เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

2,800,000,000 ถึง 2,840,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,800,000,000 two billion eight hundred million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด มิลเยิน สองพันแปดร้อยล้าน
2,801,000,000 two billion eight hundred and one million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน สองพันแปดร้อยหนึ่งล้าน
2,802,000,000 two billion eight hundred and two million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน สองพันแปดร้อยสองล้าน
2,803,000,000 two billion eight hundred and three million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน สองพันแปดร้อยสามล้าน
2,804,000,000 two billion eight hundred and four million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน สองพันแปดร้อยสี่ล้าน
2,805,000,000 two billion eight hundred and five million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน สองพันแปดร้อยห้าล้าน
2,806,000,000 two billion eight hundred and six million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน สองพันแปดร้อยหกล้าน
2,807,000,000 two billion eight hundred and seven million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน สองพันแปดร้อยเจ็ดล้าน
2,808,000,000 two billion eight hundred and eight million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน สองพันแปดร้อยแปดล้าน
2,809,000,000 two billion eight hundred and nine million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน สองพันแปดร้อยเก้าล้าน
2,810,000,000 two billion eight hundred and ten million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน สองพันแปดร้อยสิบล้าน
2,811,000,000 two billion eight hundred and eleven million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน สองพันแปดร้อยสิบเอ็ดล้าน
2,812,000,000 two billion eight hundred and twelve million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน สองพันแปดร้อยสิบสองล้าน
2,813,000,000 two billion eight hundred and thirteen million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน สองพันแปดร้อยสิบสามล้าน
2,814,000,000 two billion eight hundred and fourteen million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน สองพันแปดร้อยสิบสี่ล้าน
2,815,000,000 two billion eight hundred and fifteen million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน สองพันแปดร้อยสิบห้าล้าน
2,816,000,000 two billion eight hundred and sixteen million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน สองพันแปดร้อยสิบหกล้าน
2,817,000,000 two billion eight hundred and seventeen million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน สองพันแปดร้อยสิบเจ็ดล้าน
2,818,000,000 two billion eight hundred and eighteen million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน สองพันแปดร้อยสิบแปดล้าน
2,819,000,000 two billion eight hundred and nineteen million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน สองพันแปดร้อยสิบเก้าล้าน
2,820,000,000 two billion eight hundred and twenty million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน สองพันแปดร้อยยี่สิบล้าน
2,821,000,000 two billion eight hundred and twenty one million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน สองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
2,822,000,000 two billion eight hundred and twenty two million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน สองพันแปดร้อยยี่สิบสองล้าน
2,823,000,000 two billion eight hundred and twenty three million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน สองพันแปดร้อยยี่สิบสามล้าน
2,824,000,000 two billion eight hundred and twenty four million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน สองพันแปดร้อยยี่สิบสี่ล้าน
2,825,000,000 two billion eight hundred and twenty five million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน สองพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้าน
2,826,000,000 two billion eight hundred and twenty six million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันแปดร้อยยี่สิบหกล้าน
2,827,000,000 two billion eight hundred and twenty seven million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
2,828,000,000 two billion eight hundred and twenty eight million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน สองพันแปดร้อยยี่สิบแปดล้าน
2,829,000,000 two billion eight hundred and twenty nine million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน สองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าล้าน
2,830,000,000 two billion eight hundred and thirty million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน สองพันแปดร้อยสามสิบล้าน
2,831,000,000 two billion eight hundred and thirty one million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน สองพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
2,832,000,000 two billion eight hundred and thirty two million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน สองพันแปดร้อยสามสิบสองล้าน
2,833,000,000 two billion eight hundred and thirty three million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน สองพันแปดร้อยสามสิบสามล้าน
2,834,000,000 two billion eight hundred and thirty four million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน สองพันแปดร้อยสามสิบสี่ล้าน
2,835,000,000 two billion eight hundred and thirty five million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน สองพันแปดร้อยสามสิบห้าล้าน
2,836,000,000 two billion eight hundred and thirty six million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันแปดร้อยสามสิบหกล้าน
2,837,000,000 two billion eight hundred and thirty seven million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
2,838,000,000 two billion eight hundred and thirty eight million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน สองพันแปดร้อยสามสิบแปดล้าน
2,839,000,000 two billion eight hundred and thirty nine million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน สองพันแปดร้อยสามสิบเก้าล้าน
2,840,000,000 two billion eight hundred and forty million ทู บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน สองพันแปดร้อยสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,800,000,000 ไปจนถึงเลข 2,840,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 2,800,000,000 = two billion eight hundred million (สองพันแปดร้อยล้าน) , 2,801,000,000 = two billion eight hundred and one million (สองพันแปดร้อยหนึ่งล้าน) , 2,802,000,000 = two billion eight hundred and two million (สองพันแปดร้อยสองล้าน) , 2,803,000,000 = two billion eight hundred and three million (สองพันแปดร้อยสามล้าน) , 2,804,000,000 = two billion eight hundred and four million (สองพันแปดร้อยสี่ล้าน)