เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

280,000,000 ถึง 320,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
280,000,000 two hundred and eighty million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน สองร้อยแปดสิบล้าน
281,000,000 two hundred and eighty one million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
282,000,000 two hundred and eighty two million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน สองร้อยแปดสิบสองล้าน
283,000,000 two hundred and eighty three million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน สองร้อยแปดสิบสามล้าน
284,000,000 two hundred and eighty four million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน สองร้อยแปดสิบสี่ล้าน
285,000,000 two hundred and eighty five million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน สองร้อยแปดสิบห้าล้าน
286,000,000 two hundred and eighty six million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน สองร้อยแปดสิบหกล้าน
287,000,000 two hundred and eighty seven million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
288,000,000 two hundred and eighty eight million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน สองร้อยแปดสิบแปดล้าน
289,000,000 two hundred and eighty nine million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน สองร้อยแปดสิบเก้าล้าน
290,000,000 two hundred and ninety million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน สองร้อยเก้าสิบล้าน
291,000,000 two hundred and ninety one million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
292,000,000 two hundred and ninety two million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน สองร้อยเก้าสิบสองล้าน
293,000,000 two hundred and ninety three million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน สองร้อยเก้าสิบสามล้าน
294,000,000 two hundred and ninety four million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน สองร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
295,000,000 two hundred and ninety five million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน สองร้อยเก้าสิบห้าล้าน
296,000,000 two hundred and ninety six million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน สองร้อยเก้าสิบหกล้าน
297,000,000 two hundred and ninety seven million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน สองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
298,000,000 two hundred and ninety eight million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน สองร้อยเก้าสิบแปดล้าน
299,000,000 two hundred and ninety nine million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน สองร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
300,000,000 three hundred million ธรี ฮันเดรด มิลเยิน สามร้อยล้าน
301,000,000 three hundred and one million ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน สามร้อยหนึ่งล้าน
302,000,000 three hundred and two million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน สามร้อยสองล้าน
303,000,000 three hundred and three million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน สามร้อยสามล้าน
304,000,000 three hundred and four million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน สามร้อยสี่ล้าน
305,000,000 three hundred and five million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน สามร้อยห้าล้าน
306,000,000 three hundred and six million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน สามร้อยหกล้าน
307,000,000 three hundred and seven million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน สามร้อยเจ็ดล้าน
308,000,000 three hundred and eight million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน สามร้อยแปดล้าน
309,000,000 three hundred and nine million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน สามร้อยเก้าล้าน
310,000,000 three hundred and ten million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน สามร้อยสิบล้าน
311,000,000 three hundred and eleven million ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน สามร้อยสิบเอ็ดล้าน
312,000,000 three hundred and twelve million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน สามร้อยสิบสองล้าน
313,000,000 three hundred and thirteen million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน สามร้อยสิบสามล้าน
314,000,000 three hundred and fourteen million ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน สามร้อยสิบสี่ล้าน
315,000,000 three hundred and fifteen million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน สามร้อยสิบห้าล้าน
316,000,000 three hundred and sixteen million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน สามร้อยสิบหกล้าน
317,000,000 three hundred and seventeen million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน สามร้อยสิบเจ็ดล้าน
318,000,000 three hundred and eighteen million ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน สามร้อยสิบแปดล้าน
319,000,000 three hundred and nineteen million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน สามร้อยสิบเก้าล้าน
320,000,000 three hundred and twenty million ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน สามร้อยยี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 280,000,000 ไปจนถึงเลข 320,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 280,000,000 = two hundred and eighty million (สองร้อยแปดสิบล้าน) , 281,000,000 = two hundred and eighty one million (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน) , 282,000,000 = two hundred and eighty two million (สองร้อยแปดสิบสองล้าน) , 283,000,000 = two hundred and eighty three million (สองร้อยแปดสิบสามล้าน) , 284,000,000 = two hundred and eighty four million (สองร้อยแปดสิบสี่ล้าน)