี่ล้าน
345,000,000 three hundred and forty five million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว มิลเยิน สามร้อยสี่สิบห้าล้าน
346,000,000 three hundred and forty six million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ มิลเยิน สามร้อยสี่สิบหกล้าน
347,000,000 three hundred and forty seven million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน มิลเยิน สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
348,000,000 three hundred and forty eight million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท มิลเยิน สามร้อยสี่สิบแปดล้าน
349,000,000 three hundred and forty nine million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ มิลเยิน สามร้อยสี่สิบเก้าล้าน
350,000,000 three hundred and fifty million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที มิลเยิน สามร้อยห้าสิบล้าน
351,000,000 three hundred and fifty one million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน มิลเยิน สามร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
352,000,000 three hundred and fifty two million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู มิลเยิน สามร้อยห้าสิบสองล้าน
353,000,000 three hundred and fifty three million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี มิลเยิน สามร้อยห้าสิบสามล้าน
354,000,000 three hundred and fifty four million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ มิลเยิน สามร้อยห้าสิบสี่ล้าน
355,000,000 three hundred and fifty five million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน สามร้อยห้าสิบห้าล้าน
356,000,000 three hundred and fifty six million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน สามร้อยห้าสิบหกล้าน
357,000,000 three hundred and fifty seven million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน สามร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
358,000,000 three hundred and fifty eight million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท มิลเยิน สามร้อยห้าสิบแปดล้าน
359,000,000 three hundred and fifty nine million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน สามร้อยห้าสิบเก้าล้าน
360,000,000 three hundred and sixty million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน สามร้อยหกสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 320,000,000 ไปจนถึงเลข 360,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 320,000,000 = three hundred and twenty million (สามร้อยยี่สิบล้าน) , 321,000,000 = three hundred and twenty one million (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน) , 322,000,000 = three hundred and twenty two million (สามร้อยยี่สิบสองล้าน) , 323,000,000 = three hundred and twenty three million (สามร้อยยี่สิบสามล้าน) , 324,000,000 = three hundred and twenty four million (สามร้อยยี่สิบสี่ล้าน)